Uncategorized

język angielski I FTR 29.05.2020 r.

Język angielski 29.05.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Dzielenie się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w wydarzeniach kulturowych w tekście pt. „Young talents”.

Cele lekcji:
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na tematy związane z kulturą.
Rozwijanie słownictwa z działu tematycznego kultura.

Lekcja 4.7. Podręcznik strona 54

Zad 1a. Które czynności wykonywałeś? Zaznacz właściwe.
– go to an art gallery
– listen to classical music
– read a fantasy book
– have piano lessons
– write a story

b) Teraz zadaj pytania odnośnie tych czynności drugiej osobie używając czasu Present Perfect i odpowiedz na nie (jak w przykładzie podanym w książce):- przykładowe odpowiedzi.
-Have you ever listened to classical music? No, I haven’t.

-Have you ever read* a fantasy book?
-Yes, I have.
– What book was it?
– It was „The Lord of the Rings”.

– Have you ever had a piano class?
– No, I haven’t. I have never played the piano.

– Have you ever written a story?
– Yes, I have.
– When was it?
– I wrote it in a Polish class two weeks ago. (Napisałem ją na lekcji języka polskiego dwa tygodnie temu).

Uwaga: O doświadczenia życiowe pytamy używając czasu Present Perfect (w tym czasie czasownik ma zawsze III formę). Natomiast o szczegóły dopytujemy dalej i odpowiadamy na nie w czasie Past Simple.

*read-read-read (czasownik nieregularny)

Zad.2 str. 54
Czytamy strategię dotyczącą uzupełniania luk w tekście brakującymi zdaniami. Następnie czytamy i słuchamy tekstu. Są w nim 3 brakujące zdania. Dopasuj zdania A-E do luk 1-3. (Dwa zdania nie pasują do żadnej z luki)
Nagranie tekstu (nagranie 2.22):
Podaje link do pobrania ponieważ jest problem z wrzuceniem na stronę.
https://www.sendspace.com/file/t0o3mj

Słownictwo z polecenia:
a performance- tu: przedstawienie, wystąpienie
perform– występować; wykonywać
indeed- tu: co więcej; naprawdę
a design– projekt, wzór
make money- zarabiać pieniądzę

Słownictwo z tekstu:
a prodigy- młody geniusz
throughout- w całym (w całej)
an achievement-
osiągniecię
recent- ostatni, niedawny
inheritance– spadek
a novel- powieść
inherit sth– odziedziczyć coś
originally– początkowo
notice– zauważyć
play the violin/the piano- grać na skrzypcach/pianinie
a composer- kompozytor   compose- komponować
come naturally to sb- przychodzić komuś lekko, z łatwością
write sth down- zapisać coś
a landscape- krajobraz
a landscape painting- pejzaż
an exhibition- wystawa
childhood- dzieciństwo
even though- mimo że
exhibit sth- wystawiać coś (dzieło sztuki)
an exhibit- eskoponat

Odpowiedzi: 1C 2B 3A

Zad 3. Na podstawie tekstu uzupełniamy tabelkę o 3 osobach wspomnianych w tekście.
Odpowiedzi:
Paolini: American; writing fantasy novels; wrote a book; 15
Deutscher: British, playing and composing music, wrote an opera, 11
Williamson: British/English; painting; made enough money to buy a house; a teenager.

Zad 4. Wstaw podkreślone słowa z tekstu do odpowiedniej rubryki. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź.
Verbs (czasowniki): publish, exhibit
Events: (wydarzenia): performance, concert, opera, exhibition
Creative people (twórczy ludzie): composer, musician, artist
Other nouns (pozostałe rzeczowniki): novel, series, orchestra, paintings, art galleries.

Zad 5. Uzupełnij poniższy fragment odpowiednimi formami słów z zadania 4.
Odpowiedzi: 1. compose 2. performance 3. musician 4. paintings 5. exhibition.

Zad 6. Mediacja: Przyjaciel z Polski nie rozumie wszystkich informacji na plakacie. Napisz odpowiedz po angielsku na pytania twojego kolegi (na podstawie plakatu)
1. What’s happening at the City Art Gallery tonight? – There is an art exhibition.
2. What can people see there? – They can see landscape paintings there.
3. Do we have to pay? – No, we don’t.
4. When does the exhibtion end? – It ends on 19th April.

Oczekiwania i praca domowa
:
1. Wykonać ćwiczenia, wysłuchać nagrania, przepisać nowe słówka.
2. Wykonać ćwiczenia na słownictwo na Learning Apps: https://learningapps.org/display?v=puzjsopn320

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk