Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 BT

08.04.2020r. TEMAT: Wielkie rewolucje światowe.

 

Celem lekcji jest omówienie przebiegu i skutków rewolucji amerykańskiej, wielkiej rewolucji francuskiej oraz rewolucji w Rosji.


 

WPROWADZENIE:

Monarchia absolutna to ustrój, w którym władca skupia całą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przykładem monarchii absolutnej w XVII wieku była Francja za rządów króla Ludwika XIV. Jednak czas zmian nadchodził, a hasła nawołujące do zmian coraz częściej pojawiały się w ideologiach i poglądach politycznych.

Zagadnienia do tematu: podręcznik ss. 86-98

  1. Rewolucja amerykańska

a) „Bostońskie picie herbaty” 1773r.

b) Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776r.

c) Wojna o niepodległość

d) Konstytucja Stanów Zjednoczonych- 1787r.

Amerykańska konstytucja została oparta na czterech podstawowych zasadach.Wprowadzała po pierwsze zasadę trójpodziału władz, ich hamowania i równowagi w działaniu. Konstytucja organizowała państwo amerykańskie jako federację oraz wprowadzała ustrój republikański. Władza ustawodawcza była sprawowana przez Kongres, który składał się z Izby Reprezentantów i Senatu.

https://prezi.com/e0a2ic6hooav/wojna-o-niepodlegosc-usa/

  1. Wielka Rewolucja Francuska

a) Zdobycie Bastylii – 14 lipca 1789r.

b) Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela

c) Ogłoszenie Francji republiką – 1792r.

d) Terror jakobinów

Skutki rewolucji:

– powstanie obywatelskiego społeczeństwa

– popularyzację haseł równości wobec prawa, nietykalności osobistej i majątkowej, wolności słowa i wyznania, upowszechnienie i wzrost znaczenia oświaty

– likwidacja feudalizmu

– początek demokratyzacji państw

– konstytucje powstałe podczas rewolucji stanowiły inspirację dla programów XIX-wiecznych demokratów, socjalistów oraz dla liberalnej burżuazji

– rewolucja pozwoliła przejąć władzę Napoleonowi, który rozpoczął nowy okres w dziejach Francji i Europy

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U

  1. Rewolucje w Rosji

a) Rewolucja 1905r. – była to pierwsza radykalna próba zmian ustrojowych w Rosji za rządów cara Mikołaja II który po początkowych ustępstwach nakazał stłumienie rewolucji.

b) Rewolucja lutowa 1917r. – masowe strajki robotników, które przekształciły się w manifestacje, do których przyłączyło się wojsko; doprowadziło to do obalenia cara w Rosji; monarchia upadła, a państwo przejął Rząd Tymczasowy

c) Rewolucja październikowa 1917r. – akcja partii komunistycznej w Rosji na czele z Włodzimierzem Leninem zakończona przejęciem władzy w państwie i wprowadzanie dyktatury politycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=bTNUSU1fQII

 

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu wraz z opisami.

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska