1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

język angielski 06.04.2020 r.

Język angielski 06.04.2020 r.

Temat lekcji: Wyrażanie propozycji, prośby, obietnicy oraz spontanicznych decyzji z użyciem will i shall.

Lekcja 3.6. Podręcznik strona 41.

Przebieg lekcji:
Wykonujemy zadania 1,2,3,5 i 6. W tym celu:

Obejrzyj krótki filmik o użyciu „will” i „shall” do wyrażania propozycji, próśb i obietnic i przeczytaj krótką notatkę na ten temat na stronie 134.

Filmik: https://youtu.be/j482s_hUHAA

Przepisz do zeszytu „notatkę z filmiku”. Następnie wykonaj zadania. (odpowiedzi do zadań znajdziesz poniżej)

Notatka z filmiku:
will używamy:
a) do wyrażania próśb:
Will you open the window? (Czy otworzysz okno?)
Will you help me with my homework? (Czy pomożesz mi w pracy domowej?)
b) by zaoferować pomoc:
I will open the door for you. (Otworzę Ci drzwi)
c) do wyrażania obietnic:
I will not (won’t) tell anyone. (Nie powiem nikomu)
I will give you a free ticket (Dam Ci darmowy bilet)
d) do wyrażania spontanicznych decyzji:
I’ll come with you. (Pójdę z Tobą!)
Hmm I don’t know what to do. Oh I know, I’ll go to the cinema.

Do proponowania pomocy lub składania innych propozycji:  używamy też „shall”
Shall I put up some posters in my school? (Czy wywiesić kilka plakatów w mojej szkole?)
Uwaga: shall używamy tylko z „I” lub „we”
np.: Shall I turn on the TV (Włączyć TV?)
Shall we go to the cinema (Idziemy do kina?)

Zad 1 str. 41.
1. Shall I help you put your tent up? / I’ll give you a lift – B (propozycja pomocy)
2. I’ll come with you! – A (spontaniczna decyzja)
3. Will you call me? – D (prośba)
4. I won’t (will not) forget. C (obietnica)

Zad 2 str. 41 (Odpowiedzi)
1. A:
I’m really tired after that journey.
    B: That’s OK. I will put the tent up. (I/put the tent up).
2. A: Will you wake (you/wake) me up before 7?
     B: Yes, I’ll call you at 6.55.
3.  A: I think we’re lost.
B: Shall I ask (I/ask) for directions?
4.  A: What are your plans for this afternoon?
B: Nothing! I will relax (I/relax) by the pool.
5.  A: Remember your keys!
B: Don’t worry. I will not forget (I/not/forget) them.
6.  A: I don’t want to walk home.
     B: No problem. I will call (I/call) a taxi.
7.  A: I’m going to the shops.
B: Oh, will you get (you/get) me some milk?
8.  A: Shall I close (I/close) the window?
B: No, thanks. I’m fine.

b) 1B-propozycja (pomocy); 2D-prośba 3B- propozycja (pomocy); 4A- spontaniczna decyzja; 5C-obietnica; 6A- spontaniczna decyzja; 7D-prośba; 8B-propozycja (pomocy)

Zad 3 str. 42. (Odpowiedzi)
Ellen i jej mama przygotowują się do wizyty studenta z wymiany z Hiszpani.. Uzupełnij dialog używając funkcji językowych podanych w nawiasach (promise- obietnica; offer- propozycja; decision- decyzja) i podanych w ramce słówek:
Ellen: Gabriel is arriving tomorrow, isn’t he?
Mum: Yes. His train gets in at 6 p.m. Don’t forget to meet him at the station.
Ellen: I will not forget. (promise)
Mum: Shall I make a special dinner for us all? (offer)
Ellen: Yes, that’s a good idea. And I will do the washing-up! (offer)
Mum: That’s very helpful. Thanks. Oh … I don’t think we have any bread or milk for breakfast.
Ellen: Don’t worry, I will go to the supermarket this evening. (decision) What are we going to do with Gabriel at the weekend?
Mum: I will look at the cinema’s website and see if there’s anything on. (offer) There’s a Spanish film showing on Saturday.
Ellen: Shall I buy tickets for that? (offer) I’m going past the cinema tomorrow.
Mum: Ok, but don’t lose them!
Ellen: Honestly, Mum! I will be very careful with them. (promise)

Zad 5. (Odpowiedzi)
1. I’m going to make a sandwich (zamiar)
2. Shall I make you one too? (propozycja)
3. Are you going to the match tomorrow? (pytanie o plany, ustalenia)
4. My friends and I are travelling to London by coach (to jest ustalenie)
5. I’ll cal the ticket office in a minute (decyzja spontaniczna)
6. Will you get a ticket for my brother too, please? (prośba)
7. Is he coming? (pytanie o plan, o ustalenie)
8. she and Dad are going out for lunch (ustalenie)
9. Don’t worry- I won’t tell her! (obietnica)
10. What time does the coach leave tomorrow? (rozkład, harmonogram)
11. But we are meeting at the station at 8:15 (ustalenie)

Zad 6.  Utwórz pytania używając odpowiedniej formy przyszłej. (konstrukcji gramatycznej do wyrażania przyszłości).- Odpowiedzi z wyjaśnieniem.

1. How are you getting home from school today? (Jak dziś wracasz do domu ze szkoły pytanie o ustalenia)
albo How are you going to get home from school? (Jak zamierzasz wrócić do domu ze szkoły- pytanie o zamiar).
2. Are you doing anything interesting after school today? (Robisz coś ciekawego po szkole dzisiaj- pytanie o ustalenia?) albo
Are you going to do anything interesting after school today? (Zamierzasz robić coś ciekawego dzisiaj po szkole?- pytanie o zamiar).
3. Shall I text you later? (Czy napisać (smsa) później do Ciebie?)
4. Are you studying tonight? (Czy uczysz się dziś wieczorem?- pytanie o ustalenie) lub
Are you going to study tonight? (Czy zamierzasz się uczyć dziś wieczorem- pytanie o ustalenie)
5. When does the next school holiday start? (Kiedy zaczynają się następne szkolne wakacje?- pytanie oparte o terminarz/rozkład/harmonogram- dlatego w Present Simple).
6. Are you going away for that holiday? (Wyjeżdzasz na te wakacje?- pytanie o ustalenie) lub
Are you going to go away for that holiday? (Czy zamierzasz wyjechać na te wakacje?- pytanie o zamiar).

Przypomnienie/Wyjaśnienie:
1. Do wyrażania zamiarów używamy konstrukcji „be going to”;
2. Do wyrażania, pytania o ustalenia, plany (to co ktoś już ustalił, zaplanował, najczęściej z innymi osobami) używamy Czasu Present Continous.
3. Do mówienia, pytania o czynności przyszłe które są oparte o harmonogram, rozkład jazdy, plan lekcji, terminarz itp. (które ktoś inny niż my wcześniej z góry ustalił)- używamy Present Simple.

Oczekiwania i praca domowa: Znać użycie i zastosowanie will & shall.
Wykonać prace domową: Zad 1 i 2 str. 134 (podręcznik) zadania te znajdziesz na Learning Apps w folderze swojej klasy. Wykonaj je tam. (jest to warunek otrzymania obecności na lekcji)
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=ptp5jgx8j20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk