1B4 (Tech)Zdalne Lekcje

Informatyka 1B4 gr.2 data: 08.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Kwerendy funkcjonalne

Kwerendy funkcjonalne, oprócz wybierania określonej grupy rekordów, wykonują na nich pewne operacje. Najczęściej jest to zmiana danych w tabeli.

Zmian spowodowanych uruchomieniem kwerendy funkcjonalnej nie można w prosty sposób cofnąć, dlatego przed wykonaniem takiej kwerendy należy upewnić się, jak działa wybrana kwerenda i czy mamy kopię zapasową bazy danych.

Program Access ma wbudowane narzędzia do kontrolowania pracy z kwerendami funkcjonalnymi. Są to komunikaty, które pojawiają się w trakcie uruchamiania kwerendy. Pierwszy z nich informuje, że zostanie wykonana kwerenda funkcjonalna, która może zmodyfikować dane w tabeli.

Program Access domyślnie uniemożliwia wykonywanie kwerend funkcjonalnych. Aby włączyć możliwość wykonywania tych kwerend, należy na pasku komunikatów kliknąć przycisk Opcje i w wyświetlonym oknie zaznaczyć opcję Włącz tę zawartość.

 

Wyróżnia się cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych:

  • kwerendę tworzącą tabele,
  • kwerendę aktualizującą,
  • kwerendę dołączającą,
  • kwerendę usuwającą.

Kwerendy funkcjonalne są projektowane podobnie jak kwerendy wybierające. Dla kwerend funkcjonalnych należy zmienić typ kwerendy, klikając ikonę odpowiedniego rodzaju kwerendy.

Kwerenda tworząca tabelę

W wyniku uruchomienia kwerendy następuje utworzenie nowej tabeli zawierającej pola i rekordy określone przez kwerendę. Tego typu kwerendy najczęściej stosujemy w celu utworzenia kopii zapasowej lub zarchiwizowania danych.

Kwerenda aktualizująca

W wyniku uruchomienia kwerendy tego typu następuje zaktualizowanie wybranych za pomocą kwerendy pól i rekordów. Kwerendy aktualizujące stosujemy, gdy chcemy zmienić dane w pewnej grupie rekordów według tego samego wzoru.

Kwerenda dołączająca

W wyniku uruchomienia kwerendy następuje dołączenie do wybranej tabeli rekordów innej tabeli. Tego typu kwerendy stosujemy w celu dodania nowych rekordów do istniejącej tabeli.

Kwerenda usuwająca

W wyniku uruchomienia tej kwerendy następuje usunięcie z tabeli wybranych rekordów

Należy pamiętać, że skutków działania kwerendy aktualizującej i usuwającej nie można cofnąć.

Bazując na Waszej dotychczasowej pracy, zaprojektujcie jedną z kwerend funkcjonalnych. Efekty pracy w postaci pliku prześlijcie na mojego messengera. W przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie.

Poniżej zamieszczam film instruktażowy.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski