Uncategorized

język angielski zawodowy w rolnictwie III CB 26.05.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 26.05.2020 r.

Temat lekcji: Dzwonię w sprawie sprzętu rolniczego- słuchanie i mówienie.

Celem lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
2. Rozwijanie umiejętności pisania- tworzenie ogłoszenia ze sprzętem rolniczym

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 31
Link do podręcznika- https://www.sendspace.com/file/syonlq

Wykonujemy poniższe zadania:

Zad 6 str 31: Listen to a conversation between a seller and a caller responding to a used-equipment ad. Choose the correct answers-
Słuchamy rozmowy pomiędzy sprzedawcą a dzwoniącym odpowiadającym na ogłoszenie używanego sprzętu rolniczego.
Wybieramy poprawną odpowiedź.
Nagranie:

1. What equipment is the caller interested in ?
a) a tractor
b) a rototiller
c) a stone picker
d) a transplanter
2. Why doesn’t the buyer purchase the equipment?
a) It is too small to move his rocks.
b) Someone else bought it already.
c) It i stoo expensive for a used item.
d) He decided to buy a new one instead.

be interested in sth– być czymś zainteresowanym
a caller– dzwoniący
a buyer- kupujący
purchase sth- nabyć coś
too small– zbyt mały
a rock- skała, kamień, głaz
buy- (buy-bought-bought)– kupić
too expensive- zbyt drogi
decide to do sth- zdecydować się coś zrobić
instead (of sth)- zamiast (czegoś)

Zad 7. Listen again and complete the conversation.- Słuchamy ponownie i uzupełniamy rozmowę:
Nagranie:


Caller:
Hello, is Mr. Henry available?
Seller:
This is Mr. Henry speaking. Can I help you?
Caller:
Yes, I’m calling about your listing? The one about the 1 ______ _______.
Seller:
Oh, yes. Well, it’s still available. And it’s in 2 _______ _______.
Caller:
Oh, good. What 3 ______ _______ can it move?
Seller:
Anything between two and twenty five inches?
Caller:
And how much i sit?
Seller:
4 ______ _______ $4000.
Caller:
That’s almost the price of a 5 _______ _______.
Seller:
Well, we don’t use it often.
Caller:
Still, 6 ______ _______ _______ _______ for me. I’ll pass for now, thanks.

Słownictwo z nagrania:
available- dostępny
a listing– lista, spis (spis maszyn na sprzedaż)
an inch– cal
how much is it?- ile to kosztuje?
almost– prawie
still– tu: mimo to; ciągle
pass- tu: darować sobie; ale też: mijać, przechodzić obok, podawać

Odpowiedzi:
1. stone picker 2. good condition 3. size rocks 4. I’m asking 5. new unit 6. that’s a bit much

in good condition– w dobrym stanie
a size- rozmiar
ask 4000 dollars– chcieć, żadać 4 tys. dolarów
a price of sth- cena czegoś
a new unit– tu: urządzenie
often- często

Zad 8. Przetłumacz na język angielski: (Korzystaj z dialogu i notatek z poprzedniej lekcji)
1. Czy ten traktor jest na sprzedaż?
2. Ta glebogryzarka jest w dobrym stanie.
3. Ile kosztuje ten siewnik?
4. Ten zbieracz kamieni kosztuje 2000 funtów.
5. Dzwonię w sprawie Pańskiego kombajnu.

* To zadanie możesz wykonać też na platformie Learning Apps- link poniżej w pracy domowej.

Zad 9. Fill out the advertisement- Uzupełnij ogłoszenie (Korzystaj z rozmowy i notatek)
Equipment for sale:
Condition:
Used for:
Price:
Contact details:
Oczekiwania i praca domowa:
1. Wysłuchać nagrania i wykonać do niego zadania (zad 6 i 7).
2. Przetłumaczyć 5 zdań w zadaniu 8.
3. Uzupełnić krótko ogłoszenie w zadaniu 9.
4. Opanować nowe słownictwo z lekcji, w tym celu wykonaj zadanie:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pcz53p86t20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk