1B4 (Tech)Zdalne Lekcje

język angielski I B4 (grupa I) 23.04.2020 r.

Język angielski 23.04.2020 r.

Temat lekcji: Matura na horyzoncie 2. Jak najlepiej opisać ilustrację? – ćwiczenia w mówieniu.

Cele lekcji:
1. Zapoznanie uczniów ze zwrotami przydatnymi podczas egzaminu ustnego przy opisywaniu ilustracji.
2. Utrwalenie słownictwa związanego z opisywaniem osobowości, wyglądem.
3.Utrwalenie użycia czasownika ”be” (w czasie teraźniejszym) oraz konstrukcji: have/has got

Przebieg lekcji:
I. Zapoznaj się z ogólną instrukcją odnośnie opisywania ilustracji. Zrób z nich notatkę w zeszycie:

Opis fotografii: (ogólne zasady)
1. Opisując fotografię należy za każdym razem odpowiedzieć na pytania:
– kto?
– gdzie?
– i co robi?

2. Opis fotografii można zacząć od sformułowań takich jak np.:
In the picture I can see (On the picture I can see)
The picture shows …
The picture presents..

3. Opisując fotografię należy spekulować na temat tego co ona przedstawia, kto się na niej znajduje i co tam się dzieje. Do spekulowania przydatne są zwroty i wyrażenia takie jak np.:

a) probably- prawdopodobnie np.: The picture shows a young girl. She is probably a student.
b) perhaps (BrE) lub maybe (AmE)- może: They girl using her mobile phone. Perhaps/Maybe she is sending a text message.
c) it looks like ….- wygląda na to że: The picture shows three young boys. They are sitting in the fast food restaurant. It looks like they are waiting for their meals.

4. Do opisywania tego co robi/robią osoba/osby na zdjęciu używamy formy czasu ciągłego (najczęściej Present Continous) np. She is watching TV (She watches TV)

5. Opisując fotografię staramy się zaczynać od opisu ogólnego a dopiero potem przechodzimy do szczegółow np.:
In the picture I can see four young people. They are about 20 years old. (Na zdjęciu widzę 4 mlodych ludzi. Oni mają okolo 20 lat)
The girl in the picture is using a laptop computer. Perhaps she is watching TV or she is listening to music (Dziewczyna na zdjęciu używa laptopa. Być może ogląda TV lub slucha muzyki).

II. Przyjrzyj się krótkiemu opisowi poniższej fotografii. Zwróć uwagę na używane zwroty:

In the picture I can see two people. There is a man and probably his father. The man is slim and tall. He has got short, dark hair and blue green eyes. He is wearing a t-shirt. The father is also thin and tall. He has got short grey hair and he is wearing a blue shirt. They are in the living room. They are using a computer. Perhaps they are watching some videos on Youtube or they are reading news.

II. Opisz ilustrację.  Otwórzcie podręcznik na str. 18 i opiszcie przedstawioną tam ilustrację. Pamiętajcie o regułach podanych powyżej i używacie podanych wyżej zwrotów Używaj konstrukcji „to be” i „have got/has got” np.  They are …. The man has got. She is ….  oraz rzeczowników i przymiotników używanych do opisu wyglądu.

III. Odpowiedz na poniższe pytania:
a) What does your best friend look like? (Jak wygląda twój najlepszy przyjaciel?)
b) What is he/she like? (Jaki on/ona jest?)- Skup się na cechach charakteru wraz z uzasadnieniem.
Wykorzystaj podane cechy charakteru: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/OMT-16-UNIT-1-słowniczek.jpg
Wymowa tych cech charakteru (posłuchaj!):

Oczekiwania i praca domowa:
1. Przepisz i naucz się ogólnych zasad opisywania fotografii oraz zwrotów przydatnych do jej opisania.
2. Wykonaj pisemnie zad 2 i zad 3 w zeszycie.
3. Uzupełnij krótkie zadanie na Learning Apps ze słówkami z cechami charakterów- (warunek otrzymania obecności na lekcji)
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pjk0w3t0t20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.
Ariel Chilczuk