Uncategorized

język angielski III FT 15.05.2020 r.

Język angielski 15.05.2020 r.

Dzień dobry, dzisiejszy temat lekcji to:
Temat lekcji: Skąd się wzięły piramidy i kręgi w zbożu?- niezbadane zjawiska w oparciu o przeczytany tekst.

Cel lekcji: Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie słownictwa związanego ze światem przyrody.

Czytamy tekst na str. 152 i 153 i wykonujemy zadania na jego podstawie czyli zadania od 1 do 8.

Zad 1 str. 152. (Opisujemy krótko fotografię i odpowiadamy na pytania- przykładowa odpowiedzi)
Pyt 1:
Picture number one presents a kind of a hole in a wheat field. (Zdjęcie nr 1 przedstawia rodzaj dziury w polu z pszenicą)
Picture number two presents ancient pyramids while picture number 3 shows huge stone monuments which are called ‘Stonehenge’. (Zdjęcie nr 2 przedstawia starożytne piramidy podczas gdy zdjęcie numer 3 pokazuje wielkie kamienne pomniki które nazywają się „Stonehenge”)
Pyt 2: I think that these holes in a wheat field were created by farmers. Pyramids were built by ancient people, while Stonehenge are considered to be built by ancient Druids). (Sądzę, że te dziury w polu z pszenicą zostały stworzone przez rolników. Piramidy zostały zbudowane przez starożytnych ludzi, podczas gdy uważa się, że Stonehenge zostały zbudowane przez starożytnych Druidów.)

Zad 2 i 3 (słownictwo z poleceń)
find-
 znaleźć (find-found-found)
be found – zostać znalezionym (strona bierna)
an explanation– wyjaśnienie (od explain– wyjaśniać, tłumaczyć)
solve a mystery– rozwiązać zagadkę (mysterious– zagadkowy)
reveal– wyjawiać, ujawniać
a reason– powód, przyczyna
spread across the world– rozprzestrzenać się, roznosić się po całym świecie
a design– projekt, wzór
disappear- znikać
develop a new interest- rozwijać nowe zainteresowanie

Słownictwo z tekstu:
a pattern– wzór, schemat
overnight– przez noc ale też natychmiast (z dnia na dzień)
You can’t expect to lose weight overnight.
a century– wiek, stulecie
get much attention– otrzymać (przyciągnąć) dużo uwagi/zainteresowania
discover– odkryć  (a discovery- odkrycie)
immediately– natychmiast
rush to somewhere– popędzić gdzieś
suddenly- nagle  (sudden- nagły)
contain- zawierać
an ancient religion– starożytna religia
turn up- tu pojawić się; turn up- zgłaśniać
such as– takie jak
range from X to Y– począwszy od , skończywszy na
early– wczesny, pierwszy
simple shapes– proste kształty
consist of sth– składać się z czegoś
include– zawierać, obejmować
a number of sth– liczba czegoś lub wiele czegoś:
I have a number of friends- Mam wielu przyjaciół.
The number of girls in our class is 5 – liczba dziewczyn w naszej klasie wynosi 5.

strange- dziwny
a creature– stworzenie       (create- stworzyć)
an impression- wrażenie; odcisk (of a spacecraft- odcisk (ślad) po statku kosmicznym)
an alien– istota pozaziemska; cudzoziemiec (obcokrajowiec)
an eyewitness– naoczny świadek  (witness sth- być świadkiem czegoś)
a current of wind– prąd wietrzny
common– powszechnym, popularny
the question remains- pozostaje pytanie
announce– ogłoszać, oznajmiać  (announcement- ogłoszenie, komunikat)
be responsible for sth– być za coś odpowiedzialnym
prove– udowodnić, dowieść   (a proof- dowód)
a claim- twierdzenie
a joker– kawalarz, dowcipniś   (joke- żartować; a joke- żart)

Zad. 6. Przymiotniki z przyimkami: Wszystkie słowa są wyjaśnione na str. 160
Wymowa tych przymiotników wraz z ich tłumaczeniem (proszę odsłuchać).

Zad. 7. (Przykładowa odpowiedź z użyciem przymiotników z przyimkami)
I’m interested in football. I play football in my local team and I’m responsible for the its defence. I’m famous for being very aggressive that’s why I often get red cards. I’m sometimes annyoyed with my teammates, especially when they make stupid mistakes on the pitch. But because they’re less experienced than me I don’t blame them for making them.

Zad. 8 Zwroty z get: Wszystkie zwroty są wypisane na str. 160.
Wymowa tych zwrotów z ich tłumaczeniem (proszę odsłuchać)

Pozostałe słówka z zadania:
become- stać się
catch/take- złapać/wziąć (a train, a bus)
arrive- przybyć, przyjechać
receive- otrzymać/dostać
convince sb to do sth- przekonać kogoś aby coś zrobił
persuade sb to do sth– namówić kogoś aby coś zrobił

Oczekiwania i praca domowa:
1. Przy pomocy zamieszczonych powyżej słówek oraz słownika na str. 160- wykonać wszystkie polecenia do tekstu czyli zad 2,3,5,6 i 8
2. Nauczyć się tych słówek/zwrotów.
3. W celu przećwiczenia jeszcze raz tego materiału leksykalnego w innym kontekście wejdź na LearningApps i wykonaj ćwiczenie:
https://learningapps.org/display?v=pg833im5t20  – Link do ćwiczeń

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Pozdrawiam,
Ariel Chilczuk