Uncategorized

język angielski I FTR 01.06.2020 r.

Język angielski 01.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Rozmawianie na temat osiągnięć młodych talentów oraz obecnych trendów kinowych w Wielkiej Brytanii w oparciu o wysłuchane teksty.

Cele lekcji:
Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na tematy związane z kulturą.
Rozwijanie słownictwa z działu tematycznego kultura.

Lekcja 4.8. Podręcznik strona 55

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania od 1 do 6 na str. 55

Zad 1. Odpowiadamy na pytania: (przykładowe odpowiedzi)
1. Do you know anyone who has achieved a lot at a young age?
What have they done?
Yes, I do. Roksana Węgiel has won many music contests like The Voice Kids and the Junior Eurovision Song Contest.

win a music contest– wygrać konkurs muzyczny

2. How do you feel when you read about people your age doing amazing things?
I’m impressed by these people and their achievements. I don’t feel jealous.

be impressed by/with sth- być pod wrażeniem kogoś/czegoś

Zad 2. Słuchamy Tess i Conora dyskutujących na temat osiągnięć młodych ludzi. Co jest najlepszym streszczeniem tego dialogu?
A. Conor thinks that he hasn’t achieved much in his life, and Tess makes him feel better.
B. Tess thinks that she hasn’t achieved much in her life, and Conor makes her feel better.
C. Tess and Connor feel inspired by teenagers who have achieved a lot in their lives.

Nagranie 2:24:

Skrypt do nagrania:
Tess: What are you looking at on your phone, Conor?
Connor: Oh, I’m reading about all these teenagers  that have done amazing things with their lives so far …
Tess: Like who?
Connor:
Well, there’s a seventeen-year-old girl here who has written and sold two novels!
Tess:
Really? That’s impressive …
Connor:
… and a boy here who went up Mount Everest when he was only thirteen.
Tess:
Thirteen! That’s crazy. Wasn’t it dangerous?
Connor:
Well, yes, I expect it was. But he did it! It makes me feel really lazy. I’m quite embarrassed that I’ve never done anything like that!
Tess:
Well … what about your music? You’ve written lots of songs, haven’t you?
Connor:
Yes, I have.
Tess:
Then you’re a composer! … or a songwriter at least!
Connor:
Hmm. I suppose you’re right.
Tess:
And you’ve performed in public lots of times. You can sing and play really well!
Connor:
Thanks- that makes me feel better! But it hasn’t made me famous, has it?
Tess:
No, it hasn’t. But why’s it so important to be famous? Have you ever met a famous person?
Connor:
No, I haven’t.
Tess:
Well, I have. I met a famous writer once. She was signing copies of her new novel in a bookshop and I took my copy along.
Connor:
What was she like?
Tess:
She was horrible! She was really rude and she didn’t want to talk to anyone. She just signed the books really quickly then disappeared. I’ve never been so disappointed in my life!

Słownictwo z nagrania:
look at sth- patrzeć na coś
so far– dotychczas, do tej pory
impressive– imponujący
go up Mount Everest- wejść na Mount Everest
I expect- pewnie (Wasn’t it dangerous? I expect it was- Czy to nie było niebezpieczne- Pewnie było)
at least- co najmniej, przynajmniej
I suppose- przypuszczam, sądzę
make sb famous- uczynić kogoś sławnym
important- ważny, istotny
sign sth- podpisywać coś
sign a copy of a novel- podpisywać egzemplarz powieści
take sth along– zabrać/wziąć coś ze sobą
rude- niegrzeczny, grubiański
then– następnie, potem
disappear- zniknąć
disappointed- rozczarowany

Odpowiedź: A

Zad 3. Słuchamy ponownie. Wybieramy odpowiednie zakończenie do każdego zdania:
Nagranie 2:24:

1. Conor is reading about a 17-year-old ____.
a) writer                      b) musician                  c) artist
2. The boy who climbed Mount Everest was ____.
a) 13                            b) 14                              c) 17
3. Stories about successful teenagers make Connor feel ____.
a) proud                     b) bored                        c) embarrassed
4. Conor has ­____.
a) been in a play       b) written a book        c) sung in public
5. He sings ____.
a) quickly                   b) well                            c) nervously
6. Tess once met a famous _____.
a) singer                    b) writer                         c) actor
7. After meeting her, Tess felt ____.
a) annoyed               b) angry                          c) disappointed

climb Mount Everest– wspiąć się na Mount Everest
make sb feel proud/bored/embarrassed- sprawiać że ktoś czuje się dumny/znudzony/zakłopoany (zażenowany)

Odpowiedzi: 1A 2A 3C 4C 5B 6B 7C

Zad 4. W poleceniu należy w parach przedyskutować kwestię: What life is possibly like for extremely talented young people? Talk about:
(Czyli: Jakie może być życie dla niezwykle utalentowanych młodych ludzi? Porozmawiaj o: )
– friends and other people their age             – money
– school                                                               – the media
– their parents                                                    – their emotions

Use these adjectives to help you: (Użyj tych przymiotników żeby Ci pomóc):
ambitious; different (inne/różne(; lonely (samotne); relaxing (odprężające/luzackie); stressful (stresujące); tiring (męczące)

Zacznij wypowiedź: I think that life for extremely talented youg people can be/must be ……  because …..

Zad 5 . Posłuchaj programu radiowego na temat zagranicznych film w Wielkiej Brytanii. Dopasuj do siebie te połówki zdań.
1.  Ticket sales in UK cinemas            A. have always been very popular
2. Films from India                               B. have gone down recently
3. Ticket sales for Polish film in the UK  C. have gone up recently

Nagranie 2.25:

ticket sales- sprzedaż biletow
go up– wzrostać
go down- iść do góry
recently– ostatnio niedawno

Odpowiedzi: 1B 2A 3C

Skrypt do nagrania 2.25:
Announcer: Good evening!. And welcome to Film Forum. Tonight we’re going to be talking about the popularity of foreign-language films in British cinemas. With me tonight I’ve got Philip Black, who’s studied the number of people visiting cinemas in Britain over the last year. So, Philip, what have you found out?
Man:
Well, Katy, the number of people who’ve visited cinemas in the UK has actually gone down recently. I don’t think that anyone is going to find that particularly surprising, because, of course, so many people are now watching films on the internet instead of in the cinema. But there is a fascinating trend in British cinemas at the moment. The number of people going to watch foreign-language films has slowly gone up. Now, films in Indian languages- the famous Bollywood films- have always been very popular in British cinemas because of the large South Asian community that we have here. In recent years, all the top foreign-language films in the UK have come from India, sometimes earning over a million pounds in ticket sales. But the biggest news in British cinema at the moment is Polish-language films.
Announcer:
Oh, wow! Is that because of the UK’s large Polish population?
Man:
That’s right. In recent years, around a million Polish people have moved to the UK, and Polish films have slowly become big business in our cinemas here.
Announcer:
What type of films are we talking about here?
Man:
Well, a lot of Polish films in the UK tend to be exciting thrillers, but there are some popular romantic comedies too. For example, the series Letters to Santa is now on its third film.
Announcer:
That’s really interesting, Philip. So- next time I see that there’s a Polish film at my local cinema, I’ll go and check it out.

Słownictwo z nagrania:
foreign-language films– filmy obcojęzyczne
the number of sth– wiele czegoś ale też liczba czegoś
find out- dowiedzieć się (find-found-found)
actually- tak naprawdę, w rzeczywistości (NIE- aktualnie)
find sth surprising/boring/interesting– uznać coś za zaskakujące/nudne/ciekawe
particularly- szczególnie
a community- społeczność
earn over a million pounds- zarobić ponad milion funtów
because of sth- z powodu czegoś
move to the UK- przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii
check sth out- sprawdzić coś

Zad 6. Posłuchaj ponownie nagrania. Czy te zdania są prawdziwe (True) czy fałszywe (False)
1. After English, the most popular films in the UK are in Indian languages.
2. Bollywood films sometimes earn over $1 million in UK cinemas.
3. Around 2 million Polish people have moved to the UK recently.
4. A lot of Polish films in the UK are thrillers.
5. Letters To Santa is a thriller.

Odpowiedzi: 1T 2T 3F 4T 5F

Oczekiwania i praca domowa
:
1. Wykonać samodzielnie powyższe zadania, koniecznie wysłuchać te 2 nagrania (następnie sprawdzić sobie odpowiedzi); nauczyć się słówek z tych nagrań.
3. Wykonać ćwiczenia oparte na nagraniu i słownictwu z lekcji:
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pfiij4noc20
4* Dla chętnych wykonać jeszcze jedno ćwiczenie:
https://learningapps.org/display?v=p8rin18q320

UWAGA: Pewnie już wiecie od swojego wychowawcy jednak dodatkowo informuje was, że w szkole organizowane są dla uczniów konsultacje z nauczycielami.
W środę 03 czerwca od godz. 12:00 do 15:00 jestem dostępny w szkole w sali nr 18. Możecie przyjść poprawić oceny (piszę to zwłaszcza do osób zagrożonych oceną niedostateczną), poprosić o wyjaśnienie jakiegoś zagadnienia, czy pomoc w odrobieniu pracy domowej.

Przypominam też, bo też zapewne już wiecie, że podczas konsultacji należy przestrzegać pewnych procedur, których opis znajdziecie na stronie szkoły: https://zsckrjablon.pl/harmonogram-konsultacji-procedury-obowiazujace-podczas-konsultacji-i-oswiadczenia/

Pozdrawiam,
Ariel Chilczuk