Uncategorized

język polski III BT, III FT

01.04.2020.

Temat: Coraz mniej sukienek… Przemiany społeczne i obyczajowe w dwudziestoleciu międzywojennym.

Celem dzisiejszej lekcji będzie doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania oraz wykorzystywania informacji zawartych w tekście.

Od czasów oświecenia trwa w Europie okres sekularyzacji (zeświecczenia) społeczeństwa, czyli zmniejszania się wpływu religii na życie publiczne. Proces ten objął zarówno sferę polityczną, jak też społeczną, w szczególności obyczajową. Środowiska konserwatywne dostrzegały w tych zmianach zagrożenie dla moralności publicznej, ich zwolennicy zaś – ludzkiej wolności. Spór w tym zakresie toczono również w polskiej publicystyce w czasach dwudziestolecia  międzywojennego.

 

Tekst przeznaczony do analizy, poświęcony przemianom obyczajowości i życia społecznego w dwudziestoleciu międzywojennym, ukazał się w „Gazecie Wyborczej” z 4-5 listopada 2006r. Autor – Piotr Osęka (badacz historii społecznej XX wieku, pracownik naukowy PAN) przybliża spory obyczajowe epoki.

Przeczytaj tekst Piotra Osęki „Bolszewizm zmysłów precz” – podręcznik, lekcja nr 51 lub załącznik. Piotr Osęka – tekst

Następnie, wyszukując  i wykorzystując  informacje w nim zawarte, zrealizuj polecenia:

  1. Scharakteryzuj historyczne warunki sporu światopoglądowego który opisuje autor w artykule.
  2. Przedstaw strony tego sporu, używając odpowiednich pojęć opisujących różne stanowiska światopoglądowe.
  3. W cytatach z prasy katolickiej i prawicowej znajdź trzy przykłady epitetów pejoratywnie oceniających stan obyczajów epoki.

pejoratywny–  mający negatywny, obraźliwy wydźwięk lub znaczenie; krytyczny, ujemny;

  1. Wyjaśnij sens metafory „bolszewizm zmysłów”.
  2. Które stanowisko w przedstawionym sporze jest bliższe autorowi? Uzasadnij.
  3. Napisz streszczenie tekstu liczące 40 – 60 słów.

Odpowiedź na zadanie 6 proszę przesłać pocztą elektroniczną do 07.04.2020.

W razie pytań i konsultacji jestem do waszej dyspozycji (grupa, e- dziennik, email)

Pozdrawiam –Katarzyna Nowak