Uncategorized

język angielski IPT 16.06.2020 r.

Język angielski 16.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Sztuka rozumienia tradycji i zwyczajów panujących w różnych krajach – rozwijanie sprawności mówienia oraz rozumienia ze słuchu.

Cele lekcji:
1. Rozwijanie słownictwa związanego z manierami, zwyczajami.
2. Rozwijanie umiejętności mówienia na tematy związane z manierami i zwyczajami.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 62 i wykonujemy zadania 1,2,3,4,5 oraz 6.

Zad 1. Look at the photos. In pairs, answer the questions:
1. Where do you think the people are and what are they doing?
2. What is your opinion about their behaviour?
3. Is this type of behaviour generally considered rude or polite in your country?
Przykładowe odpowiedzi:
Pyt. 1: I think that people in the picture on the right are in the cinema. People in the picture in the middle are at home and in an office. People in the picture on the right are at a train station.
Pyt 2: A man in the cinema behaves improperly because he is talking on the phone and is distrubing others who are watching the film.
People at a train station are pushing to get on a train. They also behave improperly.
Pyt 3: This type of behaviour, especially behaviour presented in picture on the left and on the right, is considered rude in my country.

Słownictwo:
behaviour- zachowanie
behave- zachowywać się
improperly/properly- nieodpowiednio/odpowiednio
be considered rude/polite– być uważanym za niegrzeczny/grzeczne
talk on the phone- rozmawiać przez telefon
disturb sb- przeszkadzać komuś
push- pchać (się)
get on a train- wejść do pociągu

Zad 2. Check the meaning of these words. Find three pairs of opposites in these phrases. What part of speech (noun or verb) can the other three words be? Listen and repeat. Sprawdź znaczenie tych słów. Znajdź 3 pary przeciwieństw w tych wyrażeniach. Jaką częścią mowy (rzeczownikiem lub czasownikiem) mogą być pozostałe 3 słowa? Posłuchaj i sprawdź.
Nagranie 2.33.

Znaczenie tych wyrażeń znajdziecie na str. 71.
3 pary przeciwstawieństw:
comfortable-uncomfortable
polite- rude
bad manners- good manners

custom- zwyczaj (to tylko rzeczownik)
queue- kolejka lub stać w kolejce (rzeczownik lub czasownik)
respect- szacunek lub szanować (rzeczownik lub czasownik)

Zad 3. Word Power: Words that can be verbs or nouns (Słowa które mogą być czasownikami lub rzeczownikami)
In which sentences are the underlined words verbs? In which sentences are they nouns? (W których zdaniach podkreślone słowa są czasownikami? W których zdaniach są one rzeczownikami?)

1. A: There was a big queue at the post office?
B: We had to queue for a long time?
2. A: Please show respect to other people?
B: We must respect other people’s cultures.
Write two sentences for each of these words- one using it as a verb, the other as a noun: – Napisz 2 zdania dla każdego z tych słów- jedno używając go jako czasownika, drugie jako rzeczownika.
Słowa: answer; break; post; test

Zad 4. Listen to three dialogues about customs and manners. Which countries are mentioned? Complete the first column of the table.
Posłuchaj 3 dialogów na temat zwyczajów i manier. Które kraje są wspomniane? Uzupełnij pierwszą kolumnę tabeli.

Nagranie 2.34:

Skrypt do nagrania:
1.
Girl:
I’m so excited about our holiday!
Dad:
Me too! Are you reading a guidebook?
Girl:
Yes, I’ve already bought a book about local customs. Did you know that it’s rude to touch the top of people’s heads in Thailand and some other Asian countries too?
Dad:
Oh really? Why is that?
Girl:
The book says it’s because the head is the most important part of the body. So remember: don’t touch my hair and mess it up when we’re there, like you usually do! We need  to respect their customs.

a guidebook– przewodnik (książka)
a local custom- lokalny zwyczaj
mess sth up– robić bałagan z czegoś, zrujnować coś
respect sb’s customs- szanować czyjeś zwyczaje

2.
Man: Have you met the new receptionist?
Woman:
Aisha, yes, why?
Man:
Have you noticed that she doesn’t shake hands with people when she meets them?
Woman:
Um, yes. I actually asked her about it.
Man:
Oh really? Was she angry?
Woman:
No, no.  I was polite and we had an interesting conversation. She’s from Egypt and in her culture she doesn’t shake hands with the opposite sex.
Man:
Oh, I see.
Woman:
Yes, she explained that the best way to greet a woman in Egypt is to put your hand on your chest, instead of shaking hands.
Man:
Oh that’s useful to know. I’ll try to remember that in future.

notice- zauważyć
shake hands with sb- uścisnąć komuś dłoń
explain– wyjaśniać, tłumaczyć
the best wat to greet sb– najlepszy sposób żeby powitać kogoś
a chest- klatka piersiowa
instead of sth-
zamiast czegoś

3.
Woman 1:
Did you see that?
Woman 2:
What?
Woman 1:
Those people have just pushed into the queue!
Woman 2:
Really?
Woman 1:
Yes, they went straight to the front and stood at the desk.
Woman 2:
Well, maybe they don’t realise that in Britain we have a custom of always queuing. Maybe they didn’t even see the queue!
Woman 1:
Hmm. Well, I’m going to tell them. Excuse me? Excuse me?
Woman 2:
Shhhh!
Woman 1:
What’s the matter?
Woman 2:
Don’t shout at people. It’s bad manners.
Woman 1:
Oh yes, you’re right. I’ll go and speak to them instead.

push into the queue- wepchać się w kolejkę
realise-
zdawać sobie sprawę
what’s the matter?-
o co chodzi/co się dzieje?
shout at sb- krzyczeć na kogoś

Zad 5. Listen again. Which activities are mentioned. Are they considered rude or polite in countries 1-3? Complete the table in exercise 4. – Posłuchaj ponownie. Które czynności są wspomniane? Czy one są uważane za niegrzeczne czy grzeczne w krajach od 1 do 3? Uupełnij tabelę w ćwiczeniu 4.

Nagranie 2.34:

Zad 6. Discuss these different types of behaviour? Talk about:
1. Do people in your culture consider them polite or rude?
2. why people in other cultures might have different views about them?

– leaving your shoes on when visiting someone’s home
– making eye contact when greeting somebody
– kissing friends and family when you meet
– waiting in a queue for a bus
– talking at the dinner table

Napiszcie co sądzicie o tych zachowaniach wg pytania 1 i 2 np.
np.: Leaving your shoes on when visiting someone’s home is considered rude because we can dirty the floor that people want to keep clean – dosł. Pozostawienie naszych butów na nogach- (Nie ściąganie butów) podczas odwiedzania czyjegoś domu jest uważane za niegrzeczne ponieważ możemy pobrudzić podłogę która ludzie chcą utrzymywać w czystości.
Opiszcie temat: talking at the dinner table- rozmawianie przy stole.

greet sb- przywitać kogoś
wait in a queue- czekać w kolejce

Oczekiwania i praca domowa:
1. Proszę przepisać nowe słownictwo z lekcji i się go nauczyć.
2. Zrobić zadanie 3 (Napisać 4 pary zdań używając podanych słów jako czasownika i rzeczownika)
3. Wysłuchać nagrania 2.34 (do ćwiczenia 4 i 5)
4. Wykonać zadanie na platformie Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pyukfxu9j20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk