Uncategorized

język angielski I PT 17.06.2020 r.

Język angielski 17.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Udzielanie porad i proszenie o porady w różnych sytuacjach życia codziennego.

 Cele lekcji:
1. Nauka pytania o radę i udzielania rad w sytuacjach życia codziennego z użyciem czasowników modalnych „should” i „ought to”.
2. Rozwijanie słownictwa i umiejętności słuchania ze zrozumieniem na temat kultury i zwyczajów w innych krajach.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 63 i wykonujemy zadania 1,2,3,4,5.

Zad 1. Look at the photo. Describe the photo. How are the people feeling? What do you think they are talking about?- Spójrz na zdjęcie. Opisz zdjęcie. Jak czują się ludzie? Jak myślisz o czym oni rozmawiają?

Przykładowa odpowiedź:
The picture shows two friends who are talking in a cafe or restaurant. The girl is listening carefully. She looks interested in what the boy is saying. The boy is probably worried about something and is asking the girl for advice.

listen carefully
– słuchać uważnie
look interested– wyglądać na zainteresowaną
be worried about sth- martwić się o coś
ask sb for advice- prosić kogoś o radę

Zad 2. Listen to Anna and Oscar talking about a trip to Japan. Who has already been to Japan? Who hasn’t been yet? Number the topics in the order that they discuss them– Posłuchaj Anny i Oscara mówiących o wycieczce do Japonii. Kto już był w Japonii? Kto nie był jeszcze? Ponumeruj tematy w kolejności w której oni je omawiają.
– talking in public
– giving presents
– shoes

Nagranie 2.35:

Skrypt do nagrania:
Boy: Hey, Anna, I’ve just heard that you’re going to Japan in the holidays- lucky you!
Girl:
That’s right. You’ve been there, haven’t you?
Boy:
Yes, I have. We went a couple of years ago.
Girl:
We’re staying with one of my dad’s business colleagues and his family. I’m sure they’re very nice, but we haven’t met them yet, and I’m a bit nervous.
Boy:
What about?
Girl:
Well, just about everyday customs and things like that. Japanese culture is a lot different to ours. Is  there anything I ought to know before I go? What’s your advice?
Boy: Well, you shouldn’t worry too much! But good manners are very important to Japanese people. There are some customs that you ought to know about …
Girl:
Like …?
Boy:
Well, it would be a good idea to take a few presents with  you. Because the family will probably have loads of presents for you, and exchanging gifts is an important custom in Japan.
Girl:
What sort of things should we take?
Boy:
Oh- nothing expensive. Why not just take some nice biscuits, or some English tea?
Girl:
That’s a good idea. What about customs in people’s homes?
Boy:
Well, nobody wears shoes in the house. That’s really bad manners. You should always take your shoes off- even in some restaurants.
Girl:
Oh, OK …
Boy:
Oh- and people never  talk loudly in public. For example, you shouldn’t use your phone if you’re on a train. That’s quite rude.
Girl:
I see. OK, thanks!
Boy:
So … are you all ready for your trip?
Girl:
Well, not really. I’ve bought some new clothes and things but I still haven’t learned any Japanese. Do you think I should learn some phrases?
Boy:
Yes, that would be a good idea. I’ve got some Japanese phrasebooks. Why don’t you borrow them?
Girl:
Thanks- good idea!

Odpowiedź: Oscar has been to Japan. Anna hasn’t been to Japan yet.

Słownictwo z nagrania:
lucky you!- szczęściarz z Ciebie
a couple of years- pare lat
different to/from sth- inna od czegoś
loads of sth- wiele/mnóstwo czegoś
exchange gifts- wymieniać się prezentami
biscuits- herbatniki
talk loudly in public- mówić głośno w miejscach publicznych
learn some phrases- nauczyć się kilka zwrotów
borrow sth from sb- pożyczyć coś od kogoś

Zad 3. Listen again. Complete the advice about respecting Japanese customs. Use should/shouldn’t plus the correct phrase below.
Posłuchaj ponownie. Uzupełnij rady na temat szanowania japońskich zwyczajow. Użyj should/shouldn’t plus odpowiednie wyrażenie poniżej.
Nagranie 2.35:

wyrażenia:   bring presents      take off       talk on the phone

1. You ________ your shoes when you visit people’s houses.
2. You _______ if you’re visiting people.
3. You _______ if you’re on a train.

Przeanalizujmy teraz tabelkę „Phrasebook”.
Asking for advice: (proszenie o radę)
What should I do?
Do you think I should …?
What’s your advice?
Giving advice: (dawanie rad)
(I think/I don’t think) you should …
(I think) you ought to …
You (definitely) shouldn’t …
Why don’t you ….?
It would be a good idea to …

Uwaga: Oba wyrażenia: „should” i „ought to” znaczą powinieneś. Wyrażenie „ought to” jest wyrażeniem bardziej formalnym (nie występuje w mowie potocznej)
You should learn to cook = You ought to learn to cook.

Zad 4. a) Match the problems (1-6) to the most suitable piece of advice. (A-F). Dopasuj problemy (od 1-6) do najbardziej odpowiedniej porady (od A do F).

1. want to learn Spanish
2. never have enough money
3. can’t do this homework
4. tired all the time
5. want  to split up with my girlfriend/boyfriend
6. have a crush on someone in my class

A. ask them out
B. go to an evening class
C. tell them in person
D. get a Saturday job
E. ask the teacher for help
F. see a doctor

b) Ask for and give advice using the phrases in the Phrasebook.- Zapytaj o i daj radę używając wyrażeń w „Phrasebook”. – wg przykładu podanego poniżej.

A: I want to learn Spanish. What should I do?
B: Why don’t you go to an evening class?

I never have enough money. ___________?
_____________________________________.

Kolejne problemy weź z ćwiczenia 4a (can’t do this homework itd.)

Zad 5. Prepare to role-play a dialogue where one of you asks for advice and the other tries to help. Choose one of the problems (1-4) and write a few notes giving your advice- Przygotuj się żeby odegrać dialog gdzie jeden z was prosi o radę a druga osoba próbuje pomóc. Wybierz jeden z problemów (1-4) i zrób kilka notatek dających twoją radę.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Proszę przepisać nowe słownictwo z lekcji i się go nauczyć.
2. Wysłuchać nagrania, ponumerować w odpowiedniej kolejności tematy o których jest w nim mowa (zad 2) , wykonać zad 3 (wstawić czasownik modalny z odpowiednim wyrażeniem), zad 4a i zad 4b oraz zadanie 5.
4. Wykonać zadanie na platformie Learning Apps: (na podsumowanie słownictwa z lekcji)
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p4tw4zfbn20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk