1B4 (Tech)Zdalne Lekcje

język angielski IB4 28.05.2020 r.

Język angielski 28.05.2020 r.

Temat lekcji: Talking about likes and dislikes.

Cele lekcji:
1. Rozwijanie słownictwa związanego ze sportem, sposobem spędzania wolnego czasu oraz wyrażaniem upodobań.
2. Utrwalenie czasu Present Simple.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania 6 do 10 na stronie 40 i 41 w podręczniku.

Zad 6. str. 40
Complete the phrases with the verbs from the box. Then match tchem to the photos A-P. Write the correct numbers-
Uzupełnij wyrażenia czasownikiem z ramki. Następnie dopasuj je do fotografii od A do P. Napisz właściwe liczby.

Wyrażenia z ramki: listening; playing; going; watching; doing; reading.

1. reading books                                    9. _________ basketball
2. _______ swimming                          10. _________ jogging
3. _______ volleyball                            11. _________ to music
4. _______ to the cinema                    12. _________ karate
5. _______ out with friends                13. _________ crosswords
6. _______ TV                                        14. _________ skiing
7. ________ computer games            15. _________ cycling
8. ________ aerobics                           16. _________ football

Słuchamy i sprawdzamy. Następnie słuchamy jeszcze raz i powtarzamy pełne wyrażenia.
Tłumaczymy i zapisujemy do zeszytu nieznane wyrażenia.
Nagranie 1.55:

Następnie czytamy Language Tip (wskazówkę językową).

Zad 7. Rob’s sister, Sandy, is at home with her friend, Jade.
Listen and match the two parts of the sentences, 1-7 and a-g. Write the correct letters. – Posłuchaj i dopasuj dwie części zdania (1-7 i a-g). Wpisz odpowiednie litery.
Nagranie: 1.56:

1. __ I can’t stand                                             a) going to the cinema
2. __ I don’t like                                                b) watching TV
3. __ I like                                                          c) listening to music
4. __ I really like                                               d) doing aerobics
5. __ I love                                                         e) doing crosswords
6. __ I hate                                                        f) going swimming
7. __ I quite like                                               g) going cycling

Tłumaczymy nieznane słówka np.: I can’t stand lub I hate.
Następnie uzupełniamy tabelkę wyrażeniami stopniującemy nasze upodobania wg ilości narysowanych serduszek.

Następnie analizujemy zdania w tabelce „Grammar Guide”- zauważmy że po czasownikach opisujących nasze upodobania, takich jak: like, love, hate, can’t stand – kolejny czasownik ma zawsze końcówkę –ing (niezależnie od tego czy to jest zdanie twierdzące, pytające czy przeczące)

Zad. 8: Write sentences with (quite/really) like, love, don’t/doesn’t like; hate/can’t stand using the verbs in the box:- Napisz zdania z (raczej/naprawdę) lubię, kocham, nie lubię, nienawidzę/nie znoszę używając czasowników w ramce.

Czasowniki z ramki: play; do; go; watch.

* Wybór czasownika (czy like, love, don’t/doesn’t like; hate/can’t stand) zależy ilości serduszek (tu:+) lub ”smutnych minek (tu:-)” obok każdego zdania. Należy zwrócić też uwagę czy mamy zdanie twierdzące, czy pytające czy trzeba napisać przeczenie.  Pamiętajcie o czasownikach z ramki! à Postarajcie się zrobić sami a potem sprawdźcie odpowiedzi poniżej.

1. they/karate (+)
They quite like doing karate.

2. what sports/he? (++)
3. I/jogging (-)
4. she/football (–)
5. you/aerobics (+++)
6. we/to the cinema (++)
7. he/old films (-)
8. she/crosswords (+)
9. they/out with friends (++++)
10. I/basketball (+++)

Skala;  – – (hate/can’t stand); –
– (don’t/doesn’t like)
+ (quite like)
++ (like)
+++ (really like)
++++ (love)

Odpowiedzi:
2. What sports does he like doing?              *do sport (uprawiać sport)
3. I don’t like going jogging
4. She hates/can’t stand playing football.
5. You love doing aerobics.
6. We like going to the cinema.
7. He doesn’t like watching old films.
8. She quite likes doing crosswords.
9. They love going out with friends.
10. I really like playing basketball.

Zad 9: (Nie możemy odegrać dialogu w parach), więc zamiast tego przetłumaczymy sobie poniższe zdania na angielski: Tłumaczymy najpierw sami a potem sprawdzamy odpowiedzi.
1. Co lubisz robić w swoim wolnym czasie?
2. Kocham grać w szachy.
3. Czy lubisz grać w tenisa?
4. Nie. Nienawidzę grać w tenisa.
5. A Ty? Jakie sporty lubisz uprawiać?
6. Lubię uprawiać karate ale nie lubię jeździć na nartach.

Odpowiedzi:
1. What do you like doing in your free time?
2. I love playing chess.
3. Do you like playing tennis?
4. No, I don’t. I hate playing tennis
5. What about you? What sports do you like doing?
6. I like doing karate, but I don’t like going skiing.

Zad 10. Read the paragraph. Write a similar paragraph about your partner. – Przeczytaj akapit. Napisz podobny akapit o swoim partnerze.
* W celu ułatwienia przeczytaj Language Tip- (wskazówkę językowa) w prawym dolnym rogu strony.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Proszę wykonać zadania przedstawione na lekcji. Zapisać do zeszytu i nauczyć się nowych słówek.
W celu powtórzenia słownictwa z lekcji proszę wykonać zadanie na Learning Apps: https://learningapps.org/display?v=pp0h398ot20
2. Dodatkowo proszę wykonać do zeszytu krótkie zadania w II części podręcznika (ćwiczeniach) na str. 125, mianowicie zadanie 3,4,5 i 6.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Pozdrawiam, Ariel Chilczuk