1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Historia 1CB

28.04.2020 r.

Temat: Oświeceniowe rewolucje

  1. Powstanie Stanów Zjednoczonych

 

  1. a) Kolonie angielski

W połowie XVIII wieku w Ameryce  Północnej istniało 13 kolonii angielskich. Tworzyły one rodzaj niezależnych państewek różniących się między sobą gospodarką, strukturą społeczną i formami samorządu. Na północy obok rolnictwa rozwijał się handel i przemysł, a na południu istniały ogromne plantacje, opierające się na pracy niewolników Murzynów. W angielskich koloniach obowiązywało angielskie prawo, język i obyczaje. Koloniami zarządzali mianowani przez króla gubernatorzy.

 

  1. b) Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Po wojnie z Francją o Kanadę, Anglia przeżywała kryzys finansowy. W związku z tym rząd w Londynie nałożył na kolonie w Ameryce nowe podatki w postaci opłaty stemplowej(opłata od wszystkich transakcji handlowych, aktów prawnych i druków) oraz cła na towary sprowadzane z Anglii. Działania te wywołały niezadowolenie i koloniści zaczęli stosować bojkot angielskich towarów. Najsłynniejszy protest miał miejsce w 1773 r. i przeszedł do historii jako „bostońskie picie herbaty”. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny o niepodległość było ogłoszenie przez kolonistów 4.07.1776  Deklaracji Niepodległości. Wojna trwała siedem lat. Dzięki wsparciu Francji w 1783 r. Anglia uznała niepodległość swoich kolonii. W wojnie po stronie kolonistów walczyli ochotnicy z całej Europy,

w tym również Polacy m.in. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

 

  1. c) Konstytucja Stanów Zjednoczonych

W 1787 r. Amerykanie uchwalili konstytucję. Była to pierwsza na świecie, nowoczesna ustawa, określająca kształt ustrojowy państwa i kompetencje poszczególnych organów władzy. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy. Władza ustawodawcza należała do Kongresu, składającego się

z Senatu i Izby Reprezentantów, władza wykonawcza do Prezydenta wybieranego na czteroletnią kadencję, a sądownicza do Sądu Najwyższego. Każdy ze stanów otrzymał duży zakres samodzielności. Natomiast w gestii władz centralnych pozostała polityka zagraniczna, wojsko, cła oraz emitowanie pieniędzy. Pierwszym Prezydentem USA został Jerzy Waszyngton.

 

  1. Wielka rewolucja francuska

 

  1. a) społeczeństwo francuski

Społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany. Stan pierwszy i drugi czyli duchowieństwo i szlachta, były uprzywilejowane i nie płaciły żadnych podatków. Pozostali mieszkańcy tworzyli stan trzeci, który ponosił koszty utrzymania państwa i dworu królewskiego.

 

  1. b) przyczyny wybuchu rewolucji

Do najważniejszych przyczyn wybuchu rewolucji zaliczamy: klęski żywiołowe (susza, nieurodzaj i głód) zła sytuacja finansowa państwa spowodowana wydatkami na cele wojenne i rozrzutnością dworu, napływ haseł wolnościowych ze Stanów Zjednoczonych i wzrost niezadowolenia stanu trzeciego.

 

  1. c) Wybuch rewolucji francuskiej

Aby poprawić sytuację finansową Ludwik XVI w maju 1789 r. zwołał Stany Generalne. Jednak reprezentanci stanu trzeciego podnieśli bunt i ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym. W lipcu do stanu trzeciego dołączyli przedstawiciele szlachty i duchowieństwa i Zgromadzenie Narodowe przekształciło się w Zgromadzenie Konstytucyjne, którego najważniejszym zadaniem było uchwalenie konstytucji. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy król rozpoczął wówczas mobilizację armii. Wywołało to niepokój wśród mieszkańców Paryża i 14.07.1789 r. uzbrojony tłum zdobył Bastylię. Szturm na Bastylię uznaje się za początek rewolucji francuskiej.

 

  1. d) Zmiany ustrojowe

26.08.1789 r. Zgromadzenie Konstytucyjne uchwaliło Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Na mocy deklaracji zniesiono stanowy podział społeczeństwa. Obywatele stali się równi wobec prawa, uzyskali wolność wyznania oraz prawo do bezpieczeństwa i własności, a król utracił władzę absolutną. Dwa lata później we wrześniu 1791 r. uchwalono konstytucję i Francja przekształciła się w monarchię konstytucyjną. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy. Wkrótce wybuchła wojna z Austrią i Prusami. W czasie jej trwania król został oskarżony o zdradę państwa i pozbawiony władzy. 22.09.1792 r. parlament francuski zniósł monarchię i ogłosił republikę. Odtąd władza we Francji należała do Konwentu Narodowego. Na początku stycznia 1793 r. Ludwik XVI został uznany za winnego zdrady narodu i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 21.01.1793 r. przy użyciu gilotyny.

 

 

Dariusz Nastaj