Uncategorized

język obcy zawodowy w technice rolniczej 15.04. 2020 r.

15.04.2020 r. język obcy zawodowy w technice rolniczej:

Temat lekcji: Zakup nowego samochodu – słuchanie i mówienie.

Podręcznik strona 25. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 25 i wykonujemy zadania 5,6,7 i 9.

Zad 5. Słuchamy lub czytamy ulotkę salonu samochodowego (car dealership) i odpowiadamy na pytanie: Which cars use a low amount of gas? (Które samochody zużywają niską ilość benzyny)
Nagranie:


an amount of sth-
ilość czegoś
gas (gasoline)-
benzyna (AmE)  petrol- benzyna (BrE)

Odpowiedź: 2-door coupes and hatchbacks use a low amount of gas (benzyna)/fuel (paliwo).

Zad 6. Posłuchaj rozmowy pomiędzy sprzedawcą samochodów a klientem. Wybierz poprawne odpowiedzi.
Nagranie:

Słownictwo z polecenia:
a car salesman– sprzedawca samochodów
a customer- klient
mostly- głównie
recommend (sth to sb)– polecać coś komuś
a car’s price– cena samochodu
compare sth with/to sth– porównywać coś z czymś
suggest- zaproponować

Odpowiedzi: 1B 2D

Zad 7. Posłuchaj ponownie i uzupełnij brakujące słowa w rozmowie:
Nagranie:

Car Salesman: Hello there! 1_____ ______ _____ help you?
Customer: Hi, I’m 2_____ _____ a new car, one that my entire family can ride in.
Car Salesman: Well, I’m sure 3_____ _____ _____ for you. How big is your family?
Customer:
It’s me, my four kids, and my husband.
Car Salesman:
Big family! Do you all travel in the car?
Customer:
We do. My parents live 4_____ _____ _____ from us, and we often visit them.
Car Salesman:
Hmm, you 5_____ _____ some extra space for luggage, too.
Customer:
We do. The kids pack a lot.
Car Salesman:
Well, I think a 6_____ is the choice for you. Let me show you one.

Słownictwo z nagrania:
entire family– cała rodzina
ride in a car– jechać samochodzie
I’m sure- jestem pewien
extra space- dodatkowe miejsca
luggage- bagaż
choice- wybór
let me show you one– pozwól że Ci pokaże jeden.

Odpowiedzi: (brakujące słowa)
1. How can I          (jak mogę)
2. looking for-       look for sth- szukać czegoś
3. we’ve  got something (mamy coś)
4. three hours away- (3 godziny drogi)
5. probably need (prawdopodobnie potrzebujecie)
6. minivan (mały busik 6 do 8 osobowy + kierowca)

Zad 9. Uzupełniamy „the customer feeback form”- czyli tzw. formularz oceny klienta (odnośnie otrzymanej usługi)

Mike Burr’s USED CARS- Używane samochody „Mike Burr’s”

                                Customer Feedback Form:

Date: 13th March.
Reason for visiting: looking for a family car.
Name of employee that helped  you: Jan Kowalski.
Was our employee helpful? Y/N: Yes.
How did he or she help? He showed us a lot of interesting vehicles.

Słownictwo:
a feedback form– formularz z opinią/radą/krytyką na temat skuteczności usługi/działania
a reason for sth/for doing sth– powód czegoś/zrobienia czegoś (reason for visiting- powód odwiedzin)
an employee– pracownik
an employer- pracodawca
helpful- pomocny
a vehicle- pojazd /ˈviːɪkə l/   *VIN– Vehicle Identification Number (Numer Identyfikacyjny Pojazdu)

Oczekiwania i praca domowa: Opanować słownictwo z lekcji
W ramach podsumowania słownictwa z lekcji proszę rozwiązać krótkie zadanie na słownictwo z lekcji na platformie Learning Apps (warunek otrzymania obecności na lekcji)
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pqdctw0yk20
Przypominam niektórym osobom o poprzedniej pracy domowej. Czekam jeszcze 3 dni i stawiam odpowiednie oceny.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk