Uncategorized

język angielski I PT 03.06.2020 r.

Język angielski 03.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Zastosowanie czasu present perfect z already, just, still, yet w opisie czynności niedawno zakończonych lub trwających nadal.

Cele lekcji:
1. Przypomnienie czasu Present Perfect.
2. Nauczymy się mówić o czynnościach które się niedawno zakończyły.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 61 (Lekcja 5.2)

Przypomnienie:
Około miesiąc temu mówiliśmy sobie o czasie Present Perfect kiedy opisywaliśmy nasze doświadczenie życiowe (Lekcja 4.2 str. 49 w podręczniku) W tym celu używaliśmy słówek ever (kiedykolwiek- w pytaniach) i never (w zdaniach oznajmujących).

Have you ever seen a snake? –> Czy kiedykolwiek widziałeś węża?
Have you ever worked abroad –> Czy pracowałeś kiedyś za granicą?
I have never played cricket –> Nigdy nie grałem w krykieta
I have never been to London –> Nigdy nie byłem w Londynie.

Zwróćmy jeszcze raz uwagę na budowę zdań w tym czasie.
Twierdzenia: Podmiot (osoba) + have/has + czasownik w III formie (past participle)
Przeczenia: Podmiot (osoba) + haven’t/hasn’t + czasownik w III formie (past participle)
Pytanie: Have/Has + Podmiot (osoba) + czasownik w III formie
Krótkie odpowiedzi: Yes/No, + Podmiot (osoba) + have(n’t)/has(n’t).

Dzisiaj nauczymy używać się tego czasu do opisywania wydarzeń które niedawno się zakończyły.

W tym celu proszę zapoznać się z materiałem video pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=yEVrFagtzxA

Przykłady z filmiku:
I’ve just finished dinner à Właśnie zjadłem obiad.
Dad! I’ve already got the post à Tato, już odebrałem pocztę.
Have you tidied your room yet? à Czy posprzątałeś już swój pokój?
No, I haven’t done it yet à Nie, jeszcze tego nie zrobiłem.

Wyjaśnienie: (przepisujemy do zeszytu)
„just” (właśnie/samo co) używamy w pytaniach i zdaniach twierdzących:
Has Jim just got home?  à Czy Jim właśnie wrócił do domu?
He has just got home. à On właśnie wrócił do domu.

„just” używamy przed czasownikiem głównym (w III formie) a w zdaniach twierdzących zawsze pomiędzy has/have a czasownikiem głównym (w III formie)

„already”  (już) używamy w pytaniach i twierdzeniach
Have you already finished your homework? à Czy już odrobiłeś swoją pracę domową?
Yes, I’ve already done it à Tak, już to zrobiłem.

„already” użwamy przed głównym czasownikiem (lub rzadziej- na końcu zdania) a w zdaniach twierdzących zawsze pomiędzy has/have a czasownikiem głównym (w III formie)

„yet” (już lub jeszcze) używamy tylko w pytaniach i przeczeniach.
Have you eaten lunch yet? à Czy zjadłeś już lunch?
No, we haven’t eaten lunch yet à Nie, nie zjedliśmy jeszcze lunchu.

„yet” używamy zawsze na końcu zdania. W pytaniach yet oznacza już a w przeczeniach jeszcze.

Następnie w celu utrwalenia informacji w filmie przeczytajmy jeszcze notatkę na temat użycia czasu Present Perfect używanego do opisywania niedawnych wydarzeń na str. 136 w podręczniku.

Teraz możemy przystąpić do wykonania zadań w podręczniku. (zadania od 1 do 4 na str. 61). Proszę wykonywać zadania samodzielnie a następnie sprawdzić odpowiedzi.

Zad 1a.
Odpowiedzi:
1. just  2. already 3. yet 4. still

Zad 1b. Which adverbs are placed … (Które przysłówki są umieszczane)
1. between have and the past participle?- already i just
2. before haven’t? – still
3. at the end of the sentence or question? – yet

Zad 2. Find six mistake in the blog post and correct them- Odnajdź 6 błędów w pisie na blogu i popraw je.

Odpowiedzi:
1. I just have – I have just
2. I haven’t still – I still haven’t
3. she has made already- she has already made
4. she’s split up from her boyfriend just à she has just split up from her boyfriend
5. I haven’t told anybody about my crush on her already à I haven’t told anyboody about my crush on her yet
6. she has asked à she asked (musimy zmienić czas na Past Simple- bo mamy wyraz yesterday- jest określona przeszłość).

Słownictwo z tekstu:
meet sb- poznać kogoś/spotkać kogoś
ask sb out on a date- zaprosić kogoś na randkę
make friends with sb- zaprzyjaźnić się z kimś
laugh (at sth/sb)- śmiać się (z czegoś/kogoś)
ask sb for sth- poprosić kogoś o coś
hopeful- pełen nadziei

Zad 3. Complete the dialogue with the words below. You can use some words more than once. à Uzupełnij dialog słowami poniżej. Możesz użyć niektórych słów więcej niż raz.

Słowa: already ;  has/’s ;  hasn’t ; have/’ve ; haven’t ; yet

Odpowiedzi:
1.have; 2.yet; 3.have/’ve; 4.already; 5.haven’t; 6.yet; 7.Has; 8.yet; 9.has; 10.hasn’t; 11.yet; 12.have/’ve; 13.already.

Zad 4. Rewerite the sentences using the correct word in brackets. – Przepisz zdania używając poprawne słowo w nawiasach. (wybieramy 1 słowo)

Przykład:
Maise and Robe have arrived at school. (just/yet) à Maise and Rob have just arrived at school.

Odpowiedzi:
1. John wants to see the new James bond film, but I’ve already seen it.
2. Lily texted me to ask me out on a date, but I haven’t replied yet.
3. Would you like a coffee? No, thanks, I’ve just had one.
4. Everybody knows he did it but the police still haven’t arrested him.
5. Have you done the washing-up yet?
6. Oh no, Anna’s just called to say she can’t come to the party.
7. It’s after midnight but Max still hasn’t gone to bed.
8. What time is Lexi going to the airport? She has already left.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Obejrzeć i przeanalizować filmik, zapisać „wyjaśnienie” do zeszytu
2. Wykonać samodzielnie powyższe zadania i następnie sprawdzić swoje odpowiedzi, poprawić błędy.
3. W ramach gramatyki proszę wykonać zadania 1,2 i 3 na str. 137 w podręczniku.
4. Wykonać zadanie na użycie czasu Present Perfect na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pkwqdh7hn20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk