Uncategorized

język angielski I FTR 25.05.2020 r.

Język angielski 25.05.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Opisywanie zdarzeń teraźniejszych oraz przeszłych z zastosowaniem przysłówków.

Cele lekcji:
Rozwijanie umiejętności mówienia- opisywanie zdarzeń teraźniejszych i przeszłych;
Rozwijanie słownictwa- poznanie przysłówków;
Rozwijanie znajomości środków językowych: zasady tworzenia przysłówków od przymiotników; stopniowanie przysłówków.

Lekcja 4.6. Podręcznik strona 53

Przebieg lekcji:
Komentarz: Przysłówek to część mowy która opisuje nam czasownik.
Odpowiada on na pytania: jak? gdzie? kiedy? Wyróżniamy przysłówki czasu (kiedy?), miejsca (gdzie?) i sposobu(jak?). Skupimy się na tych ostatnich np.
He speaks slowly. (On mówi szybko)
She drives carefully. (On jeździ ostrożnie)

Na początku zapoznajmy się z krótkim materiałem video na temat tworzenia i stopniowania przysłówków:

Link do video: https://youtu.be/uBPm2O_YS9M

Po obejrzeniu tego materiału, w celu jego podsumowania, proszę przeczytać notatkę na temat przysłówków (jak je tworzymy i stopniujemy oraz jakie przysłówki są nieregularne) na str. 135 w podręczniku- punkt 4.6 (Adverbs and comparative adverbs).

Po obejrzeniu video i przeczytaniu notatki jesteśmy gotowi na wykorzystanie wiedzy w praktyce czyli wykonanie zadań.

Zad.1 str. 53
1a. Tworzymy przysłówki regularne i nieregularne od podanych przymiotników (wg zasad przestawionych na filmie i na str. 135)
Regular: nervous- nervously; gradual-gradually; automatic-automatically; simple-simply; happy-happily.
1b. Zaznaczamy odpowiedź aby uzupełnić reguły:
1. Adverbs are used to descirbe how/why something happens.
2. The usually come after/before the main verb.
1c. Przeczytaj to zdanie z tekstu i uzupełnij zasadę dotyczącą stopniowania przysłówków:
zdanie:It all happened more quickly than I expected”.
zasada: Regular comparative adverb: more/less + adverb+ than

Zad 2a: Napisz przysłówki jakie możesz utworzyć od poniższych przymiotników. Następnie przetłumacz te przysłówki.
1. genuine – genuinely (autentyczny, prawdziwy-autentycznie, na prawdę)
2. careful- carefully (ostrożny- ostrożnie)
3. easy- easily (łatwy- łatwo,z łatwością)
4. hard- hard (cieżki, ciężko- mocno) np. She works/studies hard
5. probable- probably (prawdopodobny- prawdopodobnie)
6. final- finally (ostateczny- ostatecznie)
7. scientific- scientifically (naukowy- naukowo)
8. slow- slowly (wolny- wolno)

Zad 2b. Uzupełnij zdania używając odpowiedniej formy przysłówka z powyższego ćwiczenia:
1. I’ve worked as a volunteer at a primary school for a long time. I’ve now _____ decided to become a teacher.
2. We all must work ____ to finish this project on time.
3. Listen to the instructor very ______.
4. A lot of people _____ believe they will see a ghost in every old castle.
5. Can anyone _____ explain why some people are frightened of paragliding?
6. June started to understand what happend and ______ became more and more relaxed.
7. The best way to meet people is to go to a festival- you can ____ make friends there.
8. I’m not sure she will like this present but she _____ will be amazed that  you remembered her birthday.

Odpowiedzi: 1. finally; 2. hard; 3. carefully; 4. genuinely; 5. scientifically; 6. slowly; 7. easily; 8. probably.

Zad 3. Uzupełnij pamiętnik używając przysłówków utworzonych od przymiotników poniżej:
Przymiotniki: accurate; bad; good; immediate; kind; late; quick.
Normally, I do really 1_____ at school. I always study a lot for exams. But last week I took an important exam, and it went really 2 _____. I didn’t understand why. My teacher said to me 3 _____. ‘Perhaps you arrived 4 _____ for the exam and you were stressed’. But that wasn’t the problem. I thought, ‘Maybe I did it too 5 ____, and didn’t answer all the questions 6 ____ …’ When the teacher showed me the exam paper again, I 7 _____ realised the problem. There were ten questions and I only answered six! I was really embarrassed.

Słownictwo:
accurate- dokładny; accurately- dokładnie
immediate- natychmiastowy; immediately- natychmiast
kind- uprzejmy; kindly- uprzejmie
late- późny, spóźniony (przymiotnik); późno/za późno (przysłówek nieregularny)
study for exams- uczyć się do egzaminów
take an important exam– podejść do ważnego egzaminu
go really bad/well- pójść naprawdę dobrze/źle
perhaps- być może
I thought (think-thought-thought)- pomyślałem
an exam paper- arkusz egzaminacyjny
realise- zdać sobie sprawę

Odpowiedzi:
1. well (przysłówek nieregularny); 2. badly; 3. kindly; 4. late (przysłówek nieregularny); 5. quickly; 6. accurately; 7. immediately

Zad 4. Napisz zdania porównawcze w stopniu wyższym używając czasowników i form przysłówka od przymiotników podanych w nawiasach:
*Przed wykonaniem zadania proszę przeczytać jeszcze raz notatkę na str. 135 (Przysłówki w stopniu wyższym- inaczej tworzy się formy stopnia wyższego od przysłówków regularnych niż od przysłówków nieregularnych):
1. sharks/humans (swim/fast)
2. Elisa/Laura (speak English/good)
3. I/English/my own language (read/slow)
4. Anton/his son (drive/aggressive)
5. people/computers/in the past (use/frequent)
6. Fiona and I/Jon and Sylvia (sing/bad)

Odpowiedzi:
1. Sharks swim faster than humans.
2. Elisa speaks English better than Laura.
3. I read English more slowly than my own language.
4. Anton drives more aggressively than his son.
5. People use computers more frequently than in the past.
6. Fiona and I sing more badly than Jon and Sylvia.

Zad 5.
Przeczytaj informację w ramce „Word Power- Adjectives with two adverb forms”- O co chodzi? – Przymiotniki late i hard tworzą po 2 różne przysłówki.
hard –> hard (przysłówek nieregularny- ciężko,mocno)
hard –> hardly (przysłówek regularny-prawie nie/prawie wcale)
late –> late (przysłówek nieregularny- późno)
late –> lately (przysłówek regularny- ostatnio)
Następnie wybierz odpowiednią formę żeby uzupełnić zdania:
1. He worked hard/hardly for his exam (On pracował ciężko do swojego egzaminu).
2. She hard/hardly spoke to me last night (Ona prawie nie rozmawiała ze mną zeszłego wieczoru).
3. We arrived late/lately for the party (Przybyliśmy późno na przyjęcie).
4. I haven’t seen Alice late/lately (Nie widziałem Alicji ostatnio).

Oczekiwania i praca domowa
:
1. Nauczyć się zasad tworzenia przysłówków od przymiotników.
2. Umieć stopniować przysłówki: regularne i nieregularne.
3. Wykonać zadania:
Zad 1,2 oraz 3 na str. 136
oraz zadanie na Learning Apps: https://learningapps.org/display?v=p68pucsoj20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk