Uncategorized

język polski II BT

06.04.2020.

Temat: Za co oni mają wszystkich Żydów bić? – Przeciw antysemityzmowi.

W XIX wieku ludność żydowska stanowiła na ziemiach polskich odrębną grupę etniczną i religijną. Polityka władz carskich, które podżegały do waśni, oraz dawny polski antysemityzm wywołały zjawisko tzw. Pogromów żydowskich, czyli zbiorowych napaści na Żydów. Przeciwko temu zjawisku wystąpiła Maria Konopnicka w noweli „Mendel Gdański”.

Cele lekcji:

  • scharakteryzowanie tytułowego bohatera i opowiedzenie zdarzeń przedstawionych w utworze;
  • przedstawienie sporu między zegarmistrzem a Mendlem (sformułowanie argumentów obu stron konfliktu);
  • objaśnienie, w jaki sposób nowela nawiązuje do haseł polskiego pozytywizmu;
  • objaśnienie, na czym polega stereotypowość w myśleniu zegarmistrza.

 

  1. Definicja stereotypu, przejawy funkcjonowania myślenia stereotypami.

Stereotyp to uproszczony obraz rzeczywistości, najczęściej oparty na fałszywej wiedzy o świecie; geneza stereotypów jest związana z przesądami oraz uprzedzeniami społecznymi;

Myślenie stereotypowe przejawia się w języku naturalnym (np. metaforyczne znaczenia nazw narodowości, zawodów itd.)

Stereotypy, upraszczając rzeczywistość, ułatwiają jej kategoryzowanie (np. stereotypy odnoszące się do rozmaitych nacji konsolidują grupę w opozycji do wyimaginowanego „innego”).

Stereotyp Żyda

– żyd w znaczeniu przenośnym to: ‘człowiek, którego religią są pieniądze, szachraj, handlarz, kramarz, tandeciarz, człowiek wyrachowany, lichwiarz […] przezwisko Żyd niekoniecznie oznacza wyznawcę Mojżesza, dawane jest ludziom chciwym, przebiegłym, szukającym zysku’ (metaforyczne znaczenie rzeczownika opisane w Słowniku warszawskim);

– żydostwo ‘ szachrajstwo’

– frazeologizmy: żydowski świadek ‘fałszywy, sprzedajny’, żydowska polityka ‘podstępna’, żydowski grzyb ‘trujący’, żydowska głowa ‘kupiecka’,

żydowska wiara ‘mocna’, liczmy się jak Żydzi ‘dokładnie’ itd.

  1. Zjawisko asymilacji Żydów z Polakami. Informacje na temat kwestii żydowskiej w programie społecznym warszawskiego pozytywizmu; stosunek mniejszości żydowskiej do projektu asymilacji,

Asymilacja Żydów – włączenie ich w narodową społeczność, uznanie za równoprawnych obywateli i wspólne z nimi działanie na rzecz rozwoju ekonomicznego kraju.

Warszawa w 2. połowie XIX w. była miastem wielonarodowościowym (np. mniejszość żydowska stanowiła blisko 30% mieszkańców), Żydzi, mieszkając w getcie, znajdowali się na marginesie życia społecznego; Mniejszość żydowska eksponowała swoją odmienność m.in. za pomocą języka, strojów, religii;

Program asymilacji ukształtował się wśród postępowej warszawskiej inteligencji, proces asymilacji miał polegać na stopniowej polonizacji mniejszości (m.in. narzędziem asymilacji miały być szkoły polsko-żydowskie);

Projekt asymilacji spotkał się z rozmaitymi reakcjami po stronie mniejszości żydowskiej (np. jej zwolennikami była żydowska inteligencja oraz bogaci kupcy i fabrykanci. Biedni Żydzi wyrażali swój sprzeciw wobec tendencjom asymilacyjnym, gdyż bali się wynarodowienia).

  1. Analiza fragmentów utworu. Interpretacja rozmowy Mendla z zegarmistrzem, charakterystyka sporu między Mendlem a zegarmistrzem – gromadzenie argumentacji stron.

Analizując fragment noweli (podręcznik, lekcja nr 55) uzupełnij tabelę.

Zegarmistrz

Mandel Gdański

przedstawienie bohaterów sceny

przykład – mieszkaniec Warszawy,

 

stary Żyd mieszkający od wielu lat w Warszawie

argumenty w sporze

przykład – Żydzi nie są Polakami (są obcy) (Żyd zawsze Żydem!; Za to, że Żydy!)

 

 

Mendel całe życie mieszka w Polsce, – uczciwie pracuje na utrzymanie swojej rodziny

 

Swoje odpowiedzi porównaj z materiałem w załączniku. Mendel Gdański – załącznik

Wnioski: – argumenty zegarmistrza oparte są na stereotypach (uogólnieniach); – przytaczane argumenty świadczą o niewiedzy zegarmistrza; – argumenty ośmieszają sposób myślenia bohatera.

Argumenty Mendla są rzeczowe, potwierdzone życiowym doświadczeniem; – odpowiedzi Mendla są racjonalne; – wypowiedzi Żyda są obrazowe, a dzięki temu – sugestywne.

  1. Dydaktyczny charakter noweli Konopnickiej.
Argumenty zegarmistrza Kontrargumenty Mendla
(Bić Żydów) za to, że Żydy! Żyd zawsze Żydem Nie można karać człowieka za to, kim się urodził, gdyż nie ma on na to wpływu (jednostkę można oceniać tylko za to, jakim jest człowiekiem, a nie za przynależność narodową czy religijną).
Każdy Żyd ma swoje wykręty Na zarzut obcości Mendel odpowiada, że od wielu lat mieszka wśród Polaków, stał się częścią społeczności Warszawy; zwraca uwagę na swoją pracę na rzecz zbiorowości.
Każdy Żyd byle pieniądze miał. Żydzi nie różnią się niczym od innych nacji; nie mają specyficznych atrybutów, które predestynowałyby ich do zarabiania pieniędzy.
Was, Żydów, legnie się jak tej szarańczy, a zawsze to żywioł cudzy. Mendel podkreśla zmiany zachodzące wśród społeczności żydowskiej (jego rodzice mieli piętnaścioro dzieci, on sam – sześcioro, córka – tylko jednego syna). Wnuk jest wychowywany w duchu asymilacji (imię łączące tradycję judaistyczną i chrześcijańską). Bohater powołuje się również na znaczenie swojego nazwiska (przymiotnik gdański jest dla niego synonimem polskości).

 

  1. Odnajdź w wypowiedziach Mendla przekonania nawiązujące do pozytywistycznego systemu wartości (utylitaryzm, kult pracy, tolerancja).

Odpowiedź na pytanie 5 prześlij na kata.nowak@wp.pl do 9 kwietnia.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak