Uncategorized

język angielski III FT 25.05.2020 r.

Język angielski 25.05.2020 r.

Temat lekcji: Czy trzymanie w domu egzotycznych zwierząt to dobry pomysł? – ćwiczenia w mówieniu w rozumieniu ze słuchu.

Celem lekcji jest doskonalenie umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu na tematy związane światem przyrody.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 156 i wykonujemy zadania od 1,2,3,4,5 i 7.

Zad 1. Odpowiadamy na pytania. (Przykładowe odpowiedzi)
1) I’ve recently heard about an earthquake. It took place two weeks ago in the capital city of Croatia- Zagrzeb. Fortunately the eartquake wasn’t really powerful and there werent’y any casualties. Only a few buildings collapsed or were damaged.

2) Yes, I do. Mike Tyson, a former boxing champion of the world keeps a tiger at home. I don’t know why people keep unusual pets at home. Perhaps it’s one of their ways to stand out or be famous. Maybe they are bored and want to do something challenging. It’s hard to say.

Zad 2.  Odpowiedzi: 1b 2d 3e 4a 5c

Zad 3. Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.
Nagranie: 2.22-

Skrypt do nagrania:
1

John: I heard there’s been an avalanche close to that ski resort in Italy. Isn’t that where you’re planning to go next week?

Ruth:  Yeah, but I don’t think we’ll be going. Apparently there was a lot of damage. Some of the hotels are closed, and most of the lifts aren’t operating.
John: Were there any casualties?
Ruth: No, luckily nobody was killed, although somebody was lost in the snow for about a day.
John: Well, it’s good that they were found before it was too late.

2

I think the most interesting pet I’ve ever seen was a marmoset. Marmosets are a type of primate, similar to a monkey, but they’re really tiny – a couple of kilos at most. They’re extremely active and intelligent, and very, very cute. They do silly things to get your attention if you’re not watching them – like throwing their toys, hanging from lamps, that sort of thing. They make wonderful pets, but they’re not for everyone since they need a lot of your time and attention.

3

Bob: Did you hear about the earthquake in Pakistan?
Sara: Yes, I did. It’s terrible, isn’t it?
Bob: I’m tempted to go out there, you know, as a volunteer.
Sara: Really? What about your work?
Bob: Well, I’ve been thinking of moving on for some time now. My job just isn’t satisfying any longer. I’d quite like to work for a charity, or something else that makes a real difference in people’s lives.
Sara: Mmm. Sounds like a good idea to me.

4

Now, many people avoid getting orchids as house plants because they’re considered difficult to grow. But if you know a few simple tricks, they’re not hard at all. First of all, don’t water them too often. Many people keep orchids soaking wet all the time, but that’s the worst thing you can do. A good soaking every fortnight is plenty. Put the plant in a bowl, fill it with water and let it soak overnight, then take it out and let it drain. Another problem is direct sunlight. Orchids dislike …

5

Pam: Look at this. It’s an advert for a company that takes people on tornado-chasing holidays in the States. Wouldn’t it be amazing to be right up close to a tornado?
Jim: You’re joking, right? You’re not really thinking of going? You could be killed!
Pam: Well, it looks really interesting to me. Storm chasing isn’t only about looking for excitement, you know. Some storm chasers get a lot of information for scientists and meteorologists. I might give these people a ring.
Jim: Well, it’s not something I would do …

Odpowiedzi:
1B 2C 3A 4A 5C

Słownictwo z nagrania:

an avalanche- lawina
close to sth– blisko czegoś
a ski resort- kurort narciarski
apparently- podobno; najwidoczniej
damage– szkody, zniszczenia  damage sth- uszkodzić coś
luckily= fortunately- na szczęście
a marmoset- małpa szerokonosa
a primate- naczelny (ssak)
similar to sth- podobny do czegoś
tiny- drobny, maleńki
at most- najwyżej
get sb’s attention- zwrócić/zdobyć czyjąś uwagę
they make wonderful pets- one stanowią wspaniałe zwierzątka
since- tutaj- ponieważ; od
be tempted to do sth- mieć ochotę coś zrobić
as a volunteer- jako wolontariusz
move on- tu: zrobić następny krok (coś zmienić w swoim życiu)
a charity- organizacja charytatywna
avoid (doing sth)- unikać (robienia czegoś)
grow a plant- uprawiać/hodować roślinę (np. grow vegetables, wheat- pszenica)
water sth- podlewać coś
soaking wet- przemoczony
soak- namoczyć (np. in water), namoczyć się
every fortnight- co 2 tygodnie
a fortnight- dwa tygodnie
a bowl- miska
fill sth with water– napełnić coś wodą
drain- osuszać, odcedzać
an advert for sth- reklama czegoś
look for sth- szukać czegoś
give sb a ring= call sb=phone sb- zadzwonić do kogoś

