Uncategorized

język angielski III BT 23.06.2020 r.

Język angielski 23.06.2020 r.

Temat lekcji:  Tworzymy wpis na forum na temat akcji charytatywnej.

Cele lekcji:
1. Doskonalenie umiejętności tworzenia pisemnej formy wypowiedzi na tematy związane z państwem i społeczeństwem- działania charytatywne.
2. Rozwijanie środków językowych.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 170 zadanie 1,2,3 i 4.

Zad 1. Połącz czasowniki z ramki z przyimkami „up” i „down” tak aby utworzyć czasowniki złożone. Następnie uzupełnij zdania właściwymi czasownikami (w odpowiedniej formie). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Czasowniki: take, get, knock.

1. What time do you usually ___ in the morning?
2. Laura ___ in her notebook every word the teacher was saying.
3. Marion has ___ tennis lately and she’s already made some progres.
4. Simon was ____ by a passing car while he was cycling.

Potrzebujesz następujących czasowników (forma w bezokoliczniku):
get up-
take down-
take up-
knock down-

Zad 2. Przeczytaj zdania. Wybierz wyraz A,B lub C, tak aby pasował do wszystkich trzech zdań w każdym zestawie 1-6. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1. The prisoners were ___ cruelly at that time.
My friends ___ me to an excellent meal and a huge birthday cake.
Moira spent too long in the sun and had to be ____ for sunstroke.
A. got                               B. took                       C. treated

2.  There’s a long ___ ahead of you before you can become the party leader.
Gilbert caused the accident when he failed to give ___ to another car.
I’m afraid there’s no easy ___ out of this situation.
           A. path                            B. way                         C. road

3. During the trial, the accused tried to present himself in a good ___.
The Dutch painter Rembrandt is known for his exceptional use of ___ and shade.
Most rooms in this hotel have no ceiling ___ at all.
           A. paint                           B. colour                     C. light

4.  The attacker manager  to ___ me out, and ran away with my bag.
In the middle of the night, I heard somebody ___ hard on my window.
We decided to ___ down the wall between two rooms to get more space.
          A. knock                         B. hit                             C. bang

5.  I’ve always had a good ___ for numbers.
Mr Clements has been appointed ___ of the Administration Department.
Greg was so shocked he could only shake his ___ in astonishment.
        A. head                                B. chief                        C. member

6. There are a olot of really ___ ideas in his book.
When one of them got arrested, the gangsters changed their ___ plan.
Unfortunately, these are only copies, the ___ letters were destroyed in a fire.
        A. perfect                        B. original                     C. new

Zad 3. Dopasujcie w parach formy działania (a-d) do organizacji (1-4).

1. Polish Humanitarian Organisation
2. The Great Orchestra of Christmas Charity
3. Greenpeace
4. World Wildlife Fund for Nature.

a. raises money for medical equipment for children
b. helps save and protect endangered species
c. helps people who are in a crisis situation
d. helps save and care for the environment

Zad 4. Wpis na forum na temat akcji charytatywnej:

Wpis na forum internetowym o wydarzeniu charytatywnym
Twoja klasa zorganizowała charytatywne zawody sportowe. Na Facebooku, w profilu Twojej szkoły, chcesz zamieścić wpis na ten temat.
a) Wyjaśnij, skąd się wziął pomysł zorganizowania zawodów w Waszej szkole
b) Napisz, gdzie przeprowadzono zawody i co było ich główną atrakcją
c) Wyraź swoją opinię na temat uczestników zawodów i uzasadnij ją.
d) Przedstaw w jaki sposób wykorzystacie uzyskane fundusze.

Dear Fellow Students,

Our Charity Sports Event is over! I’m sure you all want to know about it in detail.
   First I want to tell you how it all started. Our school council got a task to organize a charity event at our school. They decided to hold a volleyball tournament because they thought it would be a good idea to attract a lot of spectators.
The tournament took place in our school because our gym is really spacious and well-equipped. A lot of teams entered the tournament. The teachers’ team was the best attraction. About 10 teachers were in it. They got to the final and guess what! They won!
I liked all the competitors who took part in this sports event. They were highly motivated and played really well. The spectators were great too. They were really interested and cheered on their teams.
We collected a lot of money from the ticket sale. It will go to help young patients in a nearby hospice.

Słownictwo:
dear fellow students– drodzy koledzy uczniowie
a school council- samorząd szkolny
get a task- otrzymać zadanie
charity sports event– sportowe wydarzenie charytatywne
be over– być skończonym
be sure– być pewnym
know about sth in detail- wiedzieć o czymś w szczegółach
a task– zadanie
organize/hold a tournament– zorganizować turniej
attract a lof of spectators- przyciągnąć wielu widzów
take place (took place- czas przeszły)- mieć miejsce
gym– sala gimnastyczna
spacious– przestronny
be pretty well-equipped– być dość dobrze wyposażonym
be the best attraction– być najlepszą okazją
be in/on a team- być w drużynie
enter the tournament/competition– przystąpić do turnieju/zawodów
get to the final- dotrzeć do finału
guess what!- nie uwierzysz
a competitor– zawodnik/konkurent
a spectator– widz
be active and interested– byli aktywni i zainteresowani
take part in sth– brać udział w czymś
be highly motivated– być mocno zmotywowanym
sports event– wydarzenie sportowe
cheer on sb– dopingować kogoś
collect  lot of money from the tickets– zebrać dużo pieniędzy z biletów
it (money) will go to help young patients in a nearby hospice– pójdą (rzeczownik- money jest niepoliczalny- nie ma liczby mnogiej, dlatego IT a nie THEY) na pomoc młodym pacjentom w pobliskim szpitalu

Oczekiwania i praca domowa:
1. Proszę wykonać zadania 1,2 i 3 oraz przepisać przykładowy wpis na forum internetowym i nowe słówka z tego wpisu.
2. Osoby chętne mogą napisać też swój własny wpis na podany powyżej temat.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk