Uncategorized

język rosyjski II BT

28.05.2020

Temat: Krajobrazy Rosji.

 

Dziś poznamy typy krajobrazów Rosji, wysłuchamy oraz przeczytamy informacje na temat stref przyrodniczych.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik z rosyjskich stron internetowych wprowadzający nas do tematu:

Zapiszcie proszę typy krajobrazów:

арктические пустыни – arktyczne pustynie

тундра – tundra

лесотундра – lasotundra

тайга – tajga

смешанные леса – lasy mieszane

широколиственные леса – lasy liściaste zrzucające liście na zimę

лесостепи – lasostepy

степи – stepy

полупустыни и пустыни – półpustynie i pustynie

влажные субтропики – wilgotne subtropiki

Obejrzyjcie proszę filmik o różnych strefach przyrodniczych:

 Przeczytajcie informacje o strefach krajobrazowych, które przygotowałam na podstawie podręcznika. Zapiszcie najbardziej istotne waszym zdaniem informacje:

В России выступают все климатические и природные зоны, среди них самая тропическая и самая ледяная. Российские субтропики включают в себя побережье Чёрного моря от города Анапы до границы с республикой Абхазия. В зоне арктических пустынь лежат Новая Земля, Земля Франца – Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова. Для зоны характерно огромное количество льда и снега во все времена года.

Степи

Это ровные сухие безлесные пространства с богатой травянистой растительностью. – To równe suche bezdrzewne przestrzenie z bogatą trawiastą roślinnością.

Тип почвы – чернозём. – Typ gleby – czarnoziem.

В России эта зона занимает южные районы Западной Сибирии и Восточно – Европейской равнины. – W Rosji ta strefa zajmuje południowe rejony Zachodniej Syberii i Wschodnio – Europejskiej Równiny.

Лето здесь тёплое, сухое, зимы – холодные. – Lato tutaj jest ciepłe, suche, zimy – chłodne.

Самая богатая фауна этой зоны находится в Западной Сибирии к востоку от Волги. – Najbogatsza fauna tej strefy znajduje się w Zachodniej Syberii na wschód od Wołgi.

Её представители – это хомяки, полевые мыши и другие грызуны. – Jej przedstawiciele to chomiki, myszy polne i inne gryzonie.

И, конечно, их вроги – орлы. – I oczywiście ich wrogowie – orły.

Тайга

Это самая большая по своей площади зона России. – To największa pod względem powierzchni strefa krajobrazu Rosji.

Её ширина в Европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибирии – 2150 километров. – Jej szerokość w europejskiej części sięga 800 kilometrów, a w Zachodniej i Wschodniej Syberii – 2150 kilometrów.

Преобладают хвойные деревья, среди них пихта и кедр, а также сосны и ели. – Przeważają drzewa sosnowe, wśród których jest jodła i cedr a także sosny i świerki.

Для этой зоны характерны реки, озёра, а также болота, которые покрывают северную Сибирь. – Dla tej strefy charakterystyczne są rzeki, jeziora, a także błota, które pokrywają północną Syberię.

Обитатели зоны – это медведь, горностай, пушные звери, а на Дальнем Востоке – амурский тигр. Жемчужиной этой зоны является озеро Байкал. – Mieszkańcy strefy – to niedźwiedź, gronostaj, zwierzęta futerkowe a na Dalekim Wschodzie – tygrys syberyjski.

Тундра

Это зона на Дальнем Севере России, её большая часть находится за полярным кругом, где уже нет лесов, а на вечномёрзлой почве растут лишь невысокие травы, мхи, карликовые берёзы и кустарники. – To strefa na Dalekiej Północy Rosji, jej spora część znajduje się za kołem polarnym, gdzie nie ma już lasów, a na wiecznie zamarzniętej glebie rosną tylko niewielkie trawy, mchy, karłowate brzozy i krzewy.

Климат здесь суровый – короткое и холодное лето, продолжительная и суровая зима. – Klimat jest ostry – krótkie i chłodne lato, długa i surowa zima.

Живут здесь только те животные, которые выносят холод и сильные ветры: северные олени, лисицы, волки, лемминги, зайцы. – Żyją tylko te zwierzęta, które znoszą chłód i silne wiatry: renifery, lisy, wilki, lemingi, zające.

Пустыни

Выступают на юго – востоке европейской части России. – Występują na południowo – wschodniej europejskiej części Rosji

Большая их часть расположена на бывшем морском дне – Прикаспийской низменности. –. Duża ich część położona jest na dawnym morskim dnie – Nizinie Kaspijskiej.

Климат здесь сухой и суровый: лето жаркое, зима морозная. – Klimat suchy i surowy: lato upalne, zima mroźna.

Характерные животные – это прежде всего разные грызуны (суслики, заяц – русак) и пресмыкающиеся (ящерицы и змеи). – Charakterystyczne zwierzęta – to przede wszystkim różne gryzonie (susły, zając szarak) i gady (jaszczurki i żmije)

Na poprawę ocen możecie wykonać dodatkowe prace z danego działu, który właśnie omawiamy: prezentacje multimedialne, plakaty, krzyżówki, gry językowe na https://learningapps.org/

Przysyłajcie prace zaległe, wówczas przewidywana ocena z języka rosyjskiego na koniec roku szkolnego również może ulec zmianie. Zapraszam na konsultacje w przyszłym tygodniu – wtorek (02.06.2020 r ) od 12.00 – do 15. 00. Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji, zasadami bezpieczeństwa podczas nich oraz wszelkimi pozwoleniami, które będą dostępne na stronie szkoły. Chęć uczestnictwa w takich konsultacjach proszę zgłaszać bezpośrednio do mnie do dnia 01.06.2020 r godz. 10.00 – ustalę grupy bądź spotkania indywidualne, godziny spotkań i Was o tym poinformuję.

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Życzę przyjemnej pracy, pozdrawiam

Urszula Rądkowska