Uncategorized

Informatyka 1CG, 1B4, 1P4

Data lekcji 22.05.2020r.

Temat: Algorytmy rozgałęzione.

Liczba godzin – 1.

1 godzina realizacji 22.05.2020r

Po zrealizowaniu tego tematu: utrwalisz sobie pojęcie, będziesz potrafił rozróżniać rodzaje pętli, przypomnisz sobie różne sposoby zapisu algorytmów, będziesz tworzył proste rozgałęzione algorytmy zawierające pętle oraz będziesz je potrafił zapisać w postaci schematu blokowego i listy kroków.

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu:, przeglądarka internetowa, podręcznik.

O algorytmach mówiliście już w gimnazjum. Zetknęliście się również ze strukturami sterującymi. Na poprzedniej lekcji w budowie algorytmów stosowaliśmy strukturę liniową oraz warunkową. Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie, że najczęściej stosowane struktury w budowie algorytmów to pętle, które powtarzają te same czynności określoną ilość razy lub wykonują czynności określone przez zadany warunek. Pętlę w której powtarzamy te same czynności nazywamy iteracją (struktury iteracyjne).

Wyróżniamy dwa rodzaje pętli:

  1. „Iterację ograniczoną” liczbą powtórzeń powtarzaj (czynność X) dokładnie N – razy. wnioskujemy, że iterację ograniczoną wykonujemy określoną liczbą razy. Liczba ta jest wskazana przez liczbę naturalną N. Liczbę tą nazywamy licznikiem. Przy budowie algorytmu z iteracją ograniczoną musi zawierać licznik w każdym przebiegu pętli. Stosuje się inkrementację gdzie oznacza to zwiększenie o jeden powtórzenia pętli lub dekrementację czyli zmniejszanie licznika o jeden. Przy pisaniu algorytmu musimy zadeklarować zawsze jakąś wartość początkową zmiennej (zmienna powinna być zainicjowana).

Przeczytaj uważnie tekst ze strony 225 – 226, przeanalizujcie przypadki 1, 2, 3 iteracji ograniczonej liczbą powtórzeń.

  1. Iteracje warunkowe;
    a) iteracja warunkowa dopóki – dopóki warunek jest spełniony wykonuj czynność X.
    b) iteracja warunkowa powtarzaj – powtarzaj czynność X, aż warunek będzie spełniony.

W pierwszym przypadku sprawdzany jest warunek a następnie czynność, w drugim przypadku sprawdzany jest warunek a następnie wykonywana czynność. Pamiętajcie tworząc algorytm warunkowy musimy tak określić warunek aby algorytm się zakończył (IV cecha strukturalna algorytmu). Nieprawidłowe określenie warunków zakończenia może spowodować, że działanie algorytmu nigdy się nie skończy, czyli nastąpi zapętlenie (rysunek 5).

Wykonuj polecenia i ćwiczenia ze wskazaną kolejnością

  1. Przeanalizuj punkt „26.1. Suma n liczb” w którym algorytm oblicza sumę liczb rzeczywistych zapisanych w kolejności (jako zbiór liczb). Zwróć uwagę na analizę tego algorytmu dla 5 liczb rzeczywistych.
  2. W punkcie „26.2 Średnia arytmetyczna n liczb” do napisania tego algorytmu wykorzystano algorytm z poprzedniego pkt.. Zwróć uwagę na warunek <> oraz na fakt, że przed wyprowadzeniem wyniku powinna znajdować się skrzynka obliczeniowa (prostokąt) obliczająca średnią.
  3. Przeczytaj i przeanalizuj pkt. 26.3 „Sumowanie dowolnego długiego ciągu liczb”. Zwróć uwagę, że warunek zatrzymuje działanie pętli pod warunkiem, że liczby w ciągu nie są zerem.
  4. W pkt. 26.4 Dzielniki będziemy szukali dzielników liczb całkowitych (dzieląc oczywiście przez liczby całkowite). Przypomnijcie sobie z poprzedniej lekcji na czym polega instrukcja mod.

Przeanalizuj algorytm Ryc. 5. wykorzystując dane i tabelę z pkt. 227. Prześlij na adres klasy albo jako scan lub zapisany w edytorze tekstów.

Karta pracy za tydzień z tych dwóch ostatnich tematów.

Cezary Górczyński