Uncategorized

język angielski I BT 18.06.2020 r.

Język angielski 18.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Rozmawianie na temat uczuć i emocji w bliskich relacjach międzyludzkich w oparciu o wysłuchany dialog.

Cele lekcji:
1. Na dzisiejszej lekcji nauczymy opisywać się relacje między ludzkie i poznamy słownictwo z tym związane.
2. Rozwiniemy i powtórzymy słownictwo związane z opisywaniem uczuć.
3. Rozwiniemy umiejętność słuchania ze zrozumieniem na tematy związane z uczuciami i relacjami międzyludzkimi.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 60 (Lekcja 5.1)

Zad 1. Look at the photos. How do you think the people are feeling in each situation?- Patrzymy na zdjęcie i odpowiadamy na pytanie.

Odpowiedź możemy zacząć: I think the people in picture number one are feeling albo I think the person in picture number three is feeling …

Przydatne przymiotniki opisujące emocje: (proszę sprawdzić ich tłumaczenie i wymowę):

happy/unhappy, excited, upset, angry, jealous; disappointed, miserable

Zad 2a. Find relationship phrases in the list to match the photos (1-6). Then listen and check– Znajdź wyrażenia związane z relacjami międzyludzkimi na liście i dopasuj je do zdjęć od 1 do 6.

Proszę przy użyciu słowniczka na str. 71 przetłumaczyć te wyrażenia:
someone=somebody (ktoś)
1. cheat on sb-
2. fall/be in love with sb-
3. get back together with sb-
4. get divorced from sb-
5. get engaged to sb-
6. get on well with sb-
7. go on a date with someone-
8. go out with someone-
9. have a crush on sb-
10. fancy sb-
11. split up with sb = break up with sb-

Słuchamy teraz nagrania i sprawdzamy swoje odpowiedzi:
Nagranie 2.30:

Zad 2b: Match the four relationships phrases without photos to definitions (1-4). Then listen and check- Dopasuj 4 zwroty z relacjami międzyludzkimi bez zdjęć do definicji od 1 do 4.

1. be in a regular romantic relationship with sb
2. legally end a marriage to someone
3. have a good relationship or friendship with sb
4. start a relationship with someone for the second time.

Słuchamy i sprawdzamy:
Nagranie 2.31:

Zad 3. List all the events in Exercise 2 in the order that could happen to a couple in real life. – Wymień wszystkie wydarzenia z ćwiczenia 2 w kolejności w jakiej mogłyby się wydarzyć parze w prawdziwym życiu.

Sugerowana kolejność: get on well with sb, have a crush/fancy sb, go on a date with sb, go out with sb, fall/be in love with sb, cheat on sb, split up with sb, get back together with sb, get engaged to sb, get divorced from sb.

Zad. 4 (Vocabulary booster na str. 116– czyli wzmocnienie (rozwinięcie) słownictwa związanego z tematem- zostawiamy na pracę domową

Zad 5. Look at the video still. Where are the girls? What do you think they are talking about?- Spójrz na kadr z video. Gdzie są dziewczyny? Jak myślisz o czym one rozmawiają?

Przykładowa odpowiedź: They are at school/in a playground. I think they’re talking about boys/relationships– Są w szkole/ na dziedzińcu szkolnym. Sądzę że rozmawiają na temat chłopców/związków.

Zad 6a: Olivia is asking Chloe about her new boyfriend. Watch or listen. Does Olivia think the relationship is serious?- Olivia pyta Chloe o jej nowego chłopaka. Obejrzyj lub posłuchaj. Czy Oliwia uważa że związek jest poważny?
Oglądamy więc film lub słuchamy nagrania (polecam film) i odpowiadamy na pytanie.
Link do filmu:  https://youtu.be/On_e1ohtM1I
Nagranie: 2.32:

Skrypt z filmu/nagrania:
Olivia: How’s it going with Abel?
Chloe:
We’re getting on really well. I think we’re in love…
Olivia:
You’ve got a crush on him, that’s all.
Chloe:
It’s much more than that! We’ve already been on four dates. We went on our first date on my birthday. It was really romantic. So, that’s … three weeks.
Olivia:
Three weeks? Ha! The romance of the century?
Chloe:
Don’t be sarcastic! I know you fancy him too.
Olivia:
I don’t think so. He’s a bit short for me.
Chloe:
Yeah, he is quite short, I guess, but he’s so gorgeous! Anyway, Abel’s sister’s just decided to get married. He hasn’t told me when the weddng is yet, but we’re going to go to it together!
Olivia:
So, do you know his sister?
Chloe:
No, I don’t. I haven’t met his family yet.
Olivia:
Have you introduced Abel to your mum yet?
Chloe:
No, I haven’t. To be honest, I still haven’t told her I’ve got a boyfriend.
Olivia: You’re going to Abel’s sister’s wedding, and you haven’t told your mum about Abel yet!
Chloe: No, I haven’t found the right moment yet.
Olivia: Well, chances are that you’ll split up before your mum knows you’re an item- and before his sister’s wedding!
Chloe: Oh, thanks, Olivia!

Odpowiedź na pytanie: Does Olivia think the relationship is serios?- No, she doesn’t.

Słownictwo z nagrania (nie znajdziecie w słowniku na str. 71)
a century- stulecie
a bit short for me- trochę niski dla mnie
get married- wziąć ślub
introduce sb to sb- zapoznać kogoś z kimś


Zad 6b: Are the sentences true? (T) or false (F)? Correct the false ones. Watch or listen again to  check.- Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe? Popraw fałszywe zdania. Obejrzyj lub posłuchaj ponownie żeby sprawdzić.

1. Olivia doesn’t believe that Chloe loves Abel.
2. Chloe first went out with Abel three weeks ago.

3. Chloe and Abel often talk about getting married.
4. Chloe’s mum doesn’t know about the relationship.
5. Olivia thinks that Chloe and Abel will not stay together.

Zad 6c. Watch or listen again. Match the phrases to their translations- Obejrzyj lub posłuchaj ponownie. Dopasuj wyrażenia do ich tłumaczeń. (zajrzyjcie w tym celu jeszcze raz na stronę 71).

1. How is it going with?               1. Możliwe jest, że
2. I guess                                         2. być parą
3.  to be honest                             3. sądzę
4. Chances are                               4. szczerze mówiąc
5. to be an item                             5. Jak Ci się układa z …

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać zadania (przetłumaczyć i zapisać do zeszytu nowe słówka)
2. Posłuchać nagrań z zadania 2a i 2b. Obejrzeć filmik lub posłuchać nagrania z zadania 6.
3. W ramach powtórzenia słownictwa z lekcji wykonać 2 zadania na Learning Apps:

https://learningapps.org/display?v=pasxejk0v20

https://learningapps.org/display?v=pxsb1ao9320

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Pozdrawiam,
Ariel Chilczuk