Uncategorized

język angielski zawodowy w rolnictwie III CB 02.06.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 02.06.2020 r.

Dzień dobrym dzisiejszy temat lekcji to:
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości.

Celem lekcji jest powtórzenie materiału z 6 poprzednich jednostek lekcyjnych tj.

W tym celu proszę o wykonanie poniższych zadań:

Zad 1: Feeding animals- żywienie zwierząt. Przetłumacz poniższe słowa i wyrażenia a następnie uzupełnij nimi zdania:

1. rich in sth-                                                   a) węglowodany
2. low in sth-                                                   b) doświadczenie
3. carbohydrates-                                          c) bogaty w
4. protein-                                                       d) składniki
5. feed-                                                            e) ubogi w
6. a variety-                                                     f) białko
7. ingredients-                                                 g) pasza
8. experience-                                                 h) odmiana

1. Our ________ of chicken requires special ________.
2. Our employees have a lot of __________.
3. Our feed is ________ protein.
4. There are too many __________ in this feed. I think we should change some ______________.

2. Match the words/phrases to their definitions: Dopasuj słowa/wyrażenia do ich definicji:
a) poultry-
b) prepare feed-
c) employer-
d) employee-
e) salary-
f) ingredients-

1. money that you receive as payment from the organisation you work for, usually paid to you every month;
2. someone who is paid to for someone else;
3. birds such as chickens or ducks that are kept on farms to produce meat or eggs;
4. a person, company or organisation that employes people
5. to make food for animals;
6. one of the foods that you use to make a particular food or dish

3. Fill in the text with appropriate words- Uzupełnij tekst odpowiednimi słowami:

Proper animal housing methods:

Here are some  1_______ for how to properly house animals. I will use my hog barn as an 2_________. The ideas apply to coops and 3_______ as well. Animals with proper housing are in their comfort 4________.
They are healthier and more productive than anmials with poor housing.
First, make sure the enclosure matches the 5_______ of the animal. You also need to know the animals’ critical 6__________. Install automated heating and cooling to 7________ heat stress or cold stress. Don’t forget to have a good waste management system. 8_________ floors provide a simple way to keep you animal’s living space 9_______.

Słowa do wstawienia: prevent; temperatures, clean, space requirements, example, tips, pens, zones, slotted.

Zad 4. Translate the following sentences into Polish: Przetłumacz następujące zdania na język polski:
1. Animals housing methods affects animals’ productivity.
2. You should make sure that your coop matches space requirements.
of your flock.
3. My neighbour raises poultry.
4. Slotted floors keep your animal’s living space clean.
5. Animals with proper housing are healthier and more productive.

Oczekiwania i praca domowa:
Proszę wykonać powyższe zadania i zapisać nowe słownictwo z lekcji oraz przesłać zdjęcia lub plik tekstowy (najlepiej w programie Word lub innym edytorze tekstowym) z potwierdzeniem wykonania pracy domowej na mój adres mailowy.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.
Pozdrawiam Ariel Chilczuk