Uncategorized

język angielski zawodowy w rolnictwie III CB 23.06.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 23.06.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości.

Dzień dobry!
Jest to już nasza ostatnia lekcja. Zrealizowaliśmy już program przewidziany na ten rok szkolny. Teraz postaramy się powtórzyć wybrane treści które omawialiśmy w tym roku. W tym celu wykonajmy poniższe zadania.

Zad 1. Dopasuj słowa (1-8) do ich definicji (A-H). – Temat: „Historia Rolnictwa”.
1. __ agriculture
2. __ crop
3. __ cultivate
4. __ produce
5. __ domesticate
6. __ plant
7. __ desert
8. __ field

A. a large group of cultivated plants.
B. to put seeds in soil
C. growing plants and raising animals
D. an area of land in the country, especially one where crops are grown or animals feed on grass
E. to make somethging
F. to raise a crop from seeding to harvest
G. to tame an animal
H. a large area of land where it is always very dry and there’s a lot of sand.

Zad 2. Przeczytaj parę zdań. Wybierz które słowo lepiej pasuje do luki. – Temat: „Susza trwa dalej”.

1. ditch/groundwater
A. Irrigate the crops by digging a ___.
B. Areas with a lot of ___ are ideal for farming.

2. shortage/rainfall
A. With so much _____, Tom didn’t have to water her plants.
B. Many crops died due t o the water ____.

3. rain-fed /drought-resistant
A. Linda prefers ____ crops since she lives in an arid region.
B. Andrew doesn’t irrigate; his crops are ____.

Zad. 3: Dopasuj słowa (1-6) do definicji (A-F).  Temat lekcji: „Nasiona”.
1. __ hard coat
2. __ germinate
3. __ seedling
4. __ seed vigor
5. __ hybrid
6. __ sow

A. the firm outer layer of a seed.
B. to sprout from a seed.
C. to plant seeds.
D. made by parents of different breeds.
E. a young plant.
F. the strength and survivability of a seed.

Zad 4. Uzupełnij luki w tekście słowami podanymi w nawiasach. Użyj słów: store; silo; mold; leveling; causes; silage. – Temat: „Magazynowanie produktów rolnych”.

Workers discovered ______ (pleśń) in bunker ______ (silos) number 13. There were two ____ (przyczyny): improper _________ (niwelacja podłoża, poziomowanie) and too much ventilation. Most of the _______ (kiszonka) was destroyed. The rest is in silage bags. The workers might ______ (przechowywać) silage in the tower silos.

Zad 5. Posłuchaj nagrania z rozmową pomiędzy dwoma rolnikami i uzupełnij luki odpowiednimi słowami: – Temat: „Wzrost roślin”.

Nagranie:

Farmer 1: Susan, you planted quinoa for the first time this year, 1_____ _____?
Farmer 2: I did. I was worried 2____ ____. But it seems okay now.
Farmer 1: Worried? Why?
Farmer 2: It was growing so slowly. But it just 3_____ _____ _____ for the buds to flower.
Farmer 1: Oh, so they’re 4_____ _____?
Farmer 2: Yeah, they are. We expect to harvest them next week.
Farmer 1: That’s great. How much do you expect to harvest?
Farmer 2: Well, we only planed a 5____ ____. So probably two pounds 6_____ _____.

Słownictwo z nagrania:
plant- posadzić
You planted quinoa for the first time this year, didn’t you?- Posadziłaś quinoe po raz pierwszy rok temu, nieprawdaż?
worried- zmartwiony
at first- na początku
take a while- trwać chwilę: It takes a while for the buds to flower– To trwa chwilę żeby pąki zakwitły
flower- zakwitnąć
do well- radzić sobie dobrze/mieć się dobrze.- w nagraniu użyta jest forma ciągła w czasie Present Continous czyli z końcówką -ing
expect- spodziewać się
harvest- zebrać
a few- kilka
an acr- akr (w nagraniu liczba mnoga- acres)
or so- albo coś koło tego

To tyle w tym roku.
Udanych wakacji i powodzenia na egzaminach oraz w dalszej edukacji/życiu zawodowym i prywatnym.
Pozdrawiam i do zobaczenia.

Ariel Chilczuk