Uncategorized

język polski I F4R

16.04.2020.

Temat: Barok – świat wewnętrznych sprzeczności.

Celem dzisiejszej lekcji będzie przeanalizowanie podstawowych informacji na temat epoki  baroku. Analizując treści zawarte w podręczniku  str. 148 – 152 przygotuj notatkę, w której zawarte muszą zostać następujące informacje:

  • NAZWA I RAMY CZASOWE EPOKI – wyjaśnij etymologię terminu barok, określ ramy czasowe epoki, określ ramy czasowe polskiego baroku;

 

  • KONTEKST HISTORYCZNY – Na podstawie podrozdziału PRZEMIANY POLITYCZNE wyjaśnij, dlaczego w historii okres baroku nazywany jest czasem wojen;

 

  • DUCHOWE NIEPOKOJE – wymień przyczyny i przejawy niepokoju duchowego ludzi epoki baroku;

 

  • FILOZOFIA W BAROKU – przedstaw główne założenia filozofii Kartezjusza i Pascala. (podręcznik, str. 159)

 

  • ŻYCIE CODZIENNE W BAROKU – opisz życie codzienne w baroku, zwróć uwagę na termin teatralizacja życia

 

Przydatne informacje znajdziesz także w materiałach znajdujących się na platformie e- podręczniki.

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/Ds47GuVAU

https://epodreczniki.pl/a/w-co-wierzyc-religia-i-filozofia-baroku/D47I483eG

 

Temat: Sztuka baroku.

Artyści barokowi podejmowali podobne tematy jak twórcy renesansowi, jednak w odmienny sposób. Podważyli oni bowiem kanon estetyczny wypracowany w starożytności. Fascynowało ich to, co niezwykłe, wyrafinowane, tajemnicze.

 

Klasyczny kanon (antyk, renesans) Barok
umiar, proporcjonalność zaburzenie proporcji, przesada, nadmiar
harmonia dysharmonia, niepokój, kontrasty
jasność, przejrzystość nieregularność
dzieła wiernie odwzorowują rzeczywistość metafizyka,  wyobraźnia, deformacja, kreacjonizm

 

Renesansowe poczucie piękna i proporcji zastąpiono poszukiwaniem harmonii przeciwieństw i tkwiącego w nich piękna różnorodnego. Wszystko to miało zadziwić odbiorcę i skłonić go do refleksji nad złożonością świata i różnymi wymiarami piękna. Artysta powinien olśniewać odbiorcę i w tym celu wykorzystywać efekt niespodzianki, złudzenia, kontrastu.

Ludzie sztuki XVII wieku doceniali zmysłowy urok świata. Kanon piękna poszerzył się o tematy codzienności, zwyczajności, brzydoty czy nawet śmierci.

Jedną z głównych cech sztuki barokowej był iluzjonizm – czyli dążenie do stworzenia złudzenia rzeczywistości.

BAROK – subiektywizm, zmysłowość i intelektualizm, metamorfoza

ARTYSTA – kreuje, zaskakuje, prowokuje, przekonuje, olśniewa

DZIEŁO SZTUKI – dynamizm, niezwykłość, niejednoznaczność, kontrast, dysharmonia, koncept, alegoria, metafora

  1. Wykorzystując informacje zawarte w podręczniku, zgromadź informacje według podanych poniżej zagadnień:
  • malarstwo barokowe – cechy, główni przedstawiciele i ich dzieła
  • architektura baroku i jej cechy
  • rzeźba w baroku

Podczas pracy wykorzystaj także informacje zawarte w lekcji na platformie e-podręczniki

 

https://epodreczniki.pl/a/barokowe-kontrasty/DOdHngvhQ

 

możesz obejrzeć także : https://www.youtube.com/watch?v=k_vkdlopYZc