Uncategorized

język angielski I BT 15.06.2020 r.

Język angielski 15.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4 w podręczniku.

Cele lekcji:
1. Powtórzenie materiału leksykalnego z rozdziału 4 w podręczniku- słownictwo związane z doświadczeniami życiowymi (4.1), szukaniem (4.3 i 4.4) pracy, opisywaniem emocji (4.5), oraz kulturą i sztuką (4.7 i 4.8).
2. Powtórzenie materiału gramatycznego- Czasu Present Perfect (4.2) oraz tworzenia przysłówków (4.6).

Lekcja 4.10. Podręcznik strona 57.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania od 1 do 5 na str. 57.

Zad 1. Present Perfect czy Past Simple? Przeczytaj poniższą rozmowę o pracę. Wstaw czasowniki w nawiasach albo w Present Perfect albo w Past Simple.
* Zanim zrobimy to zadanie przenieśmy się do podręcznika na str. 134 i przeczytajmy informację pod nagłówkiem Present Perfect vs Past Simple.
Zachęcam was również żeby obejrzeć ten 10 minutowy filmik gdzie Pan super tłumaczy różnice pomiędzy zastosowaniem tych dwóch czasów.
https://www.youtube.com/watch?v=m6WMzvq-1Qo

Mr Nye: Hello, Jason. Please come in and sit down.
Jason:
Thanks.
Mr Nye
: Now, as you know, we’re looking for a young person to work in or cafe this summer- 1_________ (you/have) a holiday job before?- używamy czasu Present Perfect- bo nie ma określonego czasu (before- nie określa nam czasu to nie jest yesterday, last week, last year, two days/years ago itd.).
Jason: Last year 2________ (I/work) at a local farm looking after the horses- używamy Past Simple bo jest określony czas (last year).
Mr Nye: Ok, interesting. 3_____________ (you/enjoy) that- używamy Past Simple bo mamy określony czas tzn. czy podobało Ci się to (ta praca w zeszłym roku).
Jason: Yes, 4__________ (it/be) great, thanks- Past Simple- bo dalej mówimy o tym przeszłym wydarzeniu co miało miejsce rok temu
Mr Nye: So what about working in the restaurat business 5__________ (you/ever/be) a waiter?- musimy użyć pytania w Present Perfect bo to pytanie o doświadczenie życiowe.
Jason: No, 6________ (I/never/work) in a restaurant before, but 7_________ (I/do) lots of other weekend and evening jobs. – używamy 2x Czasu Present Perfect bo to mowa o doświadczeniach życiowych.
Mr Nye: And are you a good worker?
Jason: Yes, I think so. So far my employees 8_________ (always/be) pleased with me.- używamy Present Perfect bo jest wyrażenie so far- dotychczas (czyli od jakiegoś momentu w przeszłości do chwili obecnej- a czynności które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej opisywane są czasem Present Perfect).

look after sb-
opiekować się kimś
be pleased with sb/sth- być z kogoś/czegoś zadowolonym

Odpowiedzi: 1. Have you had; 2. I worked; 3. Did you enjoy; 4. it was. 5. Have you ever been; 6. I’ve never worked; 7. I’ve done; 8. have always been.

Zad 2. Wybierz odpowiedni przymiotnik (adjective) lub przysłówek (adverb).
*Przed wykonaniem zadania przypomnij sobie krótki materiał video na temat tworzenia i stopniowania przysłówków:
Link do video: https://youtu.be/uBPm2O_YS9M

Po obejrzeniu tego materiału, w celu jego podsumowania, proszę przeczytać notatkę na temat przysłówków (jak je tworzymy i stopniujemy oraz jakie przysłówki są nieregularne) na str. 135 w podręczniku- punkt 4.6 (Adverbs and comparative adverbs).

Teraz możemy robić zadanie: (zaznaczamy przymiotnik lub przysłówek):
1. Can you drive a bit faster? I don’t want get to school late/lately.
2. I am even more nervous/more nervously than you about the concert.
3. I think my English is improving gradual/gradually.
4. My sister plays the paino well/better than me.
5. What’s wrong with Sophie? She doesn’t look very happy/happily.
6. You need to check your work more careful/more carefully.
7. I’ve never worked this hard/hardly before.
8. My computer check all my spelling automatic/automatically.

Odpowiedzi: 1. late; 2. more nervous; 3. gradually; 4. better; 5. happy; 6. more carefully; 7. hard; 8. automatically.

Zad 3. Vocabulary- słownictwo.
Match the sentence beginnings (1-10) to the endings (A-J)- Dopasowujemy początki zdań do ich zakończeń.
1. I’m really frightened of flying, so
2. If you like music festivals, go to Sziget because …
3. My dad’s met a few celebrities, …
4. I’d love to live abroad because …
5. If you want to get a job one day, …
6. We’re having a special sale of clothes at school …
7. I have never seen a ghost, and …
8. I think you should enter a talent show because …
9. Our team did really well, but …
10. They don’t pay me for helping at the animal hospital, but …

A. …. I don’t think anyone else has either.
B. …. to raise money for charity.
C. … I’ll probably never go paragliding.
D. … it helps if you’ve done work experience
E. … I’m happy to work there as a volunteer
F. … they have s omany amazing bands there.
G. … we didn’t win the competition
H. … it’s always so cold and wet in this country.
I. …. including some famous actors and singers.
J. … you’re such a good singer.

Słownictwo z zadania:
be frightened of sth- bać się przeraźliwie czegoś
a few- kilka (z policzalnymi rzeczownikami)
live abroad- mieszkać za granicą
sale of clothes- wyprzedaż ubrań
enter a talent show- przystąpić do programu talentów
pay sb for sth (for doing sth)- płacić komuś za coś/za robienie czegoś
either- również (po zdaniu przeczącym)
raise money for charity- zbierać pieniadzę na cele dobroczynne
do work experience- zdobywać doświadczenie zawodowe
go paragliding- latać na paralotni
work as a volunteer- pracować jako wolontariusz
a band (a music band)- zespół muzyczny
win a competition- wygrać konkurs/zawody
wet- mokry

Odpowiedzi do zadania:
1C 2F 3I 4H 5D 6B 7A 8J 9G 10E

Zad 4. Choose the option that best replaces the word in bold –
Wyberz odpowiedź która najlepiej zastępuje pogrubione słowo.
* Jest to zadanie sprawdzające znajomość uczuć/emocji. (str. 52 w podręczniku) lub słowniczek na str. 59.
1. I’ve got an exam tomorrow, but I’m not stressed at all.
a) annoyed                     b) guilty               c) frightened
2. I played really well in the concert, so I’m feeling good about myself.
a) fascinated with         b) proud of            c) amazed with
3. My sister’s afraid of spiders, but she’s fine with everything else.
a) shocked                  b) disappointed           c) frightened
4. I was hoping to get a Grade A, so I was a bit unhappy when I got a B.
a) embarrassed           b) disappointed        c) guilty
5. My brother felt bad about himself when the teacher shouted at him in fron of everyone.
a) embarrassed            b) frightened            c) shocked
6. My brother was angry with me because I forgot to record a TV programme for him.
a) guilty                         b) embarrassed       c) annoyed
7. Breaking up with Ella was  the right thing to do. I don’t feel I’ve done anything wrong.
a) guilty                        b) embarrassed          c) disappointed
8. We were all very surprised when Jack came to the party- he always says he hates them.
a) embarrassed           b) relaxed                   c) amazed

Słownictwo z zadania:
hope to get a Grade A- mieć nadzieję dostać piątkę.
shout at sb- krzyrzeć na kogoś
forget to do sth- zapomnieć coś zrobić
break up with sb- zerwać z kimś (zakończyć związek)

Odpowiedzi do zadania:
1C 2B 3C 4B 5A 6C 7A 8C

Oczekiwania i praca domowa:
1. Obejrzeć wskazane filmiki i wykonać samodzielnie powyższe zadania a dopiero potem sprawdzić poprawne odpowiedzi.
2. Przepisać nowe słówka.
3. W ramach powtórzenia słownictwa z lekcji wykonać zadanie na Learning Apps: https://learningapps.org/display?v=ptvcxwgf320

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk