Uncategorized

Historia 1F4R 1B4 1P4

28. 04. 2020r.

TEMAT: Walka o władzę w powojennej Polsce.

Celem lekcji będzie omówienie sytuacji politycznej w Polsce po II wojnie światowej oraz procesu przejmowania władzy przez komunistów.


ZAGADNIENIA DO TEMATU:

Bardzo proszę o zapoznanie z materiałem w podręczniku – str. 318-326, a następnie na podstawie udostępnionych materiałów odpowiedzieć na pytania umieszczone w podsumowaniu lekcji:

Zagadnienia :

1.Polska w nowych granicach.
a) Granice państwa polskiego po II wojnie światowej znaczeni się różnią od granic przedwojennych Decydujący wpływ na kształt polskich granic miały postanowienia podjęte na konferencjach Wielkiej Trójki w Jałcie i Poczdamie. Należy również pamiętać, że ZSRR i państwa zachodnie miały inne koncepcje rozstrzygnięcia sprawy polskiej w zależności od przyjętej przez nie strategii politycznej.

b) Ostatecznie granice Polski miały następujący przebieg:
granica wschodnia – biegła od źródeł Sanu, na zachód od Rawy Ruskiej, wzdłuż Bugu, na wschód od Białowieży, na zachód od Grodna, wzdłuż linii równoleżnikowej przebiegającej na północ od Braniewa i Gołdapi aż do Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej. Przebieg tej granicy ustalono ostatecznie w polsko – radzieckiej umowie granicznej z 16 sierpnia 1945 r., która potwierdzała stan istniejący od 1944 r.
granica zachodnia – ziemie położone na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego bezpośrednio na zachód od Świnoujścia, a stąd wzdłuż rzeki Odry do jej zbiegu z Nysą Łużycką i wzdłuż tej rzeki do granicy z Czechosłowacją, zostały oddane Polsce w zarząd administracyjny do czasu konferencji pokojowej i jej postanowień.

2. Układ sił politycznych w Polsce po zakończeniu wojny

a. od 28 VI 1945 r. władzę w Polsce sprawował Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN)

b. dominującą rolę w TRJN odgrywała Polska Partia Robotnicza (PPR) oraz uzależnione od niej tzw. partie koncesjonowane:

– Stronnictwo Ludowe (SL)

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

– Stronnictwo Demokratyczne (SD)

c. do walki z komunistami przystąpiły

– utworzone przez Stanisława Mikołajczyka Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

– Stronnictwo Pracy

3. 30 VI 1946 r. odbyło się tzw. referendum ludowe

a. referendum ludowe miało być testem popularności głównych sił politycznych w Polsce

b. w referendum zadano obywatelom Polski trzy pytania dotyczące:

– likwidacji senatu

– zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych

– uznania granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej

c. sfałszowane wyniki referendum dały zwycięstwo komunistom

4. 19 I 1947 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego

a. władze komunistyczne wobec zwolenników Stanisława Mikołajczyka i PSL stosowały terror

b. przeciwko PSL działały:

– Milicja Obywatelska (MO)

– Urząd Bezpieczeństwa (UB)

– cenzura prewencyjna

c. sfałszowane wyniki wyborów dały zwycięstwo komunistom

5. Władze polskie po wyborach do Sejmu Ustawodawczego

a. prezydentem został Bolesław Bierut

b. premierem rządu został Józef Cyrankiewicz z PPS

c. Sejm Ustawodawczy 19 II 1947 r. uchwalił tzw. Małą konstytucję, która utrzymała urząd prezydenta w Polsce


Jako uzupełnienie wiadomości proponuję prezentację:

https://prezi.com/ybtnouy5fgub/walka-o-wadze-w-powojennej-polsce/

Podsumowanie – zapisz!

Niewątpliwie do sukcesu komunistów przyczyniło się kilka czynników:

 • obecność Armii Czerwonej i NWKD,
 • niezwykła konsekwencja w walce o władzę,
 • brutalność i bezwzględność,
 • społeczeństwo wyczerpane wojną i okupacją pragnęło spokoju i stabilizacji,
 • radykalizowały się nastroje (oczekiwano zmian),
 • części populacji komuniści dawali nadzieję na awans społeczny.

Zapamiętaj! – Zapisz fakty oznaczone wytłuszczonym drukiem

 • 22.07.1944 – manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
 • 6.09.1944 – dekret Krajowej Rady Narodowej o reformie rolnej
 • 1.01.1945 – powstanie na bazie PKWN Rządu Tymczasowego
 • 27/28.03.1945 – aresztowanie 16 przywódców Polski podziemnej przez NKWD (proces szesnastu)
 • 28.06.1945 – powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
 • 3.01.1946 – dekret o nacjonalizacji przemysłu
 • 30.06.1946 – tzw. referendum ludowe
 • 19.01.1947– wybory do Sejmu Ustawodawczego
 • Luty 1947 – uchwalenie małej konstytucji

Dla utrwalenia wiadomości rozwiąż quiz: Walka o władzę w powojennej Polsce

Jako zadanie domowe proszę odpowiedzieć na pytania:

 1. Dlaczego zmianę obszaru Polski po II wojnie światowej określa się jako przesunięcie granic na zachód?
 2. Jakie znaczenie miało referendum ludowe z 1946r.?
 3. Kim byli tzw. żołnierze wyklęci?
 4. Czego dotyczyła akcja „Wisła”?

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska