Uncategorized

język obcy zawodowy w rolnictwie 07.04.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 07.04.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości.

Celem lekcji jest powtórzenie materiału z 6 ostatnich lekcji.

W tym celu wykonamy poniższe ćwiczenia:

Zad 1. Fill in the blanks with the correct words and phrases: roots, growth chart, seedhead, leaves, buds, flowering:
(Uzupełnij luki odpowiednimi słowami i wyrażeniami):
1. Those ____ will grow into flowers.
2. Plants absorb nutrients from the soil wht their ______.
3. Photosynthesis occurs in the ____ of a plant.
4. Tom keeps a detailed _____ of his crops t o test how effective his fertilizers are.
5. _____ plants usually produce colourful blooms in the spring.
6. The ____ of a quinoa plant contains the protein-rich harvest.

Słownictwo do zadania:
a root- korzeń
a detailed growth chart- szczegółowy wykres wzrostu
a seedhead- głowica siewna (owocostan?)
leaves- liście (a leaf- liść)
buds- pąki
flowering- kwitnące
absorb- wchłaniać
nutrients- składniki odżywcze
soil- gleba
occur- występować, mieć miejsce
fertilizers- nawozy
in the spring- wiosną
contain- zawierać
harvest- plon, zbiór

Zad 2. Read the sentence pair. Choose where the words best fit the blanks: (Przeczytaj pray zdań. Wybierz gdzie słowa najlepiej pasują do luk):
1. reap/mature
A. ___ the crops in six months.
B.  Some plants  take longer to ____

2 chaff/harvest
A. The annual _____ is next month.
B. This machine removes the unusable _____.

3. tons/bales
A. There were many more _____ of hay this year.
B. How many ____ of wheat were harvested.

Słownictwo do zadania:
reap- zbierać (plony)
mature- dojrzeć, dojrzały
chaff- plewy
harvest- zbiór, plon
harvest (czasownik)- zbierać plony = reap
tons- tony
a bale- bela
annual- roczny
remove- usuwać
unusable- bezużyteczny, nie nadający się do użytku

Zad 3. Uzupełnij luki w tekście słowami podanymi w nawiasach. Użyj słów: store; silo; mold; leveling; causes; silage.

Workers discovered ______ (pleśń) in bunker ______ (silos) number 13. There were two ____ (przyczyny): improper _________ (niwelacja podłoża, poziomowanie) and too much ventilation. Most of the _______ (kiszonka) was destroyed. The rest is in silage bags. The workers might ______ (przechowywać) silage in the tower silos.

Zad 4. Posłuchaj nagrania z rozmową pomiędzy dwoma rolnikami i uzupełnij luki odpowiednimi słowami:
Nagranie:

Farmer 1: Susan, you planted quinoa for the first time this year, 1_____ _____?
Farmer 2: I did. I was worried 2____ ____. But it seems okay now.
Farmer 1: Worried? Why?
Farmer 2: It was growing so slowly. But it just 3_____ _____ _____ for the buds to flower.
Farmer 1: Oh, so they’re 4_____ _____?
Farmer 2: Yeah, they are. We expect to harvest them next week.
Farmer 1: That’s great. How much do you expect to harvest?
Farmer 2: Well, we only planed a 5____ ____. So probably two pounds 6_____ _____.

Słownictwo z nagrania:
plant- posadzić
You planted quinoa for the first time this year, didn’t you?- Posadziłaś quinoe po raz pierwszy rok temu, nieprawdaż?
worried- zmartwiony
at first- na początku
take a while- trwać chwilę: It takes a while for the buds to flower– To trwa chwilę żeby pąki zakwitły
flower- zakwitnąć
do well- radzić sobie dobrze/mieć się dobrze.- w nagraniu użyta jest forma ciągła w czasie Present Continous czyli z końcówką -ing
expect- spodziewać się
harvest- zebrać
a few- kilka
an acr- akr (w nagraniu liczba mnoga- acres)
or so- albo coś koło tego

Zad 5. Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Użyj podanych zwrotów i wyrażeń zamieszczonych pod zdaniami:
1. Rośliny potrzebują słońca i wody żeby przeprowadzić fotosyntezę.
2. Ziemniaki mogą rosnąć w wielu środowiskach.
3. Powinniśmy oddzielić ziarno od plew.
4. Rośliny na polu numer 2 dojrzały później niż się spodziewano.
5. Większość kiszonki jest zniszczona.

Przydatne słownictwo:
need- potrzebować
conduct photosynthesis- przeprowadzać fotosyntezę
in many environments- w wielu środowiskach
separate sth from sth- oddzielić coś od czegoś
chaff- plewy
later than expected- później niż się spodziewano
most of sth- większość czegoś
silage- kiszonka
be destroyed- być zniszczonym

Oczekiwania i praca domowa:
Proszę wykonać powyższe zadania albo na Platformie Learning Apps –

Zad 1 i 2: https://learningapps.org/display?v=px6qwejkt20
Zad 3 i 4: https://learningapps.org/display?v=p48wje8na20
Zad 5: https://learningapps.org/display?v=p22nmpua320

Zadania dostępne są w folderze waszsej klasy dostępnym po zalogowaniu. Link do rejestracji do portalu dla waszej klasy:
https://learningapps.org/join/wbqj59sn

Możesz tez wykonać pracę domową w edytorze tekstowym typu Word lub notatnik i wysłać odpowiedzi na archilczuk@gmail.com do 20.04.2020 r.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk