Uncategorized

język angielski zawodowy w rolnictwie 3CB 12.05.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 12.05.2020 r.
Temat lekcji: Uważam, że potrzebujemy nowej stodoły- słuchanie i mówienie.

Cele lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
2. Rozwijanie umiejętności mówienia- odgrywanie dialogów w których pracownicy na farmie rozmawiają o potrzebie nowej stodoły dla zwierząt.
3. Rozwijanie umiejętności tworzenia krótkiej formy wypowiedzi- uzupełnienie listu rolnika do przedsiębiorcy budowlanego z zamówieniem nowego budynku i zapytaniem o koszty.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 25 (Link do podręcznika- https://www.sendspace.com/file/syonlq

Wykonujemy zadania: 6,7,8 i 9 na str. 25

Zad 6
. Słuchamy rozmowy pomiędzy dwoma rolnikami dyskutującymi na temat przechowywania zwierząt. Wpisz znak „√” obok powodów dla których potrzebują oni nowej stodoły:
Nagranie:

1. They will have more animals.
2. The barn gets too cold in winter.
3. The barn has poor ventilation.
4. They want to add slotted floors.
5. The barn doesn’t meet space requirements.

Słownictwo:
get too cold– robić się zbyt zimno
have poor ventilation– mieć słabą/kiepską wentylację
add slotted floors- dodać podłogi rusztowe
meet space requirements- spełniać wymagania przestrzenne

Odpowiedzi:
Powinniśmy zaznaczyć znak „√” przy zdaniach nr 1 i 3.

Zad. 7 str. 25: Posłuchaj ponownie i uzupełnij rozmowę brakującymi słowami.
Nagranie:

Farmer 1: I think we need a new barn.
Farmer 2:
What’s wrong with this one?
Farmer 1:
First, the 1 _____ isn’t very good.
Farmer 2:
I agree with you there. It’s 2 _____  ______ in here during the 3 ______.
Farmer 1:
And don’t forget, we’re getting 4 ______  _____  ____ in May.
Farmer 2:
That’s a 5 ______  ______. We’ll need more space then.
Farmer 1:
I’ll talk with a builder tomorrow.
Farmer 2:
Let’s estimate the 6 ______  _____ first.

Odpowiedzi:
1. ventilation 2. too hot 3. summer 4. twenty more cows 5. good point 6. space requirements.

Zad 8. W zadaniu tym powinniśmy w  oparciu o rozmowę między 2 rolnikami z zadania 7 odegrać dialog. Przetłumaczmy na język angielski takie zdania jak, następnie porównaj swoje odpowiedzi z tymi zamieszczonymi poniżej:
1. Uważam że potrzebujemy nowej stodoły.
2. Zgadzam się w tym z tobą.
3. Nasza stodoła ma słabą wentylację i robi się tutaj zbyt gorąco latem.
4. Dostaniemy kolejne 20 krów w czerwcu. (użyj czasu Present Continous).
5. Nasza stodoła nie spełnia wymagań przestrzennych.
6. Powinniśmy najpierw oszacować nowe wymagania przestrzenne.
7. Porozmawiam jutro z budowniczym.

Odpowiedzi:
1. I think we need a new barn.
2. I agree with you there.
3. Our barn has poor ventilation and it’s getting too hot in here during the summer.
4. We are getting another twenty cows in June.
5. Our barn doesn’t meet space requirements.
6. We should estimate new space requirements first.
7. I will talk with a builder tomorrow.

Zad 9. Użyj rozmowy z zadania 7 i 8 żeby uzupełnić list rolnika do budowniczego. Korzystaj z podpowiedzi w nawiasach.

Dear Mr. Haynes,

We need __________.  (nową stodołę)
Our current barn ________________. (Nasza obecna stodoła ma słabą wentylację)
And we are getting ________________. (I my dostaniemy kolejne 20 krów …)
The barn won’t meet ______________. (Stodoła nie spełni wymagań przestrzennych)
We need the new barn __________________. (Potrzebujemy nową stodołę  która np. będzie większa i będzie miała lepszą wentylację)
It should be able to house _________________. (Ona powinna być w stanie pomieścić x krów)
How much _________________________ ? (Ile to będzie kosztowało)
Thanks,

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować słownictwo z lekcji, posłuchać nagrania i wykonać zadanie 9.
2. Wykonać zadanie 9
W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk