Uncategorized

język angielski zawodowy w rolnictwie III CB 16.06.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 16.06.2020 r.

Temat lekcji: Przemysł wołowy.

Cele lekcji:
1. Rozwijanie słownictwa związanego z hodowlą bydła, typami mięsa.
2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz mówienia na tematy związane z hodowlą bydła.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania: 1.2.3.4 i 5.

Zad 1. Odpowiadamy na pytania:
1. How important is the beef industry in your country? (Jak ważny jest przemysł wołowy w twoim kraju)
2. What type of meat is most popular in your country? (Jaki typ mięsa jest najbardziej popularny w twoim kraju?)

Przykładowe odpowiedzi:
Ad 1. Beef industry is a very important part of Polish agriculture. It provides Polish people with meat, gives people jobs and generates a lot of money for the economy – Przemysł wołowy jest ważną częścią Polskiego rolnictwa. Dostarcza Polakom mięsa, daje ludziom pracę i generuje dużo pieniędzy dla gospodarki.

part of sth- część czegoś
provide sb with sth- dostarczać czegoś komuś
economy- gospodarka

Ad 2. Pork and poultry are the most popular types of meat in Poland.

pork- wołowina
poultry- drób

Zad 2. Read the magazine article. Then, mark the following statements as true (t) or false (F)- Czytamy artykuł z czasopisma. Następnie zaznaczamy następujące stwierdzenia jako prawdziwe lub fałszywe.

1. Soy-fed cattle grow faster than grass-fed cattle.
2. Grass-fed herds produce higher grade beef.
3. Grass-feed cattle do not eat in feedlots.

soy-fed cattle– bydło karmione soją
a herd– stado
higher grade beef- wołowina lepszego gatunku
feedlot- ogrodzone pastwisko, obszar wypasu

Słownictwo z artykułu:
be in high demand- być w dużym popycie (cieszyć się powodzeniem)
taste better- smakować lepiej
be willing to do sth- być skłonnym/gotowym coś zrobić
the downside of sth- wada czegoś
feed conversion efficiency– efektywność przekształcania paszy w masę ciała
a pasture- pastwisko
receive- otrzymać, dostać
thus- tym samym
gain mass- zyskać masę
a counterpart- odpowiednik
furthermore- co więcej
get sick- zachorować
however- jednak
counteract shortcomings- zwalczać/przeciwdziałać niedostatkom
forage in pastures- wypasać się na pastwiskach
a processing facility- zakład przetwórstwa
finishing- opas, tucz  grain- ziarno, zboża    grain-finishing- opas zbożami
approximately- około
market weight- waga ubojowa (rzeźna)
rapidly- gwałtownie

Zad 3. Match the words (1-8) with the definitions (A-H)- Dopasuj słowa (od 1 do 8) do definicji (od A do H).

1. rancher
2. gass-fed
3. grade
4. cattle
5. feed ration
6. processing facility
7. grain finishing
8. feed conversion efficiency

A- a selected amount of food given to an animal
B- a place where animals are butchered
C- cows and bulls
D- a rating of the quality of beef
E- a measurement of how animals convert feed into mass
F- primarily eating grass from a pasture
G- a farmer who raises livestock
H- feeding cattle grain to raise weight before slaughter

Słownictwo do zadania:
amount of sth- ilość zegoś
butcher– zarżnąć, rzeźnik
quality of sth- jakość czegoś
a measurement- miara
convert sth into sth- przerabiać, zamieniać coś w coś
primarily- głównie
raise livestock- hodować trzodę
feed sb sth- karmić kogoś czymś
raise weight before slaughter- podnieść wagę przed ubojem

Zad 4. Fill in the blanks with the correct words and phrases from the word bank- Uzupełnij luki odpowiednimi słowami i frazami z banku słów:

Word bank: growth hormones, feedlot, antibiotics, herd, market weight, beef.

1. The cattle in the _____ are bigger than those in the pasture.
2. ______ is one of the most popular sources of food for humans.
3. Grass-fed cattle take longer to achieve ______.
4. Most cattle receive ________ to keep them free of disease.
5. ______ help cattle grow more quickly.
6. Disease can spread very quickly through a _____ of cows.

Słownictwo:
a source of food– źródło jedzenia
achieve– osiągnąć
keep sb free of disease- dosł. utrzymywać kogoś wolnym od choroby
(chronić kogoś przed chorobą)
spread- rozprzestrzeniać się

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać powyższe zadania, przepisać nowe słownictwo.
Osoby które chcą poprawić jeszcze ocenę proszę wysłać odpowiedzi do zadań na poniższy adres mailowy (może być w postaci zdjęcia z zeszytu, albo pliku tekstowego).

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk