Uncategorized

Język polski, Klasa I CG

11.05.2020

Język polski – klasa I CG

Temat: „Romantyczny bunt Konrada.

Czas realizacji: 1 godzina

Na dzisiejszej lekcji przyjrzymy się postawie Konrada – głównego bohatera „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Na cykl dramatów Mickiewicza „Dziady” składają się cztery części, z których jedna – I część „Dziadów”  nigdy nie została przez poetę ukończona. Tytułowanie przez Mickiewicza poszczególnych części dramatu nie ma związku z kolejnością powstawania, gdyż chronologicznie pierwsza jest II część „Dziadów”. Wszystkie części są ze sobą połączone osobą głównego bohatera, który spaja wszystkie partie dramatu. W każdej części występuje on jednak w innej postaci. Konrad przechodzi wyraźną ewolucję, podlega przeobrażeniom, które można ułożyć w spójny plan linearny.

III część „Dziadów” powstała w Dreźnie w 1832 r. Jest to dramat narodowy, w którym Mickiewicz nawiązuje do powstania listopadowego i prześladowań Polaków przez zaborców. W utworze zawarto idee walki narodowowyzwoleńczej, a także koncepcję mesjanizmu, polegająca na połączeniu dziejów Polski z męczeństwem Chrystusa. Hasło „Polska Chrystusem narodów” najlepiej określa główną wymowę dramatu.

Prologu cz. III pojawia się młody poeta, uwięziony w celi bazyliańskiego klasztoru. Nie jest to już dusza wyrwana z żywego ciała ani upiór – duch, który wstąpił w zmarłego. To żywy człowiek ukazany w konkretnej sytuacji egzystencjalnej. Rozmyślając o odzyskaniu wolności, podlega duchowym transformacjom. Ich symbolicznym aktem jest napis wyryty na ścianie: „Gustavus obiit […] hic natus est Conradus” (Gustaw umarł […] tutaj narodził się Konrad).

 1. Przeczytaj w podręczniku fragmenty III cz. „Dziadów” (str. 162 – 165).
 2. Na podstawie tekstu spróbuj ustnie wykonać zadania:
  a) Znajdź w tekście bezpośrednie zwrotu Konrada do Boga.
  b) Co było bezpośrednią przyczyną buntu Konrada?
  c) Dlaczego Konrad chce rozmawiać z Bogiem? Co chce osiągnąć i dla kogo?
 3. Zwróć uwagę na zwrot: „nazywam się Milijon – bo za miliony / Kocham i cierpię katusze”. Jak rozumiesz te słowa?

Mickiewicz przedstawił tutaj także koncepcję poety, który może poprowadzić naród, sprawować nad nim „rząd dusz”, być nie tylko jego częścią, ale i przewodnikiem. Konrad kieruje ku Bogu prośby, które stopniowo przeradzają się w bluźnierstwo. Poeta jest przekonany o swej niezwykłości i wyjątkowym powołaniu (mówi o sobie „ja, Mistrz”). W czasie monologu o duszę Konrada walczą dwie siły – dobre i złe duchy, symbolizowane przez „głosy”. Może to sugerować, że klęska poety nie jest ostateczna, a jego losy nie zostały jeszcze przypieczętowane.

 1. Przypomnij sobie pojęcie „prometeizm”.
 2. Zapisz w zeszycie notatkę:
  W Wielkiej Improwizacji główny bohater „Dziadów”, poeta Konrad, żąda od Boga władzy nad ludźmi, wierzy, że jest w stanie przynieść im wolność. Oskarża Go o nieczułość na los Polski i cierpienia Polaków. Bunt Konrada przeciwko Bogu podyktowany jest zatem miłością do ojczyzny. Na plan pierwszy wysuwa się motyw prometeizmu Konrada, wypowiadającego refleksje dotyczące idealnego poety‑kreatora, który porównuje się z Chrystusem‑wybawicielem – cierpi za miliony, jest osamotniony i niezrozumiany przez tłumy. Charakteryzują go skłonność do marzeń, namiętność, duma, buntowniczość, gdyż nie potrafi pogodzić się z narzuconym losem. Jest indywidualistą zbuntowanym wobec Boga.

Dla chętnych:

– informacje o dziele A. Mickiewicza https://epodreczniki.pl/a/nazywam-sie-milijon—egotyczne-przeslanie-konrada/DdJ1ysBCN

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk