4FTP (Tech)4RTM (Tech)Zdalne Lekcje

język angielski 15.04.2020 r.

Język angielski 15.04.2020 r.

Temat lekcji:  Omówienie matury próbnej z języka angielskiego.

Arkusz do pobrania: https://www.sendspace.com/file/kqwno7
Nagranie: https://www.sendspace.com/file/k19zdr
Transkrypt nagrań: https://www.sendspace.com/file/x2g7y8
Odpowiedzi do arkusza: https://www.sendspace.com/file/tzpbwy

Ponieważ względnie słabo poszło wam zadanie 8, 9 (znajomość środków językowych) oraz zadanie 10 (wypowiedź pisemna) na tej lekcji omówimy sobie właśnie te zadania:

Zad 8:
Słownictwo z zadania i odpowiedzi z wyjaśnieniem:
a mirror- lustro
a memory- pamięć
compare sth with/to sth- porównywać coś z czymś
actually- tak naprawdę
8.1.put on clothes- zakładać ubrania
turn down sth- ściszać coś, zmniejszać intensywność, odrzucać (np. ofertę, propozycję)
set up- zakładać (firmę, szkołę), instalować, ustawiac (sprzęt, opragramowanie)
a screen- ekran
a fitting/a changim room- przebieralnia
8.2.The mirror lets shoppers see themselves– lustro pozwala kupującym zobaczyć siebie
THEMSELVES  to tzw. zaimek zwrotny- Shoppers to są kupujący (czyli oni- they). Zaimek zwrotny od they-themselves
Więcej info o zaimkach zwrotnych: – https://www.ang.pl/gramatyka/zaimki/zwrotne
from all angles- ze wszystkich kątów
turn around- obracać się, odwracać się
8.3. have tried on so far (Czas Present Perfect bo jest so far- czyli do tej pory, dotychczas- a jeżeli mówimy o czynnościach które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej to używamy czasu Present Perfect)
try on sth- przymierzać coś
besides- po za tym
allow sb to do sth- pozwalac komuś coś zrobić = let sb do sth
highlight of sth- najciekawsza część czegoś
split screen- rozdzielony/podzielony ekran
this means- to oznacza
8.4. on the left side of the mirror- po lewej stronie lustra
a side of sth- strona czegoś
a page of sth- strona (w książce)
be protected by a password- być chronionym hasłem
8.5. make a decision- podjąć decyzję (to jest kolokacja)- można też powiedzieć m.in.. take a decision/reach a decision (też znaczą podjąć decyzję) ale nie hold czy offer (odp B czy C).

Zad 9. (Odpowiedzi z wyjaśnieniem i słownictwo z zadania)
9.1. The day wasn’t (wystarczająco ciepły) _________ for us to go hiking.
A. too warm (zbyt ciepły) ‘too’ używa się z przymiotnikami o pejoratywnym znaczeniu np.: He is too short to play basketball.
B. quite warm (dosyć ciepły)
C. warm enough (wystarczająco ciepły)

Więcej informacji o too i enough możesz znaleźć:
https://www.gettinenglish.com/przyslowek-enough/

9.2. I would like (aby ona zaczęła) _______ writing a travel blog.
A. she started
B. her to start
C. that she starts
Odpowiedź B wynika z tzw. konstrukcji czasownikowych. Trzeba wiedzieć, że po czasownikach takich jak want/would like/allow używa się konstrukcji ‘sb to do sth’. Pod sb wstawia się zaimek dopełnieniowy: me/you/him/her/it/us/them.
Np. I don’t want you/him/her itd. to go home.
I don’t allow her to drive my car.

9.3. Their music (staje się) ____________________ more and more popular these days.
A. is staying-
B. is getting
C. is moving
stay- zostać, pozostać: I want you to stay at home. (Chcę żebyś został w domu)
get- stawać się, robić się:
Everyone is getting older (Każdy się starzeje).
It is getting dark (Robi się ciemno).
It is getting late (Robi się późno).
move- ruszać, przenosić, przeprowadzać się

9.4. Kate and Alice (spierają się) __________ for an hour (przez godzinę), and I think they’re not going to stop soon.
A. argue- to jest Present Simple
B. are arguing- to Present Continous
C. have been arguing- to Present Perfeect Continous
Musimy użyć czasu Present Perfect  Continous- bo to jest czas który służy nam do mówienia o czynnościach ciągłych, które zaczęły się w przeszłości i trawają nieprzerwanie do chwili obecnej.
Present Simple- służy nam do opisywania zwyczajów, nawyków, do mówienia o uczuciach, emocjach itp.
Present Continous- to czynności dziejące się tu i teraz ewentualnie czynności tymczasowe lub używamy tego czasu do czynności przyszłych (ustalonych, zaplanowanych).

9.5. The problem was difficult, but (udało nam się) _______  to find a solution.
A. we managed
B. we tried
C. we reached
manage to do sth- zdołać coś zrobić
try to do sth– próbować coś zrobić
reach- osiągnąć, sięgać, docierać do. Można powiedzieć reach a solution/agreement/conclusion (czyli dojść do rozwiązania, porozumienie/wniosku itp.) ale tam jest jeszcze find a solution- znaleźć rozwiązanie więc musi być „managed to”.

Zad 10: Poniżej przygotowałem wam przykładową wypowiedź z wyjaśnionym słownictwem. Przypomnijmy sobie polecenie:

Zamierzasz wziąć udział w ciekawym konkursie. W e-mailu do kolegi z Londynu:
• napisz, jaka jest tematyka konkursu i dlaczego zdecydowałeś(-aś) się wziąć w nim udział;
• poinformuj, jakie są warunki udziału w konkursie;
• opisz, w jaki sposób przygotowujesz się do konkursu;
• wspomnij, co jest nagrodą, i określ swoje szanse na wygraną.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Podpisz się jako XYZ.

Hi Mark,

Guess what! I’ve decided to take part in a competition. It’s a school photography competition for the most beautiful nature photo. The photo can show, for example, wild animals, plants or natural landscapes. I’ve decided to enter this competition because I’m interested in photography and I’ve got good camera skills.
The competitors have to be at least 18 years old. They also have to fill out an entry form by the end of the month.
To get ready for the contest I’ve recently been watching youtube films made by experienced photographers who teach about perspective and some useful photography techniques. I’m also learning how to operate some photo editing software.
The main prize is the lastest Nikon camera. I think my chance of winning the competition is really high because other participants aren’t good enough and have less experience in photography than me.
Keep your fingers crossed for me!

Take care,
XYZ

Słownictwo:
Guess what!- Nie uwierzysz/Zgadnij co!
competition for the most beuatiful photo- konkurs na najładniejsze zdjęcie
a natural landscape– krajobraz naturalny
enter a competition- przystąpić do konkursu
a competitor– uczestnik konkursu
at least- co najmniej
fill out an entry form- wypełnić formularz zgłoszeniowy
a contest/competition- konkurs
get ready for sth= prepare for sth- przygotować się na coś
useful- przydatny
make/record a video- robić/nagrywać film
an experienced photographer- doświadczony fotograf
learn to operate some photo editing software– uczyć się obsługiwać kilka programów do edycji zdjęć (*software- rzeczownik niepoliczalny- nie ma liczby mnogiej)
the main prize- główna nagroda
the latest camera- najnowszy/najostatniejszy co wyszedł na rynek aparat
have less experience- mieć mniej doświadczenia
keep your fingers crossed for me- trzymaj za mnie kciuki
take care- trzymaj się

Oczekiwania i praca domowa:
1. W celu uzyskania obecności na lekcji wykonaj 1 krótkie ćwiczenie na Learning Apps w celu powtórzenia słownictwa z maila:
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pjqf33w5a20
(Wykonanie ćwiczenia jest warunkiem otrzymania obecności na lekcji).

Maturzyści i osoby chętne:
Proszę wykonać specjalnie przygotowany przeze mnie quiz na użycie środków językowych (leksykalnych i gramatycznych): Link do quizu: quizizz.com/join?gc=611486

Osoby z wysokimi wynikami dostaną dobre i bardzo dobre oceny. Proszę więc podać swoje imię i nazwisko przed rozpoczęciem quizu.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez dziennik elektroniczny lub Facebook.

Ariel Chilczuk