Uncategorized

Język polski Klasa IV FTP

21.04.2020

Język polski  klasa IV FTP

Temat: Poezja współczesna – powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym.

Czas realizacji: 2 godziny

W związku z tym, iż zbliża się egzamin maturalny, na dzisiejszych zajęciach utrwalimy wiadomości z zakresu polskiej poezji współczesnej. Proszę prześledzić tabelkę zawierającą wybranych przedstawicieli polskiej poezji oraz charakterystykę ich twórczości. W ostatnie rubryce znajdziecie materiały źródłowe, z którymi warto się zapoznać. Poniższa tabelka zawiera informacje o wybranych, najbardziej znanych poetach XX wieku, gdyż lista tych twórców jest długa.

Imię i nazwisko: Cechy twórczości: Szukaj w wierszach: Materiały źródłowe:
Tadeusz Różewicz

 

– piętno wojny – obsesja wspomnień i lęków, – poczucie utraty wartości,

– upodobnienie poezji do prozy (ważna rola języka potocznego),

– prostota wypowiedzi, eliminacja interpunkcji.

 

– tematu destrukcji psychiki człowieka, który przeżył wojnę,

– protestu przeciwko okrucieństwu, przemocy, obojętności ludzi,
– bohatera – człowieka rozbitego wewnętrznie, niepewnego, samotnego

https://poezja.org/wz/R%C3%B3%C5%BCewicz_Tadeusz/

https://poezja.org/wz/R%C3%B3%C5%BCewicz_Tadeusz/1187/Ocalony

https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-rozewicz

https://epodreczniki.pl/a/kiedy-rozstepuja-sie-ciemnosci/Dfsc1Zi6l

Zbigniew Herbert

 

– problematyka moralnej postawy człowieka jako główny temat,

– wykorzystanie mitów, dzieł sztuki, postaci i wydarzeń historycznych w poezji,

– temat człowieka wobec śmierci i zagadek istnienia, historii,

– refleksja nad historią, filozofią, literaturą.

– klasycyzmu i egzystencjalizmu, etyki conradowskiej,

– tradycji kultury europejskiej,

– cech biblijnych i polemiki z Biblią,

– kodeksu etycznego Pana Cogito: nakazu aktywnej postawy wobec świata, gniewu wobec łotrostwa, przemocy, obłudy.

https://poezja.org/wz/Herbert_Zbigniew/

https://www.granice.pl/publicystyka/zbigniew-herbert-biografia/705/1

 

Stanisław Grochowiak

 

– turpizm – czyli świat brzydoty. – elementów brzydoty człowieka i świata,

– turpistycznego krajobrazu ojczyzny – zamiast piękna i sentymentu – smutek i bieda,

– elementów naturalizmu, cielesności człowieka.

https://poezja.org/wz/Grochowiak_Stanis%C5%82aw/

https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-grochowiak

Miron Białoszewski

 

– wykorzystanie możliwości języka, mowy w poezji,

– zabawa neologizmami – tworzenie własnego języka,

– odwołanie się do peryferii kultury, do świata rupieci, przedmieść, jarmarku itp.

– zabaw językowych, neologizmów,

– wykorzystania dźwięku i dwuznaczności słów,

– zaskakujących pomysłów – jak modlitwa do łyżki durszlakowej.

 

http://znanewiersze.pl/miron-bialoszewski

https://culture.pl/pl/tworca/miron-bialoszewski

Jan Twardowski

 

– prostota słowa,

– tematyka religijna,

– poezja wiary radosnej, bliskiej człowiekowi

 

– filozofii św. Franciszka z Asyżu: wartości takich jak miłość i radość życia,

– wizji Boga z ludzką twarzą, przyjaciela, rozumiejącego i kochającego człowieka,

– wizji człowieka jako ukochanego dziecka Boga, które bywa ułomne i grzeszne

https://poezja.org/wz/Twardowski_Jan/

https://adonai.pl/poezja/?id=12

https://epodreczniki.pl/a/jak-rozmawiac-ze-zwierzetami-jak-zrozumiec-czlowieka/DTq1pvEIo

https://www.youtube.com/watch?v=T0zEhkOBqbE

https://www.youtube.com/watch?v=x4fca-B5ds4

Wisława Szymborska

 

– tematyka filozoficzna zaprezentowana z humorem i ironią,

– intelektualizm poezji,

– mistrzowskie operowanie puentą, konceptem, metaforą, żartem, grą słowną,

– wykorzystywanie możliwości języka – dwuznaczności, dowcipu, gry słów, mowy potocznej,

– sceptycyzm wobec osiągnięć cywilizacji, – poczucie jedności z naturą.

– protestu przeciw wszechwładnej technice i materializmowi świata,

– refleksji filozoficznej o człowieku i jego miejscu we wszechświecie.

 

https://poezja.org/wz/Szymborska_Wis%C5%82awa/

https://dzieje.pl/postacie/wis%C5%82awa-szymborska

http://www.noblisci.pl/1996-wislawa-szymborska/

Czesław Miłosz

 

– osadzenie w śródziemnomorskiej tradycji kulturowej, zwłaszcza kultury i historii antyku,

– tradycja biblijna – zbiór zasad chrześcijańskich jako kodeks praw człowieka, zbiór przypadków opisanych w Biblii jako mądrość o człowieku,

– utrwalenie litewskich krajobrazów, krainy dzieciństwa.

– portretów natury – przyrody, pejzażu litewskiego jako źródła prawdziwych wartości,

– katastrofizmu we wczesnej twórczości,

– motywu emigranta tęskniącego za ojczyzną,

– tematu etyki – wierności kodeksowi moralnemu,

– tematu poety – jako obrońcy moralności, obarczonego misją walki ze złem.

https://www.milosz.pl/

https://culture.pl/pl/tworca/czeslaw-milosz

http://www.noblisci.pl/1980-czeslaw-milosz/

Stanisław Barańczak

 

– tematyka dotycząca realiów systemu komunistycznego w Polsce,

– protest przeciw zniewoleniu człowieka przez system,

– operacje szablonami języka,

– wykorzystanie gry słów, dwuznaczności języka.

– głosu w dyskusji o pozycji Polski wobec świata,

– protestu przeciwko przemocy i zafałszowaniu życia, zniewoleniu jednostki,

– absurdu realiów komunistycznego systemu ubiegłych lat,

– wizji człowieka zanurzonego w historii swoich czasów.

https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-baranczak

http://stronypoezji.pl/monografie/stanislaw-baranczak-niepowtarzalny-rytm-wiersza/

 

Proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym tytuły wybranych utworów powyższych poetów.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie (notatkę) proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl.

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk