1P4 (Tech)Zdalne Lekcje

Historia 1 P4

07.04.2020r. TEMAT: Procesy integracyjne w Europie Zachodniej.

Celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z ideą zjednoczonej Europy oraz procesem powstania Unii Europejskiej.


 

Wprowadzenie do tematu

Proszę przeczytać poniższe informacje i zastanowić się, czy po wojnie pojawiły się przesłanki do zacieśnienia współpracy między państwami europejskimi.

Przed II Wojną Światową idea zjednoczonej Europy wydawała się niemożliwa do urzeczywistnienia. Tragiczne doświadczenia wojny i narastające zagrożenie ze strony komunizmu sprawiły, że u progu lat 50-tych idea zjednoczenia narodów europejskich ożyła. Okres powojenny był dobrym momentem do konsolidacji europejskiej. Osłabienie gospodarcze Europy oraz obawa przed wybuchem kolejnej wyniszczającej wojny skłoniła polityków europejskich do poszukiwania nie tyle sprzymierzeńców, co raczej partnerów do odbudowania znaczenia kontynentu. Idee zjednoczeniowe, które zaczęły pojawiać się po II wojnie światowej w Europie, nie były czymś nowym w historii kontynentu. Takie pomysły wielokrotnie, już od starożytności, pojawiały się w umysłach Europejczyków. Starania podejmowano już wcześniej, ale dopiero szok, jaki wywołały w świadomości mieszkańców Europy dwie wstrząsające wojny, sprawił, że ich realizacja stała się możliwa.

Zagadnienia do tematu:

1. Demokratyzacja Europy Zachodniej

a. w Niemczech został obalony faszyzm i rozpoczęła się budowa demokratyzacji

b. Włochy po abdykacji króla  przekształciły się w republikę

c. przemiany polityczne we Francji – w 1958 r. wprowadzono nową konstytucję z silnią prezydenturą Charlesa de Gaulla

d. przemiany polityczne w Portugalii – w wyniku tzw. rewolucji goździków w Portugalii ustanowiono demokratyczną republikę

e. przemiany polityczne w Hiszpanii – w 1975 r. zmarł dyktator gen. Francisco Franco, w  Hiszpanii ustanowiono monarchię parlamentarną – królem został Juan Carlos

2. Konsolidacja Europy Zachodniej

a. w Europie Zachodniej do połowy lat 70-tych trwał intensywny rozwój gospodarczy

b. na rozwój gospodarczy Europy Zachodniej miał wpływ plan Marshalla, który polegał na udzielaniu krajom europejskim pomocy gospodarczej

c. Belgia, Holandia i Luksemburg po wojnie utworzyły Beneluks

Ważne !

3. Plan Szumana

Plan przedstawiony 9 maja 1950 r. przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana we współpracy z Jeanem Monnetem dotyczący propozycji wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla w RFN i Francji. Plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy. Do współpracy włączyły się jeszcze 4 inne kraje europejskie. Skutkiem planu było powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. – proszę przepisać ten materiał do zeszytu !

4. Powstanie Unii Europejskiej

a. w 1952 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS):

b. w 1957 r. państwa EWWiS zawarły tzw. traktaty paryskie, na mocy których powstały:

– Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)

– Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)

c. Ważna informacja !  W lutym 1992 r. został zawarty traktat w Maastricht, na jego mocy w 1993 r. powstała Unia Europejska – proszę zapisać  do zeszytu!

d. najważniejsze instytucje Unii Europejskiej

– Parlament Europejski

– Rada Europejska

– Komisja Europejska

e. w kolejnych latach do procesu integracji włączały się nowe państwa europejskie

Proszę zapoznać się z

prezentacją  https://prezi.com/slv59jewf3l1/procesy-integracyjne-po-ii-wojnie-swiatowej/

materiałem w epodręczniku https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/Dtpk6FHGX

– w oparciu o materiały bardzo proszę :

  1. wypisać tzw. ojców Unii Europejskiej, czyli polityków uznawanych za twórców integracji europejskiej
  2. wypisać tzw wielką szóstkę, czyli państwa, które zapoczątkowały proces tworzenia Unii Europejskiej
  3. opisać skutki układu z Schengen
  4. podać datę przystąpienia Polski do UE

Efekty pracy, jako potwierdzenie aktywności każdego z Was, proszę przesłać w formie zdjęcia na messengera lub na adres:  zelaga@wp.pl   ( w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę). 

Podsumowanie lekcji:

Zapoznaj się z tekstem i odpowiedz, do której organizacji gospodarczej należała Polska jako członek tzw. bloku wschodniego?

W 1949 r. w Moskwie utworzono RWPG – Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej . Powstała z inicjatywy Józefa Stalina. Jej siedzibą została Moskwa. W jej skład weszły państwa podporządkowane ZSRR. RWPG istniała do 1991 r. Kraje członkowskie:
• wprowadziły gospodarkę centralnie planowaną,
• industrializację na wzór radziecki, z naciskiem na rozwój przemysłu ciężkiego,
• międzynarodowy socjalistyczny podział pracy – został wprowadzony w 1962 r. Jego skutkiem było uzależnienie od siebie gospodarek państw członkowskich RWPG
• w 1975 r. wprowadziły wzajemne rozliczenia w walucie zwanej rublem transferowym, co było bardzo niekorzystne. Rubel transferowy był fikcyjną walutą. Kraje RWPG kupowały technologie zachodnie za dolary, ale rozliczały się z ZSRR za pomocą bezwartościowej waluty.

Pytania i wątpliwości proszę zgłaszać poprzez e-dziennik lub komunikator.

Pozdrawiam,

Agnieszka Żelazowska