Słownictwo z polecenia do nagrania:
several- kilka
be unable to do sth- nie móc czegoś zrobić
destructive- niszczycielski, destruktywny
be in need- być w potrzebie
a better-paid job- lepiej płatna praca
take a holiday= go on holiday- pojechać na wakacje
give advice to sb- dawać komuś radę
care for sth=take care of sth= dbać o coś
describe sth- opisywać coś
discourage sb from doing sth- zniechęcać kogoś od robienia czegoś
encourage sb to do sth- zachęcać kogoś do robienia czegoś
chase storms- ganiać za burzami (takie hobby)
record useful information- zarejestrować przydatne informację

Zad 4. str. 156.
(Przykładowe wypowiedzi:)

a) Przyczyna niezadowolenia: I don’t think that buying an exotic animals such as tarantula is a good idea. Tarantulas can be really dangerous. Their bite may be fatal and I simply fear for my safety or even for my life. (Nie sądzę że kupowanie egzotycznego zwierzęcia takiego jak tarantula to dory pomysł. Tarantule mogą być bardzo niebezpieczne. Ich ukoszęnie może być smiertelne i ja po prostu boje się o moje bezpieczeństwo a nawet życie)

b) Obowiązki właściciela: If you decide to keep a tarantula at home you will have a lot of responsibilities. You will have to provide it wih a special cage, food and take it to the vet regularly. What is more, if your neighbours find out you keep a tarantula they are likely to complain or report it to the police. (Jeśli zdecydujesz się trzymać tarantule w domu będziesz miał dużo obowiązków. Będziesz musiał zapewnić jej specjalną klatkę, jedzenie i zabierać ją do weterynarza. Co więcej jeśli twoi sąsiedzi się dowiedzą że trzymasz tarantule to prawdopodobnie będą się skarżyć i zgłoszę to na policję).

c) koszty utrzymania: If you decide to buy a tarantula, you’ll have extra costs. You’ll have to buy expensive food, a special cage to keep it in and pay for veterinary visits. (Jeśli zdecydujesz się kupić tarantule, będziesz miał dodatkowe koszty. Będziesz musiał kupić drogie jedzenie, specjalną klatkę do trzymania tarantuli i płacić za wizyty u weterynarza).

Zad 5.
Nagranie 2.23:

Skrypt nagrania:
I think the flier with two sad dogs is better. First of all, it says ‘Take me home’, so it’s like these dogs are asking you personally. The other flier shows a happy girl with a cat that looks happy, too, so everything appears OK, and you don’t feel like you need to do anything. Also, because these dogs in the first flier look very sad, you feel like you should help them somehow. So I think this flier would make a lot of people feel sorry for these animals. It’s true that everyone needs a friend, but that just means that I should get a pet. It doesn’t mean that I need to look for it in an animal shelter.


Słownictwo z nagrania:
a flier-
utloka reklamowa
appear- pojawiać się; tu: wydawac się
somehow- jakoś, w jakiś sposób
feel sorry for sb- współczuć komuś
mean- oznaczać, znaczyć
an animal shelter– schronisko dla zwierząt

Odpowiedź na pytanie: YES. A student has presented her points in a logical order. (Uczeń przedstawił swoje argumenty w logicznej kolejności)

Oczekiwania i praca domowa: Z tej lekcji należy umieć mówić na temat wad i zalet trzymania zwierząt domowych. Opanować nowe słownictwo z lekcji.

Praca domowa: Zad 7 str. 156. (Odpowiedz na poniższe pytania wykorzystując podpowiedzi w podręczniku).
1. Why do you think keeping exotic animals is not a good idea?
2. What are the benefits of owning a pet?

W celu powtórzenia nowego słownictwa wykonaj też ćwiczenie na Learning Apps.
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pv9jtyav320

Lekcja w pliku .doc IV FTP Trzymanie egzotycznych zwierząt

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.
Ariel Chilczuk