Uncategorized

język polski 1 B4

16.04.2020 r.- język polski- kl.1 B4

TEMAT: ROZDWOJONY W SOBIE… CZŁOWIEK WOBEC ŚWIATA I BOGA W POEZJI BAROKU

 Dzień dobry,

Celem dzisiejszych zajęć będzie omówienie koncepcji Boga, człowieka i świata w poezji baroku oraz określenie cech barokowej poezji metafizycznej.

 WPROWADZENIE

Zjawiskiem charakterystycznym dla epoki baroku jest poezja metafizyczna. Ten typ poezji doskonale wyraża filozofię i nastrój baroku: jego refleksję nad kruchością człowieka, nad czasem, śmiercią i przemijaniem. Jest to też poezja intelektualna, trudniejsza w odbiorze, odwołująca się często do mitologii, czy filozofii. W kompozycji – pełna konceptów i barokowej ornamentyki: paradoksu, oksymoronów, inwersji.

Mikołaj Sęp Szarzyński wyznaczył nowe drogi w literaturze i stał się patronem nowoczesnej liryki intelektualnej. Na dzisiejszej lekcji dokonamy analizy wiersza Sępa Szarzyńskiego Sonet IV, by przekonać się, na czym polega nowatorstwo poezji tego prekursora baroku w literaturze polskiej.

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM

Proszę zapoznać się z biogramem Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (podręcznik, s. 164).

 Przeczytaj Sonet IV (podręcznik, s. 163-164)

W podręczniku do języka polskiego znajdziesz szczegółową analizę Sonet IV (s.164-165). Przeczytaj zamieszczoną w podręczniku interpretację wiersza, szczególną uwagę zwracając na następujące kwestie:

  1. Obecny w sonecie motyw walki duchowej ze światem i sobą – między dobrą a złą częścią natury ludzkiej.

Topos ten pojawiał się wielokrotnie w literaturze i filozofii, np. w Liście do Rzymian św. Pawła, w dualistycznych koncepcjach budowy świata i człowieka św. Augustyna, u mistyka Tomasza à Kempis – w jego dziele stanowiącym pochwałę ascezy O naśladowaniu Chrystusa, w pismach Erazma z Rotterdamu czy Ignacego Loyoli Ćwiczeniach duchowych.

  1. Zwróć uwagę na słownictwo charakterystyczne dla języka walki, wojny, potyczek użyte w Sonecie IV : bojowanie, Hetman, straszliwy bój, Będę wojował i wygram statecznie.

 Zastanów się, jaki obraz człowieka tworzy poeta dzięki takiemu konceptowi?

Człowiek jest rozdarty wewnętrznie, jego grzeszna natura skazuje go na wieczną walkę ze słabościami, targają nim namiętności i wyrzuty sumienia. Szatan – Hetman – reprezentuje wojnę, zaś Bóg oferuje człowiekowi bezpieczne schronienie – szczęśliwy pokój.

  1. Ukazaniu złożoności życia ludzkiego, dualizmu, rozdarcia, wizji życia, jako walki wewnętrzne służy antyteza użyta w pierwszych wersach Sonetu IV. Poeta przedstawia tezę, a następnie ją neguje, ukazuje ideał i jednocześnie trudności w osiągnięciu celu.

 

  1. Po dokładnym zapoznanie się z wierszem i jego interpretacją wykonaj polecenia:

a. Przeanalizuj temat wojny w Sonecie IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i uzupełnij tabelę.

 

Wróg Co symbolizuje?
szatan  
świat  
ciało  

 b.Przyporządkuj trzem symbolicznym przestrzeniom – niebu, piekłu i ziemi – odpowiednie fragmenty Sonetu IV.

ZAPAMIĘTAJ I ZAPISZ W ZESZYCIE

  1. Poezja metafizyczna to nurt liryki religijnej tworzonej na przełomie XVI i XVII w. w Polsce, Francji, Anglii oraz w Czechach.
  2. Poeci zaliczani do tego nurtu żyli na przełomie epoki odrodzenie i baroku. Najwybitniejszy reprezentant polskiej poezji metafizycznej -Mikołaj Sęp Szarzyński żył w latach (1550–1581).
  3. Poezja metafizyczna wykraczała poza realne doświadczenia ( stąd nazwa „metafizyczna”).
  4. Reprezentanci tego nurtu wątpili w wartości renesansowego stoicyzmu, nie ufali ideom cnoty, umiaru, spokoju, byli krytyczni wobec autorytetów naukowych i politycznych.
  5. Obecne w poezji metafizycznej kontrasty, paradoksy, oksymorony oddają złożoność relacji między człowiekiem a Bogiem i światem.

ZADANIE DOMOWE

Bardzo proszę zrobić z dzisiejszych zajęć notatkę w zeszycie przedmiotowym.

Na zaliczenie, proszę przesłać wykonane polecenia z pkt. 4- polecenie a) i polecenie b).

Zadania proszę wysłać na maila b.kusiuk@wp.pl lub przez  Messenger, do dnia 17.04 2020 r. Proszę podpisywać swoje prace (imię, nazwisko, klasa), gdyż jest to dla mnie istotna informacja. Dziękuję.

 

Życzę przyjemnej nauki.

Pozdrawiam

Bożena Kusiuk