Uncategorized

język polski I CB

24.04.2020. Temat: Stylizacja językowa.

STYLIZACJA– naśladowanie pewnego wzorca, świadome wprowadzanie do tekstu elementów charakterystycznych dla danego stylu lub odmiany języka.

Rodzaje stylizacji:

ARCHAIZACJA – wprowadzenie do utworu literackiego form właściwych epoce minionej. Dzięki użyciu archaizmów, czyli nieużywanych współcześnie wyrażeń, archaizacja umożliwia realistyczne przedstawienie dawnej epoki, odtworzenie jej kolorytu, atmosfery i języka postaci z dawnych czasów.

przykład: Trylogia Henryka Sienkiewicza

STYLIZACJA GWAROWA (DIALEKTYZACJA) – naśladowanie gwary; naśladowanie języka ludności wiejskiej przez stosowanie przysłów, powiedzeń, gwarowych form fleksyjnych i konstrukcji składniowych zaczerpniętych z różnych dialektów

przykład – „Chłopi” Reymonta

STYLIZACJA NA JĘZYK POTOCZNY – nasycenie języka słowami z mowy codziennej, funkcjonującej w opozycji do uznanych wzorców i norm języka literackiego.

STYLIZACJA ŚRODOWISKOWA – kształtowanie języka wypowiedzi na wzór języka określonych grup środowiskowych. Stosowana w celu pełniejszego scharakteryzowania danej grupy, środowiska

przykład: „Wojna polsko – ruska pod flagą biało –  czerwoną” Doroty Masłowskiej.

STYLIZACJA BIBLIJNA – kształtowanie języka wypowiedzi według wzorców stylistycznych Biblii

przykład: „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” A. Mickiewicza

  1. Henryk Sienkiewicz zastosował stylizację językową w „Trylogii”. Dokonał stylizacji językowej na XVII – wieczną polszczyznę. Wzorem dla niego stały się „Pamiętniki” Paska, z których zapożyczał charakterystyczne słownictwo, zastosował dawną fleksję i składnię. Dzięki temu oddał klimat i realia epoki.

Przeczytaj zamieszczony w podręczniku (str.234)  fragment „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza i wykonaj polecenia do tekstu.

  1. Przeczytaj tekst piosenki zespołu Golec uOrkiestra. Rozpoznaj typ stylizacji a następnie przekształć tekst na polszczyznę ogólną.

 

Golec uOrkiestra „Piosenka ło niczym

Pisołek jus rózne piosenki

Ło snach ło miłości ło wietrze
Lec co byk nie spłodził
To matuś mi trujom
Poprawioj stać cie na lepse
Sukołek tematu latami
Jas wreszcie przyseł ten moment
Łod słówka do słówka
Z pomocom łołówka
Powstała piosenka fenomen

Piosenka prościutko łod serca
Piosenka zupełnie ło nicym
Lec za to pod noge
I scero do bólu
A scerość w piosence się licy

 

Przekształcony tekst proszę przesłać (e- mail: kata.nowak@wp.pl lub Messenger) jako potwierdzenie udziału w lekcji.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak