Uncategorized

język angielski III BT 26.05.2020 r.

Język angielski 26.05.2020 r.

Temat lekcji:  Kara więzienia w kontekście przeczytanego tekstu.

Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na  tematy związane z państwem i społeczeństwem oraz rozwijanie słownictwa na tematy związane z działem Państwo i społeczeństwo np. wyrok, skazać, kara, więzienie, winny, niewinny itp.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 164 i wykonujemy zadania 1,2,3 i 4.

Zad 1. Opisujemy 2 ilustracje i odpowiadamy na pytanie. (Przykładowa odpowiedź):
The first picture presents the interior of some building. It’s probably an old prison. It looks very austere (surowo). There are massive, bare walls. It looks really grim.

The second picture shows a big, old building, built in an old-fashioned style. It’s either a church or a monastery. There are also some palm trees growing nearby.

Pytanie: What do you think life was like there? (Jak sądzisz jakie było życie tam?)
I think that life both in a prison and a monastery was difficult because the living conditions there are really hard. Both prisoners and monks who lived there had to follow strict rules and were severely punished if they broke them. There weren’t any any forms of entertainment and the life there must have been really boring.

Słownictwo: (proszę sprawdzić wymowę tych słówek!- zwłaszcza 3 pierwszych!)
an interior of sth- wnętrze
austere- surowo
bare walls- gołe ściany
grim- ponury
a monastery- klasztor
nearby- w pobliżu; pobliski
living conditions– warunki życia
hard- trudny, ciężki
both prisoners and monks- zarówno więźniowie i mnisi
follow strict rules- przestrzegać surowych zasad
be severely punished- być surowo karani
break rules- łamać zasady
a form of entertainment- formy rozrywki

Zad 2. Czytamy artykuł na temat słynnego więzienia on „Devil’s Island” i odpowiadamy krótko na pytania?
1. When the prison was opened? à The prison was opened in 1852.
2. How Charriere got his nickname? à Charriee got his nickname because of his butterfly tattoo.
3. How many times Charriere tried to escape? à He tried several times to escape.
4. When the prison closed? à The prison closed in 1953.
5. What the island is used for now? à The Island is used for guided tours. (It is used as a museum).

Zad 3. Słówka do zadania znajdziecie w słowniku na str. 172.

Zad 4. Czytamy tekst i odpowiadamy na pytania do tekstu:
Słownictwo z tekstu:
rocky- skalisty
notorious-
cieszący się złą sławą
terrible conditions-
okropne warunki
cruel treatment of prisoners-
okrutne traktowanie więźniów
treat sb-
traktować kogoś; leczyć kogoś
treatment-
traktowanie;leczenie
range from sth to sth-
sięgając od czegoś do czegoś
an inmate=a prisoner-
więzień
die from sth (disease)-
umierać na choroby
work sb to death-
„zapracować” kogoś na śmierć
escape-
uciekać, ucieczka
make your way through a dense junge- przedostać się przez gęstą dżunglę
reach sth- dotrzeć do czegoś
lock sb up- zamknąć kogoś
put sb in chains– wsadzić kogoś w łańcuchy
a sentence- wyrok
sentence sb to prison- skazać kogoś na wyrok więzienia
a nickname- ksywka, przydomek
convict sb of murder- skazać kogoś za morderstwo
hard labour– cieżka praca (fizyczna); siła robocza; poród (dziecka)
fail to do sth- nie zdołać czegoś zrobić
several times- kilka razy
* manage to do sth- zdołać coś zrobić
original- początkowy, pierwotny
finally- w końcu; ostatecznie
a raft- tratwa
eventually- ostatecznie (=in the end) (eventually- nie znaczy ewentuanie!)
reach freedom- osiągnąć wolność
a companion- towarzysz
disappear into the quicksand- zniknąć w ruchomych piaskach
surround sth- otaczać coś
a shoreline- linia brzegowa
remain unused- pozostać nieużywanym
although- mimo że
*however- jednakże
a guided tour- wycieczka z przewodnikiem
include- obejmować, zawierać
a (prison) cell- cela więzienna
a chapel- kaplica
a graveyard- cmentarz

Słownictwo z pytań do tekstu:
none of them- żaden z nich
a thief- złodziej  (thieves- złodzieje)
security– ochrona
be chained- być skutym w łańcuchy
go mad- oszaleć    drive sb mad– doprowadzić kogoś do szału
become ill=fall ill– zachorować
innocent/guilty– niewinny/winny
on his first attempt– za pierwszą próbą
safety- bezpieczeństwo/bezpieczne miejsce
knock sth down- zburzyć coś
turn sth into sth- zamienić/przekształcić coś w coś

Odpowiedzi do zadania:
1B 2D 3B 4C 5A 6D

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować słownictwo z lekcji- w celu podsumowania słownictwa proszę wykonać zadanie na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pm9vfhkn520
2. Odpowiedzieć krótko (od 3- do 5 zdań) na pytania:
1. Would you like to visit the prison on Devil’s Island? Why/Why not?
2. Do you think prison is an effective form of punishment? Why/Why not?
3. Zrobić 2 krótkie zadania w podręczniku (zad 6 i 7)- przypominam  słownictwo do tego zadania znajdziecie w słowniczku na str. 172.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk