Uncategorized

język obcy zawodowy w rolnictwie III CB 05.05.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 05.05.2020 r.
Temat lekcji: Właściwe metody przechowywania zwierząt.

Cele lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
2. Poznanie słownictwa na tematy związane z przechowywaniem zwierząt.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 24 (Link do podręcznika- https://www.sendspace.com/file/syonlq

Wykonujemy zadania: 1.2.3.4 i 5.

Zad 1. Odpowiadamy na pytanie:
1. How are animals housed in your country? (Jak są przechowywane zwierzęta w twoim kraju?)
In Poland animals are housed in different ways. How they are housed depends on what type of animal they are. For example chickens are kept in a coop and cows are kept in a cowshed.

house animals- przechowywaćzwierzęta
in different ways- na różne sposoby
depend on sth- zależeć od czegoś
keep sth– trzymać coś
a coop- kojec dla drobiu
a cowshed– obora

Zad 2. Czytamy a farming blog. Następnie oznaczamy poniższe stwierdzenia jako prawdziwe (True) lub fałszywe (False).

1. The author raises poultry
2. Housing affects animals’ productivity
3. Slotted floors prevent heat stress

proper- odpowiedni, właściwy
house animals- przechowywać zwierzęta
keep animals- trzmyać zwierzęta
raise animals– hodować zwierzęta
a pen– ogrodzenie, zagroda (np. dla owiec, krów)
a barn- stodoła, obora
a hog- wieprz
apply to sth– stosowaćsię do czegoś
healthy– zdrowy
unhealthy- niezdrowy
make sure- upewnij się
an enclosure- zagrodzony teren, zagroda
require– wymagać
requirements– wymagania
match space requirements- pasować do wymagań przestrzennych
prevent sth- zapobiec czemuś
heat stress- przegrzanie
cold stress- przemarznięcie
waste management system- system zarządzania odchodami
slotted floors- podłoga rusztowa
keep sth clean- utrzymywać coś w czystości

Zad 3. Przeczytaj pary zdań. Wybierz które słowo pasuje do luk.

1. coop/cold stress:
A. The chickens live in a separate __________
B. Install a heater to prevent __________

2. heat stress/pen:
A. During the summer, _________ is a problem.
B. Pigs do best if they are kept in their own _________.

3. slotted floor/waste management:
A. __________ is essential for odor control.
B. A ______ helps air to circulate.

a heater- grzejnik
do best- radzić sobie najlepiej
in their own- w ich własnych
essential- niezbędny
an odour– nieprzyjemny zapach

Zad 4. Dopasuj słowa (1-4) do definicji (A-D):
1. __ barn
2. __ comfort zone
3. __ critical  temperaturęe
4. __ space requirement

A. conditions under which an animal is comfortable
B. a structure used to house animals
C. the amount of space that an animal needs
D. a  temperaturę that must be maintained

conditions- warunki
be comfortable/feel comfortable- być w komforcie/czuć się komfortowo
amount of sth- ilość czegoś
maintain a temperature- utrzymywać temperaturę

Zad 5. Posłuchaj a następnie jeszcze raz przeczytaj „a farming blog”. Odpowiedz na pytanie: Apart from proper housing, what else do animals require to be productive?
(Oprócz odpowiedniego przechowywania zwierząt, czego jeszcze wymagają zwierzęta żeby być produktywnymi?)
Nagranie:

Przykładowa odopowiedź: Animals require to be kept in proper temperature and their livins space should be kept clean.
(Zwierzęta wymagają tego żeby były przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze i ich przestrzeń życiowa powinna być utrzymywana w czystości).

Oczekiwania i praca domowa:

1. Opanować słownictwo z lekcji, wykonać zadania (2- oznaczyć prawda lub fałsz; 3- wstawić odpowiednie słowo 4- połączyć słowa do ich definicji), przeczytać tekst i wysłuchać jego nagrania.
2. Wykonać zadanie na słownictwo z lekcji na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pdms1ardj20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk