Uncategorized

język angielski zawodowy 31.03.2020 r.

Temat lekcji: Jak to się stało?- słuchanie i mówienie.


Podręcznik strona 21. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/syonlq lub Student’s book

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 21 i wykonujemy zadania 4,5,6 i 7. (Zadania są oparte na poprzedniej lekcji: „Gromadzenie produktów rolnych”)

Zad 4
Słownictwo do zadania:

moisture- wilgoć
tower silo- silos wieżoy
bunker silo- silos ‘bunkrowy’
leveling- poziomowanie
flatten sth- wypłaszczyć coś
top of a pile- góra sterty
trench- rów, okop
wetness- mokrość
wet- mokry
storage facility- magazyn (miejsce przechowywania)

Odpowiedzi: 1A 2C 3D 4B

Zad 5. Posłuchaj nagrania a następnie przeczytaj mail. (nagranie i mail ze strony 20)
Nagranie:

Odpowiedz na pytanie: Why is Carla Thomson contacting Mr. Garcia?– Dlaczego Carla Thomson kontaktuje się z Panem Garcia.
Odpowiedź: Carla Thomson is contacting Mr. Garcia because she has a problem with a bunker silo number 13. There is mold which is growing near the south opening.
(Carla Thomson kontaktuje się z Panem Garcią ponieważ ma problem z bunkrem silosowym nr 13. Jest tam pleśń która rośnie w pobliżu południowego wejścia).

Zad 6. Posłuchaj rozmowy pomiędzy właścicielem gospodarstwa i kierownikiem magazynu. Oznacz poniższe zdania jako prawdziwe lub fałszywe.

Nagranie z rozmową:

1. A machine improperly leveled the grain. (Maszyna nieodpowiednio wypoziomowała ziarno)
2. The new assistant will receive more training. (Nowy pomocnik otrzyma więcej szkolenia)
3. Workers will use silage bags until the ventilation works. (Pracownicy będą używać worków na kiszonkę aż zacznie działać wentylacja)

Zad 7. Posłuchaj jeszcze raz nagrania i uzupełnij rozmowę:

Manager: Mr Garcia, did you get my e-mail about the bunker silo?
Owner: I did. How bad is it?
Manager: It’s pretty bad. There’s mold  1_____   ______  ______ ______.
Owner: How did this happen?
Manager: It was our 2 _____ _____. He wasn’t trained on 3______.
Owner: Well, 4_____ _____ he gets trained.
Manager: Of course. We’re also checking the 5______ system. There’s too much air moving in there.
Owner: Use the 6_____ _____ _____ until you fix it. And keep me updated.

Słownictwo z nagrania:
an owner– właściciel
get an e-mail– otrzymać maila
mold- pleśń
how did it happen– jak to się stało?
training- szkolenie
get=receive– dostać, otrzymać
check– sprawdzić
fix sth– naprawić coś
keep sb updated– informować kogoś na bieżąco

Słowa do wstawienia:
1. all over the place (wszędzie)
2. new assistant (nowy pomocnik)
3. levelling (poziomowanie)
4. see that (he gets trained- Upewnij się, że się wyszkoli)
5. ventilation (wentylacja)
6. old tower silos (stare silosy wieżowe)

Oczekiwania: Opanować słownictwo z lekcji oraz rozwiązać krótkie zadanie na słownictwo z lekcji na platformie Learning Apps
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pzrorsukt20
Link do rejestracji do platformy: https://learningapps.org/join/wbqj59sn

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk