Uncategorized

Historia 1CB

19.05.2020 r.

Temat: Ostatnie lata Rzeczypospolitej

1 Wybuch powstania kościuszkowskiego

W obliczu nowej wojny rosyjsko-tureckiej rosyjski ambasador w Warszawie zażądał zmniejszenia stanu liczbowego wojska polskiego o połowę. Przeciwko temu zaprotestowała kadra dowódcza

m.in. gen. Antoni Madaliński, dowódca wielkopolskiej brygady kawalerii, odmówił rozwiązania swojej jednostki i rozpoczął marsz w kierunku Krakowa. Po drodze do brygady Madalińskiego zaczęły przyłączać się inne oddziały wojskowe. Po dotarciu zbuntowanych wojsk do Krakowa, 24.03. 1794 r. ogłoszono akt wybuchu powstania przeciwko Rosji, na czele którego stanął bohater walk

o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz uczestnik wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3-go maja, gen Tadeusz Kościuszko.

 

2 Od Racławic do Maciejowic

Po zorganizowaniu armii, w której szeregach służyło 2 tyś. kosynierów, Kościuszko rozpoczął marsz

w kierunku Warszawy. Po drodze, 4 kwietnia 1794 r. wojska Kościuszki odniosły wspaniałe zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Racławicami. W bitwie tej niezwykłym bohaterstwem wykazał się jeden z kosynierów Wojciech Bartosz, który własnoręcznie zdobył armatę rosyjską. Po bitwie Kościuszko założył warowny obóz pod Połańcem, gdzie 7 maja wydał uniwersał połaniecki, w którym zachęcał chłopów do masowego udziału w powstaniu. W międzyczasie

17 kwietnia wybuchło powstanie w Warszawie, na czele którego stanął szewc Jan Kiliński, a w nocy

z 22 na 23 kwietnia wybuchło powstanie w Wilnie pod dowództwem płk Jakuba Jasińskiego. Powstańcy nie doczekali się pomocy ze strony Francji i wojska Kościuszki poniosły klęskę 6 czerwca

w bitwie pod Szczekocinami. 13 lipca rozpoczęło się oblężenie Warszawy przez wojska pruskie

i rosyjskie. Aby odciągnąć wojska pruskie od oblężenia stolicy, 20 sierpnia wybuchło powstanie

 w Wielkopolskie, na czele którego stanął gen. Jan Henryk Dąbrowski. Ostatecznie insurekcja kościuszkowska upadła wraz z przegraną w bitwie pod Maciejowicami, po której do niewoli rosyjskiej dostał się Tadeusz Kościuszko wraz z całym swoim sztabem (10.10.1794)  i kapitulacją Warszawy

(9. 11. 1794 r.).

 

Kosynierzy – piechota chłopska, uzbrojona w kosy osadzone na sztorc.

Uniwersał – odezwa skierowana do wszystkich.

 

  1. Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej

23 października 1795 r. nastąpił trzeci i ostatni rozbiór Rzeczypospolitej, w którym uczestniczyły trzy państwa: Rosja, Prusy i Austria. Miesiąc później 23 listopada 1795 r., ulegając żądaniu carycy Katarzyny II, król Stanisław August Poniatowski podpisał w Grodnie akt abdykacji.

 

Abdykacja – zrzeczenie się przez monarchę władzy, tronu.

 

Zadanie domowe

  1. Co twoim zdaniem było główną przyczyną upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku?

Odpowiedź prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastraj