Uncategorized

Język polski 21.04.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

Temat: Tworzenie tekstu pisanego – wywiad.

  1. Wywiad – to zapis rozmowy w postaci wydrukowanej, cyfrowej, nagrania dźwiękowego lub dźwiękowo-wizualnego. Rozmowa ze znaną osobistością, podana do wiadomości publicznej do druku, radia, telewizji, internetu.
  2. CECHY WYWIADU:

– spontaniczność, naturalność (wywiad nie powinien być sztuczny),

– dialogowy charakter (wywiad ma charakter rozmowy dwóch osób),

– niejednorodność stylistyczna (fachowa terminologia, styl oficjalny i potoczny),

– synkretyzm (wywiad łączy w sobie wiele tematów, dziedzin).

  1. Cel wywiadu:

– informacja o interesujących faktach,

– kreowanie wizerunku rozmówcy,

– pozyskiwanie czytelników,

– kształtowanie opinii, postaw odbiorców (najczęściej poprzez nakłonienie rozmówcy do skomentowania jakiegoś fragmentu rzeczywistości),

– perswazyjność (wywiad nie jest tylko informacyjnym gatunkiem),

– koncentracja wokół jednego tematu (mimo synkretyzmu wywiad powinien być skoncetrowany wokół jednego tematu),

– zawiera ciekawe informacje dla odbiorców (nudnego wywiadu nikt nie będzie czytał),

– rozmowa zmierza do jakiegoś uogólnienia (wywiad ma być z konkretną osobą, ale powinien odkrywać prawidłowości dla całej grupy),

– pośredniość – odbiorcą dla indagowanego jest szerokie audytorium, a nie indagujący.

  1. TYPY WYWIADÓW:

wywiad informacyjny – poświęcony faktom, wydarzeniom; wzbogaca wiedzę o świecie,

wywiad publicystyczny – prezentuje osobę i jej przekonania,

wywiad w postaci rozmowy – ciąg pytań i odpowiedzi,

wywiad w postaci konwersacji – wielotematyczna, dyskusja z luźno powiązanymi pytaniami (akcentuje błyskotliwość rozmówców),

wywiad – kontrowersja – podkreśla sprzeczność racji, rozbieżność poglądów, napastliwy, brutalny.

  1. ETAPY PRACY NAD WYWIADEM:

– wybór indagowanego – musi to być osoba interesująca, ważna

– określenie grupy odbiorców wywiadu

– określenie celu wywiadu – ustalenie celu tego wywiadu, a tym samym kierunku, którym będzie zmierzała rozmowa.

 

Przygotowanie do wywiadu:

– zebranie informacji na temat indagowanego,

– merytoryczne przygotowanie się do tematu wywiadu,

– zebranie interesujących problemów, które warte są poruszenia,

– sformułowanie pytań (uwzględniających zainteresowania odbiorców, cechy indagowanego, własne kompetencje) – pamiętaj, by odkrywały one coś nowego zarówno dla indagowanego, jak i dla odbiorców,

– uzgodnienie terminu wywiadu z indagowanym.

 

Przeprowadzanie wywiadu:

– swobodna rozmowa,

– sprzyjające warunki,

– pytania muszą zaspokajać ciekawość odbiorców,

– dynamiczność rozmowy,

– dramatyzm wywiadu,

– indagujący musi panować nad wywiadem i kontrolować jego tempo, przebieg, temat,

– nie można dopuszczać do zbyt długich odpowiedzi indagowanego.

 

Przydatne zwroty: chciałbym zapytać; chciałbym się dowiedzieć, chciałbym zadać panu/i pytanie; czy mógłby pan odpowiedzieć na parę pytać dotyczących; mam do pana kilka pytań; czy mógłby pan zająć stanowisko/zdradzić swoją opinię/ustosunkować się/zabrać zdanie na temat/wyrazić własne zdanie.

 

Redakcja wywiadu (tylko wtedy, gdy nie są na żywo):

– korekta wywiadu – poprawienie błędów (w prasowych)- wycięcie w pozostałych formach wywiadu,

– nadawanie ostatecznego kształtu (zadbaj, żeby wypowiedzi indagowanego oddawały jego charakter na poziomie językowym).

  1. Budowa i schemat:

Tytuł – skierowanie uwagi na rozmówcę lub problem,

Lid, czyli zapowiedź tekstu – prezentacja rozmówcy lub tematu rozmowy,

Seria pytań i odpowiedzi,

Podziękowanie za rozmowę,

Podsumowanie – wnioski, puenta.

7. Zapoznaj się z  przykładowymi wywiadami:

https://www.youtube.com/watch?v=TpN4VxJw7W0,

https://www.granice.pl/publicystyka/ewa-szymanska-wywiad/1356/1.

8. Przeprowadź wywiad 5-7 pytań z mamą lub ojcem na dowolny temat. Wyniki swojej pracy prześlij do oceny na mego e-maila.

Życzę Wam owocnej pracy i zachęcam do przesyłania przeprowadzonych wywiadów.

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska