Uncategorized

język angielski 08.04.2020 r.

Język angielski 08.04.2020 r.

Temat lekcji:  Tworzymy wpis na blogu, relacjonując dzień otwarty klubu miłośników przyrody.

Celem lekcji jest doskonalenie umiejętności tworzenia pisemnej formy wypowiedzi na tematy związane z ochroną środowiska.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 157 zadanie 1,2 a następnie czytamy i analizujemy zamieszczony poniżej wpis na forum internetowym na temat debaty zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi.

Zad 1. Wykonujemy quiz.
Slownictwo z quizu:
decompose-
rozkładać się
How long does it for these things to decompose?Ile zajmuje dla tych rzeczy aby się rozłożyły?
a gap- luka
an item-
punkt, pozycja; rzecz
a tin (can)- puszka np.: a tin (can) of cola- puszka coli
* Amerykanie zamiast a tin używają a can: A can of cola (AmE)
a wooly sock=woollen sock- wełniana skarpeta
cardboard- karton, tektura

Odpowiedzi: 1) 1-2 million years. 2) 50 years 3) 1 year 4) 2 months 5) 1 month 6) 20-1000 years 7) 3-4 weeks.

Zad 2. Czytamy wpis na blogu o akcji sprzątania plaży i odpowiadamy na pytania odnośnie tego wpisu.

Słownictwo z wpisu:
litter– śmieci, odpady
litter sth- zaśmiecać coś
treasure– skarb
have a great time- dobrze się bawić (miło spędzać czas)
lie on the beach- /laj/ leżeć na plaży   lie-lay-lain – leżeć
take part in sth=participate in sth- brać w czymś udział
pick up the litter- zbierać śmieci, odpady
get rid of sth- pozbyć się czegoś

Odpowiedzi do zadania:
1 Tak.
2 Nie, informacja 2. nie została rozwinięta: opis przygotowania do akcji sprzątania.
3 Tak.
4 Nie praca jest zbyt długa
5 Tak, są błędy, np. everywhere is litter.  à There is litter everywhere;  it was a barbecue in the evening à There was a barbecuse in the evening ; If such an event will be in the future, you should come à If such an event is in the future, you should come. (I tryb warunkowy).
6 Tak, it takes million years to die; a barbecue; If such an event …

Zadanie: Przeczytaj i przeanalizuj poniższy wpis na na forum internetowym. Zapisz nowe słownictwo.
Twoja klasa organizuje debatę z okazji Dnia Ziemi. Sporządź wpis na forum internetowym szkoły w którym:
– Powiesz czego będzie dotyczyła debata;
– Wyjaśnij skąd wziął się pomysł aby ją zorganizować;
– Poinformujesz które klasy mogą wziąć w niej udział i w jakiej sali się odbędzie.
– Poprosisz o pomoc w zorganizowaniu tej debaty i powiedz na czym ma ona polegać.

     My class 4B is organising a debate to celebrate the Earth Day. The main topic of the discussion will be recycling and how it helps protect the environment.
Our form teacher Mr Kowalski came up with this idea after he watched a documentary about recycling. He learnt lots of interesting things from it and wanted to share them with his students.
We hope for a large attendence so we are inviting all classes to take part in the debate. All school members are free to take part in the event. The debate is taking place in the school library next Thursday at two o’clock.
Organising such a debate isn’t easy. That’s why I would like to ask you for help. Can you help me to promote this event?  You can, for example, give out leaflets or prepare and put up posters. I’m counting on your help.

I hope to see you there.

Monika from 4B

Słownictwo:
celebrate sth- uczcić coś
*mark sth- upamiętnić coś (jakieś wydarzenie); zaznaczyć, wyznaczyć; ocenić (np. sprawdzian)
protect the environment– chronić środowisko
main topic– główny temat
a form teacher- wychowawca
come up with sth (np. idea, solution, answer)- wpasć na coś (na pomysł, rozwiązanie, odpowiedź)
watch a documentary– ogladać film dokumentalny
learn sth– (na)uczyć się czegoś/dowiedzieć się czegoś
share sth with sb- podzielić się czymś z kimś; współdzielić coś (np. share a room with sb)
hope for sth- mieć na coś nadzieję, liczyć na coś
large attendance– duża frekwencja
invite sb to sth/to do sth- zaprosić kogoś na coś/do zrobienia czegoś
a school member- członek szkoły
be free to do sth– móc coś zrobić
take place– mieć miejsce
organising such a debate– zorganizowanie takiej debaty
that’s why– dlatego też
would like to do sth– chcieć coś zrobić  (=want to do sth)
ask sb for sth (help, advice)- prosić kogoś o coś (o pomoc, radę)
promote– rozpromować, rozpowszechniać
event– wydarzenie
give out– rozdać
a leaflet- ulotka
prepare– przygotować
put up = post– wywiesić
posters- plakaty
count on sth/sb– liczyć na coś/kogoś
hope to do sth– mieć nadzieje na zrobienie czegoś

Oczekiwania: Opanować słownictwo z lekcji.
Praca domowa:
1. Przećwicz słownictwo z powyższego wpisu na forum internetowym na platformie Learning Apps- link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p8qkfeyv520
2. *dla chętnych-zachęcam głównie maturzystów i osoby chcące poprawić oceny)- Zad 4 str. 157. (treść poniżej)

Studiujesz w Wielkiej Brytanii i zapisałeś/zapisałaś się do klubu miłośników przyrody (Nature Lovers Club). Niedawno uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w dniu otwartym klubu. Piszesz o tym na blogu.
– Wyjaśnij, jaki był cel tego przedsięwzięcia;
– Poinformuj, jakich gości zaprosiliście;
– Opisz reakcje uczestników na zaprezentowane materiały;
– Ocen skuteczność imprezy.

Wykorzystaj poniższe zwroty:
– join the club; an Open Day; raise money; teach people about conserving the environment; invite foresters/experts; a successful/effective event.

Nature Lovers Open Day

Last week I took part in ….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I’ll definitely go there again!
XYZ

Wpisy na blogu wyślijcie mi na archilczuk@gmail.com (najlepiej w formacie .doc- w Wordzie) do 10.04.2020 r.
W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk