Uncategorized

język rosyjski I FTR i I BT

28.05. 2020

Temat: Krótkie informacje prasowe – praca z tekstem.

 

Dziś będziemy pracować z tekstem z podręcznika (str.104, ćw. 1a i 1 б) oraz poznamy odmianę czasownika гордиться – być dumnym.

Posłuchajcie nagrania i postarajcie się powiedzieć, które zdania są zgodne z jego treścią, a które nie.

NAGRANIE 77

1.Российские школьники не дружат с литературой. – Rosyjscy uczniowie nie przyjaźnią się z literaturą.

2.Женщины выбирают работу за пределами офиса. – Kobiety wybierają pracę poza biurem.

3.Ситуация с безопасностью на дорогах изменяется в лучшую сторону. – Sytuacja z niebezpieczeństwem na drogach zmienia się na lepsze.

Przeczytajcie wysłuchany tekst wraz z tłumaczeniem i sprawdźcie odpowiedzi.

Новость 1

Литература является важным предметом для формирования личности. – Literatura to ważny przedmiot dla formułowania osobowości.

К сожалению, мы пока не можем гордиться нашими школьниками. – Niestety na razie nie możemy być dumni z naszych uczniów.

Во время контрольного теста, в котором участвовали 540 школ из разных уголков России, 20% учеников получили двойки. – Podczas testu kontrolnego, w którym uczestniczyło 540 szkół z różnych zakątków Rosji, 20 % uczniów otrzymało dwójki.

Ну что ж, советуем молодёжи проводить больше времени за чтением книг. – Cóż, radzimy młodzieży spędzać więcej czasu na czytaniu książek.

Новость 2

Аналитики составили портрет среднего фрилансера, т.е. свободного работника. – Analitycy sporządzili portret średniego wolnego strzelca to jest swobodnego pracownika.

По их версии, это женщина с высшим образованием и не старше 35 лет. – Zgodnie z ich wersją to kobieta z wyższym wykształceniem i nie starsza niż 35 lat.

Такая работа позволяет, например, молодой маме заниматься больше ребёнком иметь меньше стресса, а иногда и больше зарабатывать. – Taka praca pozwala na przykład młodej mamie zajmować się więcej dzieckiem, mieć mniej stresu a czasem i więcej zarabiać.

Новость 3

Большинство людей считает велосипедистов самыми опасными на дороге, а их количество с каждым годом увеличивается. – Większość ludzi uważa rowerzystów za najbardziej niebezpiecznych na drodze, a ich ilość każdego roku wzrasta.

Такое мнение высказывали и водители, и пассажиры общественного транспорта, и пешеходы. – Taką opinię wyrazili i kierowcy i pasażerowie transportu publicznego i przechodnie.

Что самое интересное , более 30% велосипедистов называют именно себе подобных. – Co najbardziej interesujące ponad 30% rowerzystów też tak nazywają podobnych do siebie.

Zapoznajcie się z odmianą czasownika, zapiszcie odmianę i przykładowe zdania z jego zastosowaniem.

Гордиться – кем? чем? – być dumnym

– сыном, своей работой, школьниками

Я горжусь

Ты гордишься

Он, она гордится

Мы кордимся

Вы гордитесь

Они гордятся

Родители гордятся своим сыном. – Rodzice są dumni ze swojego syna.

Я горжусь моей сестрой. – Ja jestem dumny z mojej siostry.

Папа гордится своей работой. – Tata jest dumny ze swojej pracy.

Учительница гордится учениками. – Nauczycielka jest dumna ze swoich uczniów.

Чем вы горлитесь? – Z czego jesteście dumni?

 

Na poprawę ocen możecie wykonać dodatkowe prace z danego działu, który właśnie omawiamy: prezentacje multimedialne, plakaty, krzyżówki, gry językowe na https://learningapps.org/

Przysyłajcie prace zaległe, wówczas przewidywana ocena z języka rosyjskiego na koniec roku szkolnego również może ulec zmianie. Zapraszam na konsultacje w przyszłym tygodniu – wtorek (02.06.2020 r ) od 12.00 – do 15. 00. Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji, zasadami bezpieczeństwa podczas nich oraz wszelkimi pozwoleniami, które będą dostępne na stronie szkoły. Chęć uczestnictwa w takich konsultacjach proszę zgłaszać bezpośrednio do mnie do dnia 01.06.2020 r godz. 10.00 – ustalę grupy bądź spotkania indywidualne, godziny spotkań i Was o tym poinformuję.

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Życzę przyjemnej pracy, pozdrawiam

Urszula Rądkowska