Uncategorized

język angielski I FTR 08.05.2020 r.

Język angielski 08.05.2020 r.

Temat lekcji:  Rozmawianie na temat doświadczeń życiowych w oparciu o wysłuchany dialog.

Cel lekcji: Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu.
Rozwijanie umiejętności mówienia: opisywanie życiowych doświadczeń
Rozwijanie słownictwa związane z życiowymi doświadczeniami.

Lekcja 4.1. Podręcznik strona 48
Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania od 1 do 6 na str. 42 i 43.

Zad 1. Make a list of three interesting experiences from your life – Zrób listę 3 najciekawszych wydarzeń w twoim życiu: (przykładowe odpowiedzi):
1. starting school- rozpoczęcie szkoły
2. learning to swim- uczenie się pływać
3. representing school in sports competitions- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
4. going to a music festival- pójście na festiwal muzyczny
5. losing a key- zgubienie kluczy
6. riding a horse- jazda konno

Zad 2 a) Obejrzyj video lub posłuchaj nagrania. Następnie odpowiedz na 2 pytania:
1. Who is Alex?
2. Why does he leave?
Video: https://youtu.be/DzcjHG_EteM
Nagranie 2.14:

Skrypt z video/nagrania:
Alex: Excuse me, is it OK if I sit here?
Harry:
Sure.
Laura:
Cool T-shirt. Did you go to Glastonbury last year?
Alex:
Yes, I did. It was awesome! Have you ever been to a music festival?
Laura:
Yes, we have. We went to Glastonbury last year too. We saw Ed Sheeran.
Harry:
We tried to meet him after the gig, but we didn’t stand a chance. Have you ever met a celebrity?
Alex:
Um, no, I haven’t. Well … I met someone from our local TV news in a supermarket last week. Does that count?!
Harry:
Not really!
Laura:
Well – we’ve been on TV!
Alex:
Yeah? When was that?
Laura:
Two weeks ago. We were on a talent show. We were singing, but we didn’t win.
Harry:
Laura!
Alex:
You’re winding me up!
Laura:
Yes, OK- you’re right. We haven’t done anything really exciting … What about  you?
Alex:
Um … I’ve been paragliding.
Harry:
Wow! I’ve never tried that. Where did you do it?
Alex:
In California. I visited my cousins there three years ago. It was quite scary!
Laura:
Sounds great. I’ve never been to America – or done any extreme sports.
Alex:
Oh no- I’ll tell you another thing I’ve done.
Harry:
What’s that?
Alex:
I’ve forgotten to meet my girlfriend- and now she’s really annoyed. Sorry! I need to go!

Odpowiedź: Alex is a customer in the cafe. He leaves because he has to meet his girlfriend.

Słownictwo:
a gig- koncert, występ zespołu muzycznego
stand a chance (to do sth)- mieć szanse (coś zrobić)
meet a celebrity– spotkać celebrytę
does that count?- czy to się liczy?
not really– nie bardzo …
wind sb up- wkręcać kogoś, nabierać kogoś
you’re right– masz rację
paragliding– paralotniarswo
quite scary- dość straszne
I need to go– muszę iść

b) Wybierz poprawną odpowiedź:
1. Alex knows/doesn’t know Harry and Laura already
2. Harry and Laura went/didn’t go to a music festival.
3. Alex saw/talked to someone from his local TV news.
4. Laura is  telling the truth/inventing stories about the TV talent show.
5. Alex went paragliding in California two/three years ago.

already- już
talk to sb- rozmawiać z kimś
see (see-saw-seen)- widzieć, zobaczyć
tell the truth- mówić prawdę
invent a story- wymyślać historię
go paragliding- uprawiać paralotniarstwo

c) Posłuchaj lub obejrzyj video ponownie. Wybierz poprawne znaczenie dla tych słów/wyrażeń:
1. It was awesome
A. it was terrible                                        B. it was great
2. gig
A. journey                                                   B. performance
3. We didn’t stand a chance
A. we weren’t very lucky                         B. There was no possibility of getting what we wanted.
4. Does that count?
A. Does that qualify?                               B. How many times is that?
5. You’re Winding me up.
A. You’re making fun of me                  B. You’re boring me.

Słownictwo:
awesome- świetny
performance– wystąpienie, przedstawienie
be lucky- mieć szczęście/farta
possibility– możliwość
qualify- kwalifikować się
make fun of sb- nabijać się z kogoś

Zad 3. Połącz czasowniki (1 do 10) z pozycjami od (a-j) żeby stworzyć doświadczenia życiowe. Następnie posłuchaj nagrania żeby sprawdzić odpowiedzi:
Czasowniki te znajdziesz na str. 59.
Nagranie: 2.15:

1. go to a                                              A. work experience
2. meet a                                             B. abroad
3. win a                                                C. money for charity
4. live                                                   D. a telent show
5. go                                                     E. volunteer
6. enter                                                F. competition
7. see                                                    G. music festival
8. work as a                                         H. paragliding
9. raise                                                 I. a ghost
10. do                                                   J. celebrity.

Zad 4. Dopasuj teraz zwroty z ćwiczenia 3 do zdjęć w podręczniku (A-D).

Zad 5. Posłuchaj niektórych doświadczeń życiowych z ćwiczenia 3. Jakie doświadczenia to są?- (wymień 6 doświadczeń)
Nagranie: 2.16.

1? 2? 3? 4? 5? 6?

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować i przepisać nowe słownictwo z lekcji.
2. Wykonać ćwiczenia na nowo poznane słownictwo na platformie Learning Apps:
Link do ćwiczeń: https://learningapps.org/display?v=p0qmicpzt20
Wykonanie ćwiczeń jest warunkiem uzyskania obecności na lekcji.
3. Wykonaj zadanie 1 i 3 na str. 114.
* Dla chętnych zad 4 na str. 114.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk