Uncategorized

język angielski III MTP (1 lekcja)

Język angielski 21.04.2020 r.

Temat lekcji: Zastosowanie czasów przyszłych oraz przyimków w zadaniach gramatycznych.

Celem lekcji jest przypomnienie czasów i konstrukcji do wyrażania przyszłości tj. „Be going to”, Future Simple (tzw. Will Future), Present Continous, Present Simple oraz poznanie nowego czasu- Future Continous oraz przypomnienie przyimków miejsca i czasu tj. „in”, „at”, „on” oraz brak przyimka.

Przebieg lekcji:
1. Zapoznajemy się z notatką na temat użycia czasów i konstrukcji gramatycznych do wyrażania przyszłości na str. 187.
Jeżeli wyjaśnienie z książki nie do końca do was przemawia bardzo zachęcam do obejrzenia również krótkich filmików poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=rdh_yh3zZVI  – Tutaj Pani omawia używanie Future Simple, Present Simple i Present Continous oraz konstrukcję „be going to”. (nie wspomina natomiast o Future Continous)
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=0kCP-2qbV6k – Tutaj Pan omawia Future Simple, Future Continous, Present Continous oraz konstrukcję „be going to” ale nie mówi nic o Present Simple.

2. Odnośnie przyimków miejsca i czasu- czytamy krótkie wyjaśnienie na str. 189.

Po takiej dawce objaśnień wraz z przykładami przystępujemy do praktycznej części lekcji czyli do wykonywania zadań. Będą to zadania 1,2,3,4 i 5 na str. 59.

Zad 1. (Odpowiedzi z wyjaśnieniami):
1. … My parents are celebrating their silver wedding anniversary….- (Present Continous bo to jest plan, ustalenie).
2. (…) It looks like we are going to have a storm soon. („be going to” bo to jest przewidywanie dotyczące tego co widzimy).
3. (…) The lecture starts at 7 o’clock. (Present Simple bo to wydarzenie odbywające się zgodnie z rozkładem, planem itp.)
4. (…) I think I’ll have that. (Will ponieważ to jest decyzja podjęta w chwili mówienia).
5. At this time tomorrow I will be swimming in the ocean. (Future Continous- bo mówimy co będziemy robić (jaka czynność będzie trwała) w określonym momencie w przyszłości.

Zad 2. (Odpowiedzi z wyjaśnieniami)
1. in Room 106 ; on Friday mornings („in”- bo do zamkniętych pomieszczeń używa się przyimka „in”; „on”- ponieważ przed dniami tygodnia używa się „on”).
2. in a restaurant; at noon („in” bo zamknięte pomieszczenie, „at” bo do pór dnia takich jak południe- noon, północ- midnight czy night- noc używa się „at”).
3. at a football match; in May („at” bo to przyimek miejsca używany do mówienia gdy mamy do czynienia z otwartymi przestrzeniami; in bo przed nazwami miesięcy używa się zawsze „in”).
4. on the train; at half past ten („on” używa się w znaczeniu że coś leży na czymś np. on the floor, on the table albo kiedy ktoś jest na pokładzie czegoś najczęściej (autobusu, pociągu, samolotu) Mówi się on the bus, on the train, on the plane- czyli w autobusie, w pociągu, w samolocie; at- bo przed godzinami używa się zawsze „at” np.: I get up at 6 o’clock).

Zad 3.
1 B (Present Simple- bo to czynność odbywająca się na podstawie harmonogramu, rozkładu itp.).
2. A (Future Continous- bo mowa o czynności która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości).
3.B (Present Continous- bo ona planuje to zrobić, a nie zamierz)
4. C (make up znaczy pogodzić się)
5. C (love at first sight- miłość od pierwszego wejrzenia)
6. A (in the north- z kierunkami geograficznymi na północy, południu, wschodzie, zachodzie używa się przyimka „in” np. in the east- na wschodzie).

Zad 4. (Przykładowe odpowiedzi)
1. Some teenager is the narrator of the text. (Jakiś nastolatek jest narratorem  tekstu).
2. Aunt Caroline is a generous person. (Ciocia Carline jest hojną osobą).

Zad 5 . (Odpowiedzi z wyjaśnieniem)
1. C (Present Continous bo to czynność zaplanowana, ustalona)
2. B (get on with sb- dobrze się z kimś dogadywać, mieć z kimś dobre relacje)
3. C (during the summer holidays- podczas letnich wakacji)
4. A (Future Simple bo to jest sytuacja w której coś przewidujemy)
5. B- look ungrateful (ungrateful- niewdzięczny). W angielskim po czasowniku look (wyglądać) używa się przymiotnika a nie przysłówka. Dlatego look ungrateful a nie ungratefully. Gratefully- oznacza z wdzięcznością; gratefulness- wdzięczność.
6 C. Mówi się at the station (na dworcu- bo to otwarta przestrzeń i wtedy używa się „at”).

Słownictwo z tekstu:
announce- ogłaszać, zakomunikować
not surprisingly- nic dziwnego że
be delighted- być zachwyconym
get on (well) with sb– mieć z kimś dobre relacje
climb trees– wspinać się na drzewa
go to the woods– chodzić do lasku
realise- zdawać sobie sprawę
avoid doing sth– unikać robienia czegoś

Następnie wykonujemy zad 1 i 2 na stronie 187.

Zad 1. str. 187 (Odpowiedzi z objaśnieniami)
1. The children are going to the museum laater. (czynność zaplanowana, ustalona)
2. The play doesn’t end until 10 p.m. (czynność zgodna z harmonogramem)
3. He is seeing his girlfriend this evening (czynność zaplanowana, ustalona)
4. What time does the bus arrive? (czynność zgodna z harmonogramem, rozkładem)
5. The bus leaves at 10 a.m. every day. (czynność zgodna z harmonogramem, rozkładem)
6. Where are you meeting Ben tomorrow (czynność zaplanowana, ustalona)
7. We have a history lesson every Thursday (czynność zgodna z harmonogramem)
8. My sister isn’t going shopping later (czynność zaplanowana, ustalona)

Zad 2 str. 187 (Odpowiedzi z objaśnieniami)
1. What do you think the weather will be like today? (pytanie o czyjeś przewidywanie).
2. They won’t play football today (to jest przewidywanie)
3. One day, people won’t travel by plane any more. (przewidywanie)
4. Are you going to go on holiday this year? (pytanie o zamiar)
5. My teacher is going to look for a job in London next year (zamiar)
6. I like animals and I’m good at science and so I’m going to study to be a vet (zamiar)
7. I’m tired. I think I will go to bed. (decyzja podjęta w chwili mówienia)
8. I won’t buy that pizza. It doesn’t look very nice (decyzja podjęta w chwili mówienia)

Oczekiwania i praca domowa: Znać zasady użycia form przyszłych oraz z zasady użycia przyimków in, on, at oraz brak przyimka.
Praca domowa: Wykonać zadanie 3,4 i 5 na str. 187 i 188 (na formy przyszłe) oraz zad 1 oraz 2 na str. 189 (przyimki)
Żeby uzyskać obecność wykonaj krótkie zadanie na platformie Learning Apps dotyczące przyimków:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p1bci90ot20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk