Uncategorized

język angielski 16.04.2020 r. (grupa I)

Język angielski 16.04.2020 r.

Temat lekcji: Matura na horyzoncie

Cele lekcji:
1.Na lekcji nauczymy się podawać informacje na temat swojej rodziny.
2.Będziemy doskonalić też umiejętność rozumienia ze słuchu na tematy związane z człowiekiem i rodziną.

Podręcznik strona 34

Przebieg lekcji:
Wykonujemy zadanie 1, 2,3,4 i 5 na stronie 34 i 35.

Zad 1. Choose the correct answer- Wybierz odpowiednią odpowiedź. Wykonujemy quiz z pytaniami na temat profilu przeciętnej brytyjskiej rodziny.

Słownictwo z quizu:
the percentage of sth– procent czegoś
a couple- para (chłopak i dziewczyna) ale też a couple of sth- pare czegoś: I did a couple of exercises- Zrobilem parę ćwiczeń
get married– brać ślub
a registry office– urząd stanu cywilnego
average- średni, przeciętny
have got one’s own house (my/your/his/her/its/our/your/their own)- mieć swój własny dom
a single-parent family- rodzina z 1 rodzicem

Odpowiedzi do tych 6 pytań z quizu znajdziesz na str. 175.

Zad 2. Słuchamy wywiadu z nastolatką a następnie wybieramy odpowiedzi A,B,C zgodne z treścią nagrania.
Nagranie: 1:48

Skrypt do nagrania:
– Hi, My name’s Steve Chang.
– Hi Steve. I’m Natalie. Now, you want to hear about my family? Right?
– That’s right.
– Well… What do you want to know?
– First of all… where are you from?
– Well, my grandparents are from Jamaica in the Caribbean, but mum and dad are English. We’re from Stratford which is in the east of London. We’re very lucky. We’ve got a big house with a beautiful garden.
– And how many people are there in your family?
– We’re quite big family. There’s my mum. Her name’s Sara and my dad. His name’s Ray. And us three children.
– What are your brothers and sisters’ names?
– Well, there’s my sister- Macy.
– Macey? That’s an unusual name.
– Yeah, like Macy Gray. She’s thirteen. And then I’ve got a little brother too. His name’s Winston and he’s eleven.
– And what do you?
– Well, of course, we children are all at school. Mum’s a nurse.
– What does your dad do?
– He’s a train driver on the London Underground. He’s very happy. He really loves his job.
– Well… I think I’ve got all the information I need. Thanks for talking to me Natalie.
– You’re welcome.

Słownictwo z nagrania:
want to do sth– chcieć coś zrobić:
hear about my family– usłyszeć o mojej rodzinie
right?- prawda?
that’s right- zgadza się
in the east of London- na wschodzie Londynu
unusual- niezwykłe
like- tutaj: tak jak
a nurse- pielęgniarka
a train driver- maszynista (kierowca pociągu)
London Underground- Londyńskie Metro
you’re welcome– nie ma za co (w odpowiedzi na dziękuję)

Zad 3. Słuchamy jeszcze raz tego samego nagrania i na jego podstawie tym razem uzupełniamy tekst A na stronie 35.

Odpowiedzi: 1. Jamaica 2. London 3. Ray 4. a train driver 5. Sarah 6. a nurse 7. Macy 8. eleven.

Zad 4. Czytamy tekst zatytułowany „British  Families Today” oraz dopasowujemy podane w ćwiczeniu imiona (names) do nazwisk (surnames).

Słownictwo z tekstu:
most- większość
an idea- pomysł, tutaj: pogląd (wyobrażenie) Most people’s idea of a British family is of a white family, with a mother, a father and two children- (Pogląd/Wyobrażenie brytyjskiej rodziny większości ludzi to „biała” rodzina z …
a detached  house- dom wolnostojący
these days- w obecnych czasach
things are a bit different- jest trochę inaczej
find out- dowiedzieć się
live next door to sb- mieszkać drzwi obok kogoś (po sąsiedzku)
both- oboje, obydwaj
from his first marriage– z pierwszego małżeństwa
be divorced- być rozwiedzionym
a flat- mieszkanie
spend weekends with sb- spędzać z kimś weekendy
work from home- pracować z domu
an insurance company- firma ubezpieczeniowa

Zad 5. Czytanie ze zrozumieniem
. Oznaczamy zdania 1-8 jako prawdziwe lub fałszywe.
Słownictwo:
live in a flat- mieszkać w mieszkaniu
a stepsister- siostra przyrodnia
a librarian (od library- bilioteka)- bibliotekarz

Oczekiwania i praca domowa:

1. Opanować słownictwo z lekcji. W celu jego podsumowania proszę zrobić krótkie zadanie na  platformie Learning Apps- jest warunek do otrzymania obecności na lekcji:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p1konki1j20
2. Zad 7 str. 35 czyli Napisz krótki e-mail (max od 60- 100 słów) do nowo poznanego kolegi z zagranicy i poinformuj go:
a) skąd pochodzisz
b) czym się zajmują twoi rodzice lub jedno z rodziców
c) czy masz rodzeństwo
d) czy mieszkasz w domu jednorodzinnym czy mieszkaniu.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk