Uncategorized

Historia 1CG

28.04.2020 r.

Temat: W okupowanej Polsce

1 Okupacja niemiecka

Pod okupacją niemiecką znalazło się 48,2% przedwojennej Rzeczpospolitej. Na mocy dekretu Hitlera

z 8.10.1939 r. obszary uznawane za niemieckie: Pomorze, Górny Śląsk, Wielkopolskę, Suwalszczyznę oraz część województwa krakowskiego, kieleckiego, warszawskiego i Łódź włączono do III Rzeszy. Z pozostałych ziem Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo (GG) ze stolicą

w Krakowie, na czele którego stanął Hans Frank. Ziemie włączone do Rzeszy objęto intensywną akcją germanizacyjną. Część Polaków wysiedlono do GG, a pozostałych zmuszono do zapisania się na volkslistę.

 

Volkslista – niemiecka lista narodowa

 

2 Represje niemieckie wobec ludności polskiej

Od samego początku Niemcy rozpoczęli represje wymierzone w polską elitę i działaczy społecznych. Najważniejsze z nich to:

  1. Akcja AB – represje wobec inteligencji

– aresztowanie profesorów uniwersytetu Jagiellońskiego

– masowe egzekucje osób ze świata nauki, polityki, sportu i kultury (Palmiry, Wawer, Piaśnica).

  1. Obozy koncentracyjne: Stutthof(Sztutowo), Auschwitz-Birkenau(Oświęcim-Brzezinka) oraz Majdanek w Lublinie.
  2. Uliczne łapanki i publiczne egzekucje

Obok fizycznej zagłady okupacja niemiecka niosła również zagładę duchową i intelektualną m.in.

  1. Godzina policyjna
  2. Likwidacja szkolnictwa wyższego i średniego
  3. Ograniczenie nauki w szkołach powszechnych jedynie do nauki czytania, pisania i liczenia
  4. Niszczenie i grabież polskich dzieł kultury.

Polityka okupantów odcisnęła swe piętno również na gospodarce. Większość zakładów odebrano dotychczasowym właścicielom, a ich produkcja miała służyć potrzebom Niemiec. Chłopom narzucono obowiązkowe dostawy żywności tzw. kontyngent.

 

Łapanka – podczas okupacji masowe aresztowanie osób na ulicy. Zatrzymani najczęściej byli wywożeni na przymusowe roboty do Niemiec lub do obozu koncentracyjnego, czasami ginęli również w masowych egzekucjach

 

3 Polityka okupanta radzieckiego

Wkraczające na ziemie polskie oddziały Armii Czerwonej przyniosły ze sobą śmierć i zniszczenie. Od pierwszych godzin czerwonoarmiści mordowali wziętych do niewoli oficerów, policjantów i żołnierzy KOP oraz niszczyli symbole i struktury państwowości polskiej. Jednak po zakończeniu walk działania przybrały inny charakter. Propaganda radziecka zaczęła podkreślać, że Armia Radziecka przyniosła na te ziemie wolność i wyzwolenie spod pańskiego jarzma. W związku z tym na zdobytych terenach zostały zorganizowane wybory parlamentarne do zgromadzeń Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Nowo wybrane zgromadzenia, złożone wyłącznie z delegatów wskazanych przez komunistów, od razu zwróciły się do Rady Najwyższej ZSRR o zgodę na przyłączenie do Związku Radzieckiego. W nowych republikach zakazano używania w urzędach języka polskiego. Zlikwidowano również część polskich szkółm.in. Uniwersytet Lwowski. Pod koniec 1939 NKWD rozpoczęło aresztowania osób uznanych za wrogów ZSRR i klasy robotniczej. Represje objęły przedstawicieli inteligencji, duchowieństwa, ziemian, korpusu oficerskiego oraz funkcjonariuszy policji. W lutym 1940 r. prześladowania przybrały