Uncategorized

język angielski zawodowy w technice rolniczej III BT 27.05.2020 r.

język angielski zawodowy w technice rolniczej 27.05.2020 r.

Temat lekcji: Co jest z tym nie tak?– słuchanie i mówienie.

Podręcznik strona 29. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Cele lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na tematy związane z usterką w samochodzie (rozmowa mechanika z klientem)
2. Rozwijanie słownictwa związanego z usterkami i ich naprawą.

Przebieg lekcji: Wykonujemy poniższe zadania:

Zad 6 str. 29: Listen to a conversation between a mechanic and a customer. Choose the correct answers- Posłuchaj rozmowy pomiędzy mechanikiem a klientem. Wybierz poprawne odpowiedzi.
Nagranie 13.2:

1. What is the purpose of the phone call?
a) to get advice on a repair
b) to report a failed repair
c) to change a drop off time
d) to make an appointment
2. What is wrong with the car?
a) the steering wheel is stuck
b) the window switch is failing
c) the rear view mirror is broken
d) the handles and locks don’t work

Słownictwo z zadania:
a purpose of sth- cel czegoś
advice on sth- rada na jakiś temat
report sth- zgłosić coś
a failed repair- nieudana naprawa
drop sth off- podrzucić, zostawić coś/kogoś gdzieś
a drop off time- czas oddania, zostawienia
make an appointment with sb- umówić spotkanie z kimś
be stuck- być unieruchomionym
get stuck- utknąć
fail- psuć się
be broken- być zepsutym, stłuczonym, zepsutym
fix sth- naprawić coś
not work- nie działać
bring sth in- przyprowadzić coś/przynieść coś
how about you do sth…- co powiesz na to że zrobisz coś ..

Zad 7. Listen again and complete the conversation– Posłuchaj ponownie i uzupełnij rozmowę.

Mechanic: Rodney’s Repair Shop, this is Saul speaking. How can I help you?
Customer: Hi Saul, my name is Peggy. Can I 1 _______ ______ _______ for you to look at my car today?
Mechanic: Sure, Peggy. 2 _______ _______ with it?
Customer: Well,  the 3 _______ _______ _______ don’t work.
Mechanic: 4 ______ _______ _______. But we can fix it.
Customer: Thanks. So, when can I 5 _______ _______ _______?
Mechanic: How about you 6 _______ _______ _______ at two this afternoon?
Customer: Great, I’ll see you then.

Odpowiedzi:
1. make an appointment
2. What’s wrong-
3. locks and handles
4. That’s no good
5. bring it in
6. drop it off

Zad 8. Przetłumacz na język polski:
1. What’s wrong with your car?
2. The door handle doesn’t work.
3. Can you fix it?
4. When can I bring my car in?
5. How much will it cost to repair it?
6. How long do I have to wait to get my car back?
7. Can you fix my steering wheel?
8. I would like to make an apointment with a mechanic.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wysłuchać nagranie żeby wykonać zadanie 6 i 7. oraz przetłumaczyć zdania w zadaniu 8.
2. Zapisać nowe słówka do zeszytu.
3. Nauczyć się słówek i wykonać zadanie na słownictwo na Learning Apps: https://learningapps.org/display?v=pzb3u721t20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk