2BT (Tech)Zdalne Lekcje

język polski II BT

30.03.2020.

Temat: Dyskusja o patriotyzmie w „Nad Niemnem”

Upadek powstania styczniowego przyniósł ogromne straty zarówno ludzkie, jak i materialne. Polacy na pół wieku stracili nadzieję na odzyskanie niepodległości. Swoją powieścią Eliza Orzeszkowa zabrała głos w dyskusji dotyczącej tego, w jaki sposób należy działać na rzecz ojczyzny w warunkach niewoli.

„Nad Niemnem” prezentuje trzy postawy. Ukazuje zwolenników walki zbrojnej, przedstawicieli nowego sposobu myślenia, czyli pracy na rzecz polskiej gospodarki, oraz tych, którzy sprawę narodową porzucają, uznając ją za przegraną.

  1. Przeczytaj fragmenty powieści zamieszczone w podręczniku na str. 261-271

Jeżeli nie posiadasz podręcznika wykorzystaj stronę:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem/

fragment 1 – tom III, rozdział II, akapity 597 – 607

fragment 2 –  tom III, rozdział IV, akapity 1017 – 1034

  1. Przypomnij legendę o Janie i Cecylii (z filmu) i zastanów się, jakie znaczenie mają słowa króla wobec nestora rodu Bohatyrowiczów w kontekście ideałów romantycznych i pozytywistycznych. Czym był patriotyzm w romantyzmie, a czym w pozytywizmie?

(…żeś był bohatyrem mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i srogim zwierzom odebrał, a zawojowawszy ją nie mieczem i krwią, ale pracą i potem, piersi jej dla mnogiego ludu otworzył, a przez to ojczyźnie bogactwa przymnażając: przeto dzieciom twoim, wnukom i prawnukom aż do najdalszych pokoleń i samego wygaśnięcia rodu twego nadaję nazwisko od bohatyrstwa twego wywiedzione).

  1. Przeanalizuj dialogi między rodzicami i dziećmi we wskazanych fragmentach powieści. Opisz postawy trojga bohaterów wobec ojczyzny na podstawie ich wypowiedzi oraz charakterystykę ich postaw w wypowiedziach adwersarzy. W tym celu wykorzystaj załączoną kartę pracy.

 

Nad Niemnem – karta pracy

Odpowiedz na pytania:

  • Jak Zygmunt ocenia przeszłość pokolenia swoich ojców?
  • Dlaczego Zygmunt odrzuca polską tradycję?
  • Jak Witold postrzega swoje obowiązki społeczne?
  • Co Witold zarzuca ojcu i jak Benedykt reaguje na te zarzuty?

 

4. Potwierdzeniem udziału w lekcji będzie odpowiedź na pytanie:

Jak ideały rozumie Witold, a jak – Zygmunt Korczyński?

Porównaj postawy obu bohaterów.

W razie pytań, konsultacji lub ewentualnych problemów kontakt wg wcześniejszych ustaleń.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak