Uncategorized

Język polski, Klasa III MTP

21.05.2020 r.

Język polski Klasa III MTP

Temat: Między nowoczesnością a ponowoczesnością. Literatura współczesna.

Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna

Środkowo – wschodnia część Europy wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez Związek Radziecki utraciła faktyczną niepodległość polityczną. Ustalenia wielkich mocarstw na konferencji w Jałcie w 1945 roku stworzyły podstawy podziału świata na dwa wrogie obozy polityczne (rok później Winston Churchill stwierdził, ze Europę dzieli „żelazna kurtyna”). Wobec zmierzchu dawnych mocarstw kolonialnych świat stał się terenem rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Konflikt Wschód – Zachód, nazywany „zimną wojną”, trwał do 1989 r. Polska, w nowych „pojałtańskich” granicach, zajmowała w nim pozycję satelity Związku Radzieckiego, politycznie i gospodarczo należeliśmy do bloku wschodniego.

Ponowoczesność/Postmodernizm

Na zachodzie rok 1968 uważa się za symboliczny początek epoki ponowoczesnej (patrz podręcznik ,„Wiedzieć więcej – str. 229). Miały wówczas miejsce wystąpienia amerykańskiej młodzieży z ruchu hippisowskiego („dzieci kwiatów”) przeciwko interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Wietnamie oraz wystąpienia studentów w miastach Europy Zachodniej. Młodzi ludzie odrzucali konsumpcyjny styl życia, oparty na rywalizacji i wartościach materialnych. Domagali się swobody obyczajowej, udziału w życiu politycznym oraz sprawiedliwości społecznej, co znalazło swój wyraz w programach rozwijających się ruchów feministycznych, socjalistycznych i antyrasistowskich. Protestowali przeciw wojnie, kolonizacji i imperializmowi.

  1. Zapoznaj się z tekstem „Wiedzieć więcej” o postmodernizmie – podręcznik str. 229. Zwróć uwagę na cechy charakterystyczne ponowoczesności oraz do czego doprowadziły ówczesne przemiany obyczajowe.
  2. Przeczytaj informacje o postmodernizmie na stronie: https://epodreczniki.pl/a/nadchodza-skandalisci/Ds6eEFr7S
  3. Wykonaj zadanie 7 na stronie: https://epodreczniki.pl/a/nadchodza-skandalisci/Ds6eEFr7S , poprawne odpowiedzi wpisz do zeszytu.

Przełomowe znaczenie w historii Europy i świata miał rok 1989, kiedy nastąpił upadek systemów politycznych w europejskich państwach bloku wschodniego. Polskie obrady okrągłego stołu, zburzenie muru berlińskiego, czechosłowacka aksamitna rewolucja i wreszcie – w 1991 r. – likwidacja Związku radzieckiego rozpoczęły nową epokę w dziejach naszej cywilizacji. Dawny konflikt państw bloku wschodniego z kapitalistycznym zachodem ustąpił miejsca napięciom między bogatą Północą a biednym Południem oraz między cywilizacjami euroamerykańską i islamską. Wielkim wyzwaniem ponowoczesnego świata, przed którym wszyscy stoimy, jest przezwyciężenie wzajemnej nieufności i braku zrozumienia między tymi kulturami. Wbrew oczekiwaniom krytyków i czytelników literatura i sztuka polska po 1989 r. odwróciły się od polityki. Postmodernistyczne „już nie” w polskim wydaniu oznaczało niechęć do tematów zaangażowanych. Jan Paweł II nie doczekał się swojego kronikarza, nie powstała epicka saga o „Solidarności” , zabrakło hymnów na cześć zwycięstwa i niepodległości. Zbyt duże było pragnienie normalności, realizacji konsumpcyjnych oczekiwań oraz prywatności, która wreszcie nie byłaby podporządkowana sprawom publicznym (twórczość artystów „nowej prywatności”).

Na kolejnej lekcji będziemy kontynuować tematykę postmodernizmu. Natomiast za tydzień w czwartej rozpoczynamy omawianie „Dżumy” A. Camusa. Mam nadzieję, że do tego czasu wszyscy przeczytacie.

Życzę miłej pracy.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